Petz György : Guszti, avagy a nyilvánvaló hülye ujja

 

A nyilvánvaló hülyét senki sem szerette. Talán azért, mert mindenütt az embert kereste, jóllehet Diogenész lámpása sem volt kezében, Athén helyett Pest utcáit járta, és nem is mindig nappal tette.

Amikor nem volt hülye, már akkor sem rajongtak érte, de akkoriban még megtalálta helyét a normálisnak elkönyvelt többségben. Pedig beszéd helyett már akkor is gyakran mutogatott. Nem volt mindegy, melyik ujját mutatta fel. Sokan amerikai vagy mediterrán csökevénynek vélték mindezt, talján, görög gesztikulálás részének, idegennek a magyar hagyományoktól. A gyerekek kisujjszállást mutattak neki, arra széles mosollyal reagált, szeme elhomályosult, és cukrot adott nekik. Az ifjú lányok halántékukhoz érintett mutatóujjuk tengelyében ide-oda forgatták kezük – ezt roppant erotikusnak tartotta, nekik szalagot adott, színes csecsebecsét.

Családja ugyan nem volt, mert a háborúból is úgy keveredett haza, akár az a kéz, minek egy ujja maradt.

Egy id? után nem vérzik, még csak nem is fáj; talán így is jó lesz valamire. Gondja asszonyra, családra nincsen, azt a keveset, ami kell, csak össze tudja szedni. A nyilvánvaló hülyét többen még irigyelték is.

Az a hiedelem járta róla, hogy valaha értelmes ember volt, talán tanított, és bizonyára történelmet. Ugyanis a mendemonda alapján, amikor csapataink harcban álltak, és minden kéz h?siességére országos szükség támadt, emberünk úgy kezdte a történelemórát: – Én leszarom a történelmet…, és ez kölcsönös.

Kiindulása nem stílusbravúr, Ciceró tanítómestere többet érdemelne, hiszen mégiscsak est magistra vitae.

A tanteremb?l büntetésként került a frontra, és még örülhetett, hogy felel?s helyen csupán ennyire méltatták nemzetromboló hozzáállását. Tanítványai lehet?séget kaptak a Harmadik Birodalom gy?zelmi gépezetének olajozásában. A leventeként felfegyverzett tanítványokon hárman osztoztak – a menekül? náci er?k, a halál és Sztalin fiai.  A nyilvánvaló hülye mindhárom hatalommal próbált beszélni beosztottjaiért, érvelt az ifjak romlatlanságával, korával, lelki beállítódásával, de a magas felek nem hajlandók tárgyalni egy nyilvánvaló hülyével, pedig beszédébe egy klasszikus békeóda részleteit is belesz?tte. Talán még a halálhoz tudott leginkább közel férk?zni.

A fronton egy aknarobbanás hatására kis híján h?si halottá avanzsált, de csupán a légnyomás életre szóló következményeivel ismerkedett meg. „Nem látom mögötte az embert” – szokta volt mondani, mert neki kellett az emberi kontaktus. Addig csupán félt, attól kezdve rettegett, szinte betegesen viselkedett minden nagyobb zajra. Egy papírzacskót nem volt szabad eldurrantani a közelében, mert ténylegesen beszart az ijedelemt?l. Egykori próféciája nem várt módon teljesült. És eljött az új kor. A tépkedett újságpapír, majd a kemény, hajtogatott vécépapír korszaka.

A nyilvánvaló hülye oly mértékben megfelelt min?sítésének, hogy alkalmatlannak bélyegezték a belügyi szervek, a párt ökle különösen. Kísérletet sem tettek arra, hogy megfigyel?ként, jelent?nek alkalmazzák. Megzsarolni sem tudták volna. Amikor földet akart mindenki, ? filozófiai kérdéseket tett föl arról, vajon lehet-e a föld embernek tulajdona. Ezt a baloldal és a szegényparasztság kárhoztatta, kés?bb a kommunisták a gyakorlatban átgondolták, de arról letettek, hogy a nyilvánvaló hülyéb?l szövetkezeti elnököt kreáljanak.

A nyilvánvaló hülye a látszattal ellentétben mindent komolyan vett, amolyan sajátos, etikai alapról. Tette ezt akkor, amikor népünk tiszta értelmét nem volt szabad megzavarni fölös idegen szavak, fogalmak használatával, kivéve az izmusok némelyikével, f?leg a szocial és kommun kezdet?ekkel.

Utólag is rejtély, hogyan juthatott el a nyilvánvaló hülye az ötvenes évek közepéig, a maga létszámításának negyvenedik évéig, mert megoldotta lakáshelyzetét. Semmilyen kedvezményre, segítségre nem volt jogosultsága, származásából sem fakadt lehetséges el?nye, mégis lakhelyez jutott.  Valójában ezt is a légnyomásnak köszönhette, amely mögött nem látott embert. A Kende utca bármilyen apró is volt, három üres telket nyitott bel?le a bombázás. Ebb?l egyet grundként, játszótérnek használtak a környékbéli gyerekek, kett?t pedig afféle ócskás telepnek kerítettek el. Ezek egyikén a romok elhordása után, némi falmaradék fölhasználásával sufnit épített a nyilvánvaló hülye. Máig érthetetlen, miként hunyhattak szemet a hatóságok fölötte, talán érdekelt volt egy f?emberük az ócskavas üzletben – és a nyilvánvaló hülyének egy egész birodalma keletkezett, talán a Római Birodalom hanyatló szakaszából. Ha nem is négy részre osztották az impériumot, de itt is regnált egy Cézár, ráadásul négylábú, fölérendeltként pedig egy Augustus vagy Guszti, ami a nyilvánvaló hülye becsületes beceneve.

A történelmi szükségszer?ség és a demokrácia elvei alapján lakták be a telep minden szegletét. Guszti a szemével, Cézár a szaglásával ismert tárgyat, embert. Tartottak t?lük, mert külön-külön sem megbízhatóak, hát még együtt. A nyilvánvaló hülye és ebe azért vizet kapott a szomszédos épület földszintjén, s?t, bejárhatott a volt közösségi vécébe is. Még büdösek sem voltak, leszámítva Cézár kutyaszagát. A téli id?szakokat mégsem irigyelték t?lük. A sufni nehézségeinek legf?bbje a t?zhely m?ködtetése és a meleg megtartása volt. Ekkoriban némi füstszaggal vegyült a kutyás ember szaga.

A ház lakói filléres nyesedékkel, olcsó felvágottak darabjaival el-ellátták a négylábút. Guszti telep?ri munkájával kapott némi pénzt. Egész nap gondolkodhatott, sétálhatott – az igazoltatók nem vették komolyan – nem munkakerül?, nem közveszélyes – bolond.

Valójában minden körzetnek megvolt a maga bolondja, f?ként az alkoholizmus valamely lépcs?fokáról, így például Facskó bácsi, aki olykor hazamerészkedett húsz macskájához és csuparánc asszonyához. A nyilvánvaló hülye másként volt bolond, ?t az élet tette azzá, nem a szesz. Neki elvei voltak, pénze piára soha. Sokat utazott – egy-egy történelmi h?st járt meg – belülr?l. Azt mondta, a régiek jobbak voltak, szorult beléjük némi elv és szemérem; pedig akkortájt félelmetesnek kellett mutatkozni – mondjuk egy Dzsingisznek, Szolimánnak, hiszen a hírközlés és médiumok kevéssé tudták a leend? pacienseket a rémség béklyójában tartani, mint manapság – így sokkal kegyetlenebbnek kellett lenniük, hogy békeid?ben se kanászodjanak el a népek, megemlegessék az egykori hadjáratokat. Bezzeg manapság, jelszavaink sem engedik elfeledni a valót, amit az ideológia préselt sajtójával.

– Meg ne halljam, hogy az a barom téged írni-olvasni tanít! – fakadt ki egy-két szül? a Szabad Nép b?völetében, amikor megtudta, gyermeke a sufniban együtt olvasott Gusztival. A nyilvánvaló hülye még földrajzról is mesélt, összevetett népeket, érdekeket és gonoszságokat. Akkor tünedeztek fel az utcában a Timurok mellett a Zrínyiek, a kis púpos Kovács meg csak Bethlen Gábor névre hallgatott. A nagytermészet? Bobákból Balassit faragott. Amikor viszont Pázmány is megjelent, azt már nem t?rhették Gyurkovicsék, micsoda klerikális befolyás!

A nyilvánvaló hülye szerencséjére Joszif Visszarionovics (akit inkább visz szarjancsinak szokott volt hívni) elnyugodott, acélos szemhéját a mauzóleum vonta be, majd a Kreml fala biztosította. Guszti hadonászott kicsit, valami mély megrendelésr?l példálózott, meg az isteni gondról és annak elviselésér?l. Madáchot is idézte, vagy Cézártól plagizált: kutyáknak harca ez egy konc felett. A jöv?be mutató, talán lenini utat kibök? ujjával az orrában turkált, de ezért elnézést kért. A gyerekek nem értették, nekik imponált.

A helyzet kezdett normalizálódni. Olykor selyempapírból, amit a virágárusnál, vagy az édességbolban lehetett beszerezni, egész tisztességes szükségpapírt lehetett vagdalni. A Ketternél vadhúst lehetett kapni, amit inkább zsírpapírba csomagoltak, de a Nagyborostyán olykor egészen megtelt, a vendég az akvárium halára bökött – és annak annyi. Még a környék macskái is sokáig emlékeztek a szép id?kre, ahogy a kis papírtálcák illatát szívták magukba.

– Ezerkilencszázötvenhat – ez aztán huszonegy, csak jó tarósan kell összeadni – bizonygatta újévt?l Guszti a maga igazát, és ha valaki bemerészkedett a telepre, azonnal huszonegyezni hívta füstösre f?tött viskójába. A gyerekek hozta ajándékokból még maradt valamije rágicsálni. – Nagy volt a karácsony! – szokta mondogatni.

A kutyát olykor kis segít?ire bízta, a fiúk nagyon büszkén próbálták Cézárt sétáltatni, és ügyesen kerülték el a veszélyes, harapós szül?ket. Ha a kutya megkívánt egy ínycsiklandozó lapdát, akkor jaj volt a sétáltatónak, a zsebpénzéb?l kellett megtérítenie a kárt.

Novemberre támadt aztán haddelhadd. A Körtér fel?l l?ttek már korábban is, amikor Gusztiban a kutya tartotta a lelket. Nem mert el?tte annyira félni, mint amennyire belül reszketett; a kés?bbi id?kben sem mert lemenni a szomszédos óvóhelyre, pedig megtehette volna – de csak a kutya nélkül. – Milyen Augustus az, aki elhagyja Cézárját – kérdezte, és maradt a sufniban vacogni. A kutya olykor sz?költ, de aztán beletanult az emberi nagy hangoskodásba. Guszti nem t?rte a harcok semmilyen fajtáját. A Mezei gyerek dicsekedett neki az els?r?l, hogyan kell használni tankok ellen a Molotov-koktélt, de a nyilvánvaló hülye letétette vele, azt mondta, neki kell majd a f?téshez. Megtehette, hiszen a Gyarmatiékat és a Mezei gyereket is ? tanította snúrozni.

Pár napra rá végül megjelentek a pufajkások. Nem mondhatni, hogy elvi alapról, de talán kevésbé fáztak, mint a nyilvánvaló hülye, akinek csupán bels? vezére és egy kutyája akadt, és a forró napok hideg éjszakáin egy ideje nem mert f?teni sem. Amikor mégis megemberelte magát, és némi papírral kotorászott a kis vaskályhában, hogy tüzet fakasszon, a kutya odakint akkor kezdett el veszettül ugatni. A t?z fellobogott. Kint hirtelen csönd állt be.

Hárman törték Gusztira az ajtót, és orra alá dugtak mindenféle fegyvereket. A középkorú ember a maga ideges vibrálását és keze hadonászását is elfeledte, kérd?n meredt a betolakodókra.

– Miféle fegyverek ezek? – ordították.

– Miféle szabadság! – válaszolta Guszti, de hangjában kérdés és üdvözlés egyszerre szólt.

– Hol vannak, akik ezeket eldobták? – üvöltötték, és mutogatták a puskákat.

Guszti keze óhatatlanul el?remozdult. Elkezdett számolni, akár egy f?pap a tízparancsolatot.

– Pro primo – mit keresnek itt?

– Ez a szemét kigúnyolja a néphatalmat!

– Pro secundo, ez az én lakásom, itt ne üvöltsenek.

– Lenyelessem vele a saját szarát?!

– Pro tercia, mit tettek Cézárral?

– Te barom, válaszolj, hol vannak a társaid! vagy lecsapunk, mint a taxiórát! – fenyegették, de látták, nem sok vizet zavar, pedig nem tudták, hogy ? a nyilvánvaló hülye. Nekiálltak végigkopogtatni a falakat. A csöppnyi hajlék bérház felé es? oldalánál határozottan kongott.

– Itt üreg van, vagy átjáró! – lázasan nekiestek a fegyverük tusával. Nekifeszültek. A fed? réteg engedett, és ?k megindultak a bérház falában.

A nyilvánvaló hülye negyedik ujját emelte, nyilván pro cuarto, amikor az ablaknál meglátta Cézár élettelen bundáját. A polcról lekapta féltve ?rzött benzines palackját, amit a Mezei fiútól konfiskált, megpiszkálta, a dugóval rögzített rongyot még meg tudta gyújtani, és az üregben elt?n?k után hajította. Kiáltozás, káromkodás. A nyilvánvaló hülye diadalmasan feltartotta középs? ujját, amikor a kutyát kikészít? negyedik pufajkás belépett és t?rét belemélyesztette. Zaj semmi. Szinte mosolygott a t?r gazdájára.

A készletéb?l ráterítettek némi selyempapírt.

Legutóbbi módosítás: 2012.08.28. @ 19:33 :: Petz György
Szerző Petz György 1167 Írás
Sose feledd a gyermeket, aki voltál; benne a kulcsa annak, aki ma vagy. Középiskola: biológia-kémia tagozat; novellaírás, versek; kézilabda. Egyetem: 1974-1979 Szeged, magyar-történelem-Latin-Amerika speciális képzés; összehasonlító világirodalom szakkör, versek; kézilabda. Lakás: Békásmegyeren. Családi állapot : nős; három fiú, egy lány (38, 26, 19, 16). Tanítás: szakmunkásképzőtől az egyetemig hét éven keresztül Szegeden, Budapesten; tolmácskodás. Tíz évig szerkesztés, irodalmi vezetés könyvkiadóknál (Gondolat, Babits, Göncöl), majd újra tanítás a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, majd a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban; valamint szerkesztés, könyvírás. Bolha a világ ura (gyerekkönyv), Te is Az vagy (versek), Maga a tettes (krimiparódia és rádiójáték), Murphy-kötetek, Szerelmem, Mexikó (regény), Az ecetfa illata (regény; a Konkrét könyvek pályázatán NKM-különdíjas ), Kérdések és válaszok a görög mitológiából; Kérdések és válaszok a Bibliából újszövetség (ismeretterjesztő könyvek), Irodalom feladatgyűjtemény és Tanári segédkönyv (CD) Madocsai László gimnáziumi tankönyveihez. Üzenet társainak - az Alföld Kulturális Egyesület novellapályázatán II. díj 2006-ban. ****************** 1955-2020 Petz György elhunyt 2020 augusztusban! Részvétünk a családnak.