Kavyamitra Maróti György : A cigányság eredete, vándorlásai, múltja és jelene 5.

Függelékek

magyar – hindi – romani szószedet

 

magyar                        hindi                            romani

anyó                             náná                             mámi

barát                            mitr, bharat                  more, baráto

cselekedni, tenni           karná                           keren

egészség                       szvászthja                     sastipen

egy                               ek                                jek

éjszaka                         rát, rátri                        rat, ráti, rátyi

élni, élet                        dzsívan, dzsína             dzsíven

els?                              akélá                            anglunó

ember                           manusja                       manus

engem, nekem              méré                            mán

és                                 aur, tathá, bhí               táj

év                                 szála, barasza               bérs

év                                 varsa                            bérs

fej                                szir, masztak                séró

fekete                           kálá, szjáha                  kálo

fiú                                 larká, bálak                  ráklo

fürdeni                          naháná, sznán               nájuváv

három                           tín                                trin

hat                                csha                            

ház                               ghar, griha                    khér

hol?                              kahám, kidhar              káj

hová?                           kaháum, kidhar            kiá?

hölgy                            mém, ráni                     ráni

húsz                              bísza                            bis

id?szak, periódus          áge                              csé, gzészi

igen                              hám, dzsí hám              ója, jó

isten                             dev                              del, devla

játék                             khel                             kheliben

játszani                         khelná                          khelen

kenyér                          mavésikháná                máro, márno

kett?                            do                                duj

kéz                               háth                             vást

ki ez?                           jah kaun ké                  koni?

ki?                                kaun?                           ko?

kulcs                            tálí                               tyia

lány                              lárkí, kumárí                 rákli, séj

látni                              dékhaná                       dikhen

látogatás                       bhémtt, áná                  dikén

mama                           mám, ammi                  mámi

mennyi                          kitané                           kit’i

messze                         dúr                               dúr

mikor?                          kab                              káná

nagy                             bará                             báro

nap                               dívasz                          dive

nap                               dina, roz                       dive

négy                             csár                             stár

nekem van ….               méré pász…hé              mán szi

név                               nám                             náv

nyolc                            áth                               ofto

? (hímnem)                   vah, jah                        ó

? (n?nem)                     vah, jah                        ó

öt                                 pámcs                          pándzs

piros                             lál                                lólo

sok                               bahut, anek                  but

szép                             szumdar                       sukár

tej                                dúdh                            thud

tél                                 zamín                           jivend

ti                                  tum, áp                        tumen

tíz                                 dasz                             des

új                                 najá, navín, nav            nevo

üveg (pl. boros)            botal                            mol

van (létige)                    honá                            o hi, szi

víz                                pání, dzsál                    páni

vörös                            lál, szurkh                     lóló

 

perzsa, örmény, oszét, görög szavak a romaniban

 

Magyar     Perzsa      Örmény   Oszét       Görög

ajak                           vusht                       

áldott                         sharrafo                   

b?r                            morci                       

cip?                                                           cokkas

csont                                                          kokalo

darab                         kotor                       

erd?                                           vesh        

fejsze        tover                                        

gyertya      memelyi                                    

hagyma                                                      purom

kabát                                                         zubuno

kalap                                                         stadyi

kilenc                                                         ijja

kocsi                                          vurdon     

körte         ambrol                                     

lakodalom abav                                         

leves                                                          zumi

liba                                                            papiny

majom                                                       pogerrus

mese                                                          paramica

nadrág                                       holov       

ötven                                                         penda

patkó                                                         petalo

pokróc      kapa                                        

selyem       kaish                                        

szeg                                                           karfin

szék                                                           kamin

szerencse  baht                                         

templom    khangeri                                   

út                                                               drom

üst                                                             kekava

város                                                         foro

vasárnap                                                    kurko

virág                                                          luludyi

 


A cigányság története

A nyelvtörténeti részben – úgy vélem – b?ségesen bizonyítottuk, hogy a cigányok Indiából származó, az egész földön elterjedt kóbor nép. Számukat manapság közel 10 millióra becsülik, ennek negyedrésze Európára esik. Magukat romnak (ember), néha kálonak (fekete) mondják Az egyes népek különféle névvel nevezik a cigányokatat. A legelterjedtebb a cigány és ennek származékai. Angliában gipsy-nek (egyptus), régebbi spanyol nyelven egyptiáno-nak, most gitano-nak nevezik ?ket. Portugál nyelven cigano, Franciaországban a bohémien (cseh) nevet adták nekik, mivel oda Csehországból kerültek és a magyar-cseh királytól nyert menleveleket mutattak fel. A németalföldiek ungern-nek nevezték, mivel Magyarországból mentek oda, Dániában és Svédországban tatern (tatárok) és heidenen (pogányok) volt a nevük, a finneknél mustalainen (fekete). Nálunk néha Fáraó népének nevezik ?ket, célzással egyiptomi származásukra, mármint arra a legendás származásra, melyet maguk a romák terjesztettek el. A cigányság Európában való megjelenésükkor ?shazájukról már mit sem tudtak, tehát évszázadokon át vándoroltak, miel?tt Európában föltüntek.

A cigányok tehát Indiából jöttek, de még nincs eldöntve, hogy India  számos népe közül a cigány melyikb?l származott, továbbá azt sem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy mikor, és mi okból hagyták el hazájukat. Bizonyosan soká id?ztek Erán vidékén, ezt bizonyítják nyelvük perzsa és örmény elemei. Egy részük azután Szírián át Észak-Afrikába vándorolt, a nagyobb rész pedig Frigián át Görögországba került, hol ismét évszázadokon át vesztegelt, míg elárasztotta Közép-Európát.

 

A cigányság feltételezett vándorlása Ázsiában

 

A cigányság olyan helyr?l ered, ahol az emberiség kultúrájának bölcseje ringott, ám azt nem igazán lehet eldönteni, hogy az ind népek sorából mikor szakadt ki a cigányság, és mikor érkezett a kés?bbi kiáradást megel?z? – mondjuk így – ?shazába. Ma leginkább azt az álláspontot valószín?síthetjük, hogy a romanit beszél? népcsoportok a Kr. e. 9. század táján kezdtek szétszóródni, de könnyen megeshet, hogy e nyugat-indiai “?shazában” akár századokat is eltölthettek. Másfel?l az a nézet is helyénvalónak mutatkozik, hogy nem a 9. hanem a Kr. e. 4. században, pontosabban Nagy Sándor nyugat-indiai hadjárata el?l menekültek legalább is proto-cigány csoportok iráni területekre, márpedig e hadjárat a Kr.e. 327 – 326-os években volt.
Az azonban kétségtelennek látszik, hogy akár ezt, akár azt az id?pontot fogadjuk el, megel?z?en akár hosszú évszázadokat is eltölthettek a pandzsábi tájakon. Azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy ez a vidék volt éppenséggel a buddha-dharma születési és elterjedési területe, ráadásul éppen az említett kor táján. (Sziddhártha Gautama herceg m?ködését a Kr. e. V. századra tesszük.)

Márpedig a buddhizmus társadalmi vetülete (a filozófiairól szólni e helyütt se id?, se ok nincs: sajnos) az volt, hogy a brahmanizmus merev rendszeréhez mérten jóval szabadabb. Ennyi föltétlenül rá kellett hogy rakódjék a korabeli cigányságra élet- és gondolkodásmódját illet?en.

Mik lehettek a cigányok Indiában?
A legvalószín?bb (s ez az elmélet közel másfél százada tartja magát tudományos körökben), hogy a cigányok a bandzsára törzsr?l szakadtak le, kik Északnyugat – Indiában mai napig léteznek. A bandzsárák India számtalan csavargó törzsének egyike, leginkább mutatványosok, zenészek; ma ugyan Közép- és Dél-Indiában élnek, de egyáltalán nem kizárt, hogy az Öt folyó vidékér?l vándoroltak el valamikor úgy 2000 – 2200 évvel ezel?tt. Nyelvük ugyan alig mutat rokonságot a romanival: mindig is ez volt a f? ellenérv e származás bizonygatói ellenében, de hát a kétezer év sok tekintetben magyarázatul szolgálhat a nyelvi változásokra.

A cigány származású és az eredet kérdését vizsgáló kutatók között gyakori az olyan, aki kereken visszautasítja ezt a származást, s azt állítja, hogy a romák ?sei nem holmi jött-ment kóbor csep?rágók, hanem ksatriják, harcosok voltak.

Jómagam nem szeretnék dönt?bíráskodni, csak halkan jegyzem meg, hogy magyar kutatók sokaságának derogált a “halszagú” finn-ugor rokonsága népünknek; ett?l még a tény tény marad, vagy legalább nagyon er?s föltételezés. Meglehet, hogy a roma kutatók között is ilyen “derogáció” eredménye a bandzsára eredet elutasítása.

Mindenesetre azt ezek a kutatók is elismerik, hogy a dzsát vagy radzsput ksatrijákat kivándorlásuk közben (?k Nagy Sándor terjeszkedése el?l menekültek) nagyszámú markotányos és bandzsára követhette mint kovács, mutatványos, árus, és akikkel utóbb iráni térségekben keveredtek a harcosok, így ez a keverék lehetne a cigányság közvetlen ?se.

Ugyanezen kutatók hozzáteszik, hogy ez az els? hullám volt, melyet követett egy 12. századi második elvándorlás: ennek okaként a rádzsput harcosok afgánoktól elszenvedett taráini vereségét szokás megjelölni.

Egy tény bizonyos: az els? írásbeli forrásaink a 10. századból és Perzsiából származnak, vagyis innen már jobban nyomon követhet? a cigányság története, persze sok bizonytalansággal, még több legendával keverten.

Egy arab történetíró örökítette meg 950 táján azt a történetet, mely szerint Bahram Gór perzsa uralkodó elrendelte, hogy alattvalói a munkanapok egyik felét étel-italozással, mulatsággal töltsék: egy szép napon olyan csoportra talált, kik parancsa ellenére zeneszó híján fogyasztották el borukat. Az uralkodó megfedte ?ket, ám azok avval védekeztek, hogy nem találtak zenészekre. Ekkor Bahram megkérte a szomszédos indiai rádzsát, hogy küldene kölcsönbe néhány muzsikust, amit az ind fejedelem b?kez?en teljesített, ugyanis kereken tízezer zenész érkezett Perzsiába, akiket Bahram le is telepített. ?k voltak a zottik. Ugyanezt a történetet a Fírdauszi is elmeséli, avval a különbséggel, hogy ? luriknak hívja e zenészeket. (Fírdauszi: Sáhnáme, 1010. körül)

Mármost legenda ide, mese oda, a zotti és a luri vagy luli Szíriában, Palesztínában ma is a “cigány”-t jelenti.

Másfel?l az sem kizárt, amit Tabári arab krónikaíró mond, nevezetesen,  hogy a 7. századi arab hódítások során számos szind és dzsát harcos szolgált a perzsa seregben, ám a vereségek hatására átálltak az arabokhoz, s?t az iszlám vallást is fölvették, és Bászrá közelében letelepedési engedélyt is kaptak.
Ezt követ?en azonban, úgy egy ötven évvel, az iszlám invázió elérvén keleti határát már nem volt szükség a szind és dzsát ksátrijákra, deportálták ?ket a Tigris folyó tájára, s?t lassan benépesítették velük Észak-Szíriát.
Minthogy a Bizánci Birodalom utóbb több támadást intézett e területek ellen, igaza lehet Tabari arab krónikaírónak, hogy a cigányság itt és ekkor (855 körül) találkozhatott el?ször az európai keresztény kultúrával.

Mint a nyelvészeti részben már láttuk, az ?snyelv itt bomlott szét a domari és lomavren csoportokra, és fel kell tételeznünk azt is – ami mellesleg bizonyítható is -, hogy maga a cigányság is két csoportra vált szét. A kés?bbi európai ágak ugyanis – ezúttal valóban semmilyen ismert ok miatt – továbbvándoroltak, míg egy különálló csoport máig az iráni – perzsa területeken maradt.

Történetünk további menetében tehát a domari csoportot elhagyjuk iráni hazájukban, ahol nyelvük majd látványosan hanyatlani fog európai társaikéhoz képest: kultúrájuk egyre inkább feltölt?dik az iszlám – arab elemekkel. Így veszünk búcsút t?lük, hogy tovább kísérjük Örményország majd Hellasz tájaira a lomavren csoportot.

 

– folytatódik –

Legutóbbi módosítás: 2009.08.29. @ 04:49 :: Kavyamitra Maróti György
Szerző Kavyamitra Maróti György 400 Írás
1951-ben Boldog Sarlósasszony napján születtem. A keresztségben kapott nevemen kívül még az ÃÂrja Majtreja Mandala buddhista rendben kapott nevemet használom előtagként, melynek jelentése: a Költészet Barátja. Voltam segédmunkás, szerszámkészítő szakmunkás, tanár. Jelenleg semmi vagyok: sok-sok érműtétem után leszázalékoltak, igazi semmit-tevő lettem. Ezért írok. Hej,ha csak még egyszer tanterembe léphetnék... Dehogy írnék én ilyen-olyan írásokat: elmondanám a teremben, és az jó lenne. Lettem hát (a drága Arannyal ellentétben) énektanárból éneklő. Elvált vagyok, két nagy gyermek apja, és nagyapja egy gyönyörűségnek, Kamillának, Millának.