H.Pulai Éva : Cicero összes beszéde el?ször magyarul

Els? alkalommal láttak napvilágot magyar nyelven Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei Nótári Tamás fordításában. A kötetet 2011. február 17-én 16 órakor mutatják be, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Aula Magna nev? termében. (1053. Budapest, egyetem tér 1-3.)

 

A könyvet bemutatják:

Dr. Zlinszky János professor emeritus, az Osztrák Tudományos akadémia tagja, PPKE JÁK

Dr. Hamza Gábor tanszékvezet? egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, ELTE ÁJK

Dr. Németh György tanszékvezet? egyetemi tanár, ELTE BTK

 

„A … huszonhatodik és huszonhetedik paragraphus központi magja az archaikus kor jogának Cicero által … megmosolyogtató színben feltüntetett formakonzervativizmusa, pontosabban merev, mondhatni görcsös, olykor a valós életviszonyokkal és az igazságosság ideáját megvalósítani hivatott iusszal szembehelyezked? ragaszkodása a jogi aktusok szövegéhez. E merevségnek … az okát keresve, valamint Cicerónak a szó szerinti és méltányosságon alapuló jogértelmezéshez f?z?d? viszonyát kutatva számos ponton tesz e munka olyan kitér?ket, amelyek tárgyában már nem a stricto sensu jogtörténeti vizsgálódás körébe, hanem a vallás- és irodalomtörténet témakörébe tartoznak, az általuk felvázolható analógiák s a bel?lük levonható következtetések azonban talán az egyes jogi és vallási intézmények …  struktúrájának, illetve az antik gondolat- és képzeletvilágba ágyazódottságának jobb megértéséhez vezethetnek.”

 

A Lectum Kiadó gondozásában megjelent csaknem 1300 oldalas kötet Marcus Tullius Cicero (Kr.e. 106-Kr.e .43.) törvényszék el?tt elhangzott összes fennmaradt – szám szerint harminc – perbeszédét tartalmazza.

A fordító, Nótári Tamás jogász-klasszika filológus az MTI-nek elmondta, ez az els? alkalom, hogy a szónok valamennyi perbeszéde a magyar olvasóközönség számára hozzáférhet?vé válik. Ciceróról kortársai azt tartották, hogy beszédei révén uralkodott a törvényszékeken, s az utókor szemében Cicero neve egyet jelentett az ékesszólással – tette hozzá.

Cicero beszédeinek olvasása a kortársak számára sem volt könny? feladat, bizonyos tájékozottságot, m?veltséget igényelt. Nem egyszer? szövegekr?l van szó, jóval retorikusabbak, mint a mai törvényszéki beszédek. Az ókori bíróságon esküdtszék m?ködött – mint a mai angolszász bíráskodásban -, és Cicerónak nem jogászokat, hanem laikusokat kellett meggy?znie perbeszédében, akár a védelem, akár a vád “képviseletében” szónokolt – emelte ki Nótári Tamás.

Cicero az az ókori görög-latin szerz?, akit?l a legtöbb szöveg maradt fenn, valamint olyan korszakban élt – a római köztársaság utolsó századában, a latin prózairodalom “aranykorában” -, amelynek kiemelked? történelmi személyiségei immár két évezrede foglalkoztatják az utókort.

Ebben az id?szakban ugyanis a legnagyobb súlyú bel- és külpolitikai kérdésekben mindig a szenátus és a népgy?lés heves vitái eredményeként született döntés.

A felszólaló politikusok a maguk, illetve az általuk képviselt közösségek kívánságait annál sikeresebben érvényesítették, minél meggy?z?bben tudták el?terjeszteni azt. Ezért igyekeztek a lehet? legjobban felkészülni, el?ször is retorikai képzettségük gyarapításával, és ez a vetélkedés kihatott a politikain kívül más m?fajok fejl?désére – magyarázta a jogász-klasszika filológus.

A szónok m?veinek kiadását barátja, a vagyonos üzletember, Atticus végezte. Cicerót a beszédek közzétételében az a szándék vezethette, hogy a szónoklás mesterségét tanulóknak segítséget adjon, másrészt saját közéleti útját is egyengette, mivel az akkori római politikai elit büntet?ügyeiben szónokolt, ezzel egyúttal politikai támogatókat is szerzett magának.

Nótári Tamás, aki a Károli Gáspár Református Egyetem docense, az MTA Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa kiemelte, hogy a kötetet nemcsak bölcsészek forgathatják haszonnal, hanem gyakorló jogászok és közéleti szerepl?k is, mert többek között érvelési technikát, a szónoklat logikai, id?nként krimiszer? felépítését is elsajátíthatják Cicero beszédeib?l.

A jogász-klasszika filológus érdekességként említette meg, hogy a brit krimiszerz?, Steven Saylor fölismerhet?en jó pár Cicero beszédet dolgozott bele könyveibe.

 

„A legis actio sacramento in rem eredetét vagy a magánharcban, vagy a szakralitásban keres? és jórészt egymás ellenében megfogalmazódó elméletek nézetünk szerint éppen egymást er?sít?, feltételez?, egyazon irányba konkludáló teóriává integrálhatók. A szakrális elem … a vindicatio világosan tetten érhet? egyfel?l az eskü, a sacramentum, másfel?l az elmondandó carmen szó szerinti betartásának követelményében. A harc motívuma mind a vindicatio etimológiájában, mind pedig a pálca/lándzsa használatában megmutatkozik, azonban épp a hasta bír a rómaiak képzeletvilágában olyan szakrális többlettartalommal …, amelyet az archaikus civiljogi perben sem hagyhatunk figyelmen kívül…Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy eredetileg a legis actio sacramento in rem eljárását is fegyverekkel megvívott ordalium vezette el az általunk is ismert stádiumba.”

 

Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei

Fordította, jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta: Nótári Tamás

Lectum Kiadó, 2010

 

ISBN: 978 963 9640 31 3

2010

Kötés: keménytábla

Terjedelem: 1275 oldal

 

A tartalomból:

El?szó

Cicero élete és munkássága – A kései köztársaság büntet?bíráskodása

Bevezetés

Publius Quinctius érdekében

Az ameriai Sextus Roscius védelmében

Quintus Roscius színés érdekében

Quintus Caecilius Niger ellen

Caius Verres ellen – els? beszéd

Caius Verres ellen – második beszéd

Marcus Tullius érdekében

Marcus Fonteius védelmében

Aulus Caecina érdekében

Aulus Cluentius Habitus védelmében

A hazaárulással vádolt Caius Rabirius védelmében

Lucius Licinius Murena védelmében

Publius Cornelius Sulla védelmében

Aulus Licinius Archias költ? védelmében

Lucius Valerius Flaccus védelmében

Publius Vatinius tanú ellen

Publius Sestius védelmében

Marcus Caelius védelmében

Lucius Cornelius Balbus védelmében

Marcus Aemilius Scaurus védelmében

Cnaeus Plancius védelmében

Caius Rabirius Postumus védelmében

Titus Annius Milo védelmében

Marcus Claudius Marcellus érdekében

Quintus Ligarius védelmében

Deiotarus király védelmében

 

Forrás

MTI

jesz.ajk.elte.hu

karolionline.com

 

Legutóbbi módosítás: 2019.11.12. @ 14:54 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva