H.Pulai Éva : ââ?¬Å¾MEGÃ?RORSZÁGââ?¬Â SZÉPÃ?RI PÁLYÁZAT

MDOSÃ?TOTT HATÁRID?! Diákalkotók magyar nyelv? pályázata, 9 -12. évfolyamos középiskolások számára.

 

Negyedik éve írják ki a középiskolás diákok számára ezt a pályázatot. Sikerrel, hiszen ebben az évben is nagyon sok diák küldte el írását, és értékes könyvekkel, más ajándékokkal jutalmazták a gy?zteseket.

Minden résztvev? kapott egy példányt a Megírország antológiából.

Néhány remek alkotás, és néhány remek ember már “felcsillant” az ország minden pontjáról.

 

 

„MEGÍRORSZÁG” SZÉPÍRÓI PÁLYÁZAT

2009. szeptember 29

 

 

Diákalkotók magyar nyelv? pályázata

(Szent Mihálytól – Szent Györgyig)

 

 

 

A Fazekas Mihály F?városi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. szépírói pályázatot hirdet 9 -12. évfolyamos középiskolások számára.

 

A pályázat témája kötetlen.

M?neme, m?faja: 

 

·     líra (max. 2 oldal)

·     kispróza (max. 5 oldal)

·     jelenet (max. 5 oldal)

·     humor, paródia (max. 5 oldal)

(egy oldal = 30 sor x 60 leütés)

 

Beküldési határid?: 2010. május 31.

 

 

A pályamunkák az alábbi címre küldend?k be:


Fazekas Mihály F?városi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Petz György magyartanár részére

 

 

Eredményhirdetés: 2010. szeptember 29.

 

 

A legjobb írásokat megjelentetjük a Megírország antológiában, amelyb?l a nyertesek 3-3 példányt kapnak. További példányok megrendelhet?k a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.-t?l.

 

Az ünnepélyes eredményhirdetés a Fazekas Mihály F?városi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és a Nemzeti Tankönyvkiadó közös rendezésében, m?sor keretében történik.

 

A zs?ri tagjai a Szépírók Társaságának tagjai, a Nemzeti Tankönyvkiadó Szerkeszt?i és neves pedagógusok közül kerülnek ki.

 

 

Pályázati feltételek

 

Egy pályázó legfeljebb 12 oldalt küldhet.

Az írásokat jeligésen, zárt borítékban adják fel, benne kis zárt borítékban legyen a jelige feloldása: az alkotó

·     neve,

·     címe,

·     fényképe,

·     kis ars poeticája

·     és kis életrajza: 10-20 sorban,

·     e-mail címe,

·     elérhet?sége telefonon,

·     és iskolájának elérhet?sége.

 

 

A beérkezett jeligés pályázatokról a Fazekas Mihály F?városi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapján adunk folyamatos tájékoztatást (www.fazekas.hu).

 

 

Budapest, 2009. szeptember 29. Szent Mihály napja

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva