H.Pulai Éva : Advent

Kit igazán vársz: / életedben él – rég itt / van, mire megjön. (Fodor Ákos: Advent)

 

 

 

 

Kodály Zoltán: Adventi dal

 

 

 

 

Bod Péter református lelkész, egyházi és történetíró ezt írta a 18. század közepén:

“így neveztetnek a mostani rendtartás szerént a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög eklézsiában négy hetekre szoríttatott ilyen fundamentomon, mert a Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon. Midőn a testben megjelent. Midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti. Midőn halála óráján elmégyen az emberhez. Midőn eljő az utolsó itéletre. Rendszerint kezdődni szokott Szent András napján.”

 

 

Pilinszky János:

A várakozás szentsége

(részlet)

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden egyéb súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek – megszületvén Betlehemben – maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből.

Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.

 

 

Az advent szó jelentése eljövetel (a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Úr eljövetele”).

A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

 

Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is január 6-án ünneplik karácsonyt.

Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket angyali misének, aranymisének nevezték. A hívek a hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták. Az advent első napjától vízkeresztig terjedő időszakban tiltották a zajos népünnepélyeket, lakodalmakat. Az asszonyok és a lányok fekete ruhában siettek a hajnali misére, a roratéra.

 

Advent első nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvidékén és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből koszorút fontak és örökzöldet csavartak köré. Ez a szokás később Európa más vidékein is meghonosodott. A valódi adventi koszorú készítése a 19. században jött divatba. Egy hamburgi lelkész otthonába hatalmas fenyőkoszorút erősített a mennyezetre, melyen 24 gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. Később az egyszerűség kedvéért csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg. A gyertyákat vörös és aranyszalagokkal, az élet és fény jelképével díszítették.

 

Az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila. Az első koszorúban 19+4 gyertya volt, jelképezve a hétköznapokat is. A világ kerekét és a fényt jelképezik. A vallás szerint pedig szabadulást a bezárt körből a szeretet erejével.

 

A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

 

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre (vagy közösségre) is utalnak:

 

·   Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);

·   zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);

·   Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet);

·   Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

 

 


Ravennai művész: A három király hódolása (VI. századi mozaik)

 

Adventre valo Sanctus*

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth

Szent, Szent Szent az Ur Isten, Szent, Szent Szent és áldot;

à ki tiszta Szüz méhében, Bünösökért most szállott.

 

Resonemus pariter, cantu triumphali;

sonent voces jucunditer, Utero Virginali.

Zengyen a’ föld mindenütt, Lelkében örülvén;

és születendö Kristusnak szivesen énekelvén.

 

Rorent Coeli desuper; Nubes pluant Justum:

Panditur Virginaliter, dabitque terra Christum.

Harmatoznak az egek kévánt igassággal;

gazdagodnak az földiek Lelki nagy buzgósággal.

 

Szent András

 

 

Általában az egyházi ünnepekhez különféle hiedelmek, babonák társulnak. Advent időszakához is kötődik néhány ilyen. Pl.:

– az eladósorban levő lány a hajnali misére való első harangozáskor a harang köteléből három darabot tépett, amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy farsangkor sok kisérője legyen.

– az Alföldön volt szokás, hogy a hajnali misére való harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot ettek, hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb férjet “édesgessenek” magukhoz.

– Erdélyben volt szokás, hogy a hajnali mise ideje alatt az összes ajtót, ablakot zárva kellett tartani, mivel ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltenek, házakba, ólakba próbálnak jutni, s ott rontást okozni.

– az Ipoly mentén járta az a hiedelem, hogy az elázott pénz Advent idején tisztul.

– Salgótarján környékén azt tartották, hogy ilyenkor tüzes emberek jártak, kiknek a szájukból tűz áradt. Az ilyen tüzes emberek ellen a néphit szerint olvasóval (rózsafüzér) lehetett védekezni.

Advent idején a leghosszabbak az éjszakák, meglehetősen jó alkalmat adva a varázslásra. Az Egyház ajánlja ezen időszak szentjeinek segítségül hívását. (András, Borbála, Luca, stb.)

A néphit kapcsolatba hozza saját mágikus várakozásait az említett szentekkel, de nem csupán a vallás tanítása alapján, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki.

 

E hónapban azonban az „ördög nem alszik”, sőt, mindenütt ólálkodik, ezért űzik el Mikuláskor krampusz-figurával és virgáccsal. Gonoszjáró idő lévén, az utcán nem szabad hátranézni, nyitott szájjal járni. Jól be kell zárni az ólakat, istállókat és a kapukat, nehogy rontás törjön állatra vagy emberre.

 

A Dunántúlon hagymakalendáriumot készítenek, közben kántálnak, a kotlóst termékennyé varázsolják. Újabb szokás gyerekek számára az adventi naptár. A kicsik így számolni tudják a karácsonyig hátralévő napokat, ha minden nap kinyitnak egy ablakot, amiben apró csoki bújik meg.

 

 

Charles Dickens
Karácsonyi Ének

(részlet)

 

Aztán véget ért a vacsora, az abroszt leszedték, a tűzhelyet lesöpörték, és megrakták a tüzet. A korsóban levő keveréket megkóstolták, és tökéletesnek nyilvánították, almát és narancsot raktak az asztalra, a tűzhelyre pedig egy lapát gesztenyét. Aztán az egész Cratchit család elhelyezkedett körülötte. Bob Cratchit körnek nevezte ezt, de félkört értett rajta; és Bob Cratchit mellett volt a család pohárkészlete. Két pohár meg egy fületlen tejfölös bögre.

De hát ezekben épp oly jól elfért a korsó forró tartalma, mint megannyi arany serlegben; Bob pedig sugárzó tekintettel töltögetett, miközben a gesztenye hangosan pattogott, ropogott a parázson. Aztán köszöntőt mondott Bob.

– Vidám karácsonyt mindnyájunknak, drágáim. Áldjon meg bennünket az Isten!

Ezt az egész család visszhangozta.

– Isten áldjon meg mindnyájunkat! – mondta legutolsónak Pici Tim.

Egészen közel ült az apjához, kicsi székén. Bob kezében tartotta fonnyadt kis kezét, szerette volna mindig maga mellett tartani, és rettegett, hogy el találják venni tőle.

– Szellem – mondta Scrooge, olyan érdeklődéssel, amilyet sohasem érzett azelőtt -, mondd meg nekem, életben marad-e a Pici Tim?

– Egy üres széket látok – felelte a szellem – ebben a szegényes kandallósarokban, s egy kegyelettel őrzött gazdátlan mankót. Ha ezeket az árnyakat nem változtatja meg a Jövő, a gyermek meghal.

– Nem, nem – mondta Scrooge. – Nem, nem, jóságos szellem! Mondd, hogy életben marad!

– Ha ezeket az árnyakat nem változtatja meg a Jövő – válaszolta a szellem -, egyetlen testvérem sem fogja már itt találni. Hát aztán? Ha nem életrevaló, haljon meg, azzal is kevesebb a fölösleges népesség.

Scrooge lehajtott fejjel hallgatta, amint a szellem ráolvasta tulajdon szavait; lelkifurdalás és megbánás fogta el.

– Ember – mondta a szellem -, ha van szíved, és nincs kő a helyén, kerüld az ilyen gonosz káromlást, amíg meg nem tanultad, mi a fölösleg, és hol van. Te akarod eldönteni ki haljon meg, s ki maradjon életben? Meglehet, hogy Isten szemében értéktelenebb és kevésbé életre való vagy millió olyannál, mint ennek a szegény embernek a gyermeke. Ó, Istenem! Azt hallani, hogy a falevélen élő rovar szót mer ejteni arról, hogy a porban éhező testvérei túlságosan sokan vannak!

Scrooge meggörnyedt a szellem szemrehányása alatt, és remegve sütötte le szemét. De hirtelen föltekintett ismét, mikor a saját nevét hallotta.

– Éljen Scrooge úr! – mondta Bob – éltessétek Scrooge urat, ő adta nekünk ezt az ünnepi lakomát!

– Ő adta, az ám! – kiáltott fel nekipirulva Cratchitné. – Bárcsak itt volna. Mondanék neki egyet-mást, hogy lakjék jól vele – remélem, jó étvággyal nyelné le.

– Drágám – mondta Bob -, a gyerekek előtt! Karácsony napján!

– Az bizonyos – mondta az asszony -, hogy csak karácsony napján lehet inni egy ilyen utálatos, fukar, keményszívű, érzéketlen embernek az egészségére, mint Scrooge úr. Hiszen tudod, hogy az, Róbert! Szegénykém, ki tudhatná jobban, mint te?

– Drágám – felelte szelíden Bob -, karácsony napja van.

– Hát iszom az egészségére a te kedvedért meg az ünnep kedvéért – mondta Cratchitné -, de nem az ő kedvéért! Isten éltesse sokáig! Víg karácsonyt és boldog új évet kívánok neki. No, nagyon vidám és nagyon boldog lesz, meghiszem azt!

Utána mondták a gyermekek is a köszöntőt. Ez volt az első cselekedetük, amiből hiányzott a lélek. Pici Tim utolsónak ivott Scrooge egészségére, de bizony nem sokat törődött vele. Scrooge volt a mumusa a családnak. Nevének említése sötét árnyékot borított a társaságra, s ez az árnyék teljes öt percig nem foszlott széjjel.

 

 

 

Jegyzet:

 

*Nyomtatott kiadása:

 

 

Cantus catholici. Kassa 1674, 3–4.–Cím: ADVENTRE VALO SANCTUS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–15, 126), Vépi ék. (1725–68, [30]), Zirci-ék. (1751–66, 1a), Paksi Márton György-ék. (1760, 5).

Sanctus-trópus adventre. Vö. 9. sz. jz. Mind a három versszakban a magyar fordítást megelőzi a latin. Ez szövegközlésünkben is megtalálható. Az első szakasz a liturgikus Sanctus-szöveg első sora. A másodikban a Resonemus pariter kezdetű magyarországi eredetű cantio (vö. Resonemus Vngarice c. jegyzete) szabadon  formált két első sora, a harmadikban pedig a karácsonyi készületet jelző Izaiás-idézet (45, 8: Rorent caeli…, aperiatur terra et germinet salvatorem) átalakított szövege olvasható.

Szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–15 (a–a).

Gregorián eredetű, cseh gyakorlatból átkerült dallamáról: RMDT II., 42. sz.

 

 

Forrás:

hu.wikipedia.org/wiki/Advent

www.unnep.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=42

www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kda/0/17882/1

mek.niif.hu/05800/05873/html/rmkt0010/rmkt0010.html

paloc.index.hu/este/advent.htm

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.11.19. @ 09:16 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva