dudás sándor : Az Egyesít?k

(Ebb?l a dokumentum játékomból film készült!)Dudás Sándor

Az Egyesít?k

(A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége jogel?djének megalakulása)

Dokumentumjáték egy felvonásban, korabeli jegyz?könyvek alapján.

Szerepl?k:
ENDLICH JÓZSEF elnök
MOLNÁR ISTVÁN jegyz?
VASZARI LÁSZLÓ jegyz?könyv hitelesít?
MÉSZÁROS FERENC jegyz?könyv hitelesít?
AUFNER JÁNOS választási elnök         
ERDÉLYI IMRE felszólaló
És még tizenhárom személy.

Kisebb vendégl?terem. F?ként siketek gyülekeznek, de hallók is. Nagykabátok, meleg sapkák kerülnek a fogasra. Beszélgetnek – élénk jelnyelvi kommunikáció. Meglett korú, tekintélyes úriemberek gyülekezete. Egy-egy halló egy-egy siketnek artikulál. Jövés-menés, kb. 3 percen át. Ekkor a siketek rendez?dnek: egyik asztalnál az elnök, el?tte paksaméta. Ott ül a jegyz?, el?tte keménykötés? táblában a jegyz?könyv. A többiek más asztaloknál foglalnak helyet. Eközben itt-ott élénk jelnyelvi terefere.
   
    Lassan felemelkedik Endlich József elnök. A siketek abbahagyják a kommunikálást, tekintetük az elnökre szegez?dik.

ENDLICH: Tisztelt uraim! Kedves sorstársak! Barátaim! Mint látom, jelen van az „Egyetértés” Társaskör részér?l – két személy kivételével –, a vezet?ség, az egész Választmány, és a tagok 2/3 része. Megállapítom: a gy?lés határozatképes.
    Jelen a jegyz?: Molnár István. (feláll, meghajol, taps)
Jegyz?könyv-hitelesít?knek javaslom Vaszari László és Mészáros Ferenc urakat. Elfogadják? Kérem, szavazzanak!

(a két férfi feláll, meghajol. Szavazás. Egyhangú igen)

Jegyz?könyv-hitelesít?k egyhangúlag elfogadva. Sorstársaim! Szeretettel üdvözlöm Önöket! Fontos bejelentést teszek! Mint az „Egyetértés” Társaskör tagjai, most ültünk össze utoljára.

    (szünet, körbe mutat)

Emlékeztek, mit mondott, mire buzdított bennünket mindig Oros Kálmán? Alapítsunk Otthont! Az örökös széthúzás helyett fogjunk össze, er?sítsük az egymás iránti bizalmat, törekedjünk arra, hogy a kávéházak és kocsmák költséges szórakozásait pótolandó, rendezzünk be magunknak olvasó-, társalgó- és játszótermeket! Tudatosság és elhivatottság jellemezze törekvéseinket! Ismerjük fel, használjuk a magunk javára a közösségi tudatban rejl? er?t! Önm?vel?désünkön kívül, érdekeinket minden irányban képviseljük, védelmezzük, egyben a társadalmunkba való beilleszkedésünket fejlesszük és javítsuk! Hajlékot és ellátást adjunk öreg és munkaképtelen sorstársainknak! Ez a siket emberek igazi integrációja, ez a jöv?.

    (szünet. Az asztalokat körülül?k összenéznek, helyesl?, egyetért? arcjátékok. Többen bejelelnek: Így igaz!)

    Nem akarom tovább részletezni Oros Kálmán barátom eszméjét. Bejelentem (az el?tte álló papírköteget felmutatja): kézhez kaptam húszévi fáradozásunk eredményét, amit még Oros Kálmán barátom öt évvel ezel?tt akart elérni, de ebben korai halála megakadályozta – Otthonunk alapszabályának jóváhagyását a Magyar Királyi Belügyminiszter úr által!

    (néma üdvrivalgás)

    Sorstársaim! Látom, lelkesen egyetértenek velem. Nem szaporítom a szót. Ezennel feloszlatom az „Egyetértés” Társaskört, hogy – szavazatukkal – megalakítsuk az egységes „Cházár András” Országos Siketnéma Otthont! A kés?bbiek folyamán – ebben biztos vagyok –, csatlakozni fog hozzánk a „Szeretet” és a többi, vidéken alakuló, siketeket tömörít? egyesület, asztaltársaság!

    (szavazás, elsöpr? eredmény, mindenki igennel szavaz)

Kedves jelenlév? sorstársaim! Köszönöm el?relátó bölcsességetek! Bejelentem: az „Egyetértés” tiszta pénzmaradványa 48 korona 95 fillér, amit az új Otthon vesz át, „Egyetértés emlékalapítványa” címen.
    A szegényalap tiszta készpénzmaradványa 849 korona 63 fillér, ugyanennek értékpapírjai 1044 korona 94 fillér értékben állnak rendelkezésünkre. Ez lesz az Otthon alapja. Tehát az Otthon vagyona 1894 korona 57 fillér alap és 48 korona 95 fillér „Egyetértés alapítvány”, összesen 1943 korona 52 fillér.
   
(Bemutatja a  számadás részleteit, amit a tagok tudomásul vesznek.)
   
    Bejelentem: miután szavazatunkkal meger?sítettük, megalakultnak tekintend? az Otthon. Kedves sorstársaim, ha szigorúan az alapszabály értelmében cselekszünk, igen szép jöv?re van kilátás, igaz, hogy eleinte nehéz lesz, de a kitartó munka meghozza majd a gyümölcsét. Isten áldását kérem a most megalakult Otthonra!

    (szünet)

    Kérlek benneteket, hogy Cházár András nevét, kinek neve alatt Otthonunkat megalapítottuk, kegyelettel és hálával meg?rizzétek! Végezetül kérem a jelenlév?ket, hogy komolyan és megfontoltan válasszák meg az Otthon vezet?ségét! Jómagam, húszévi fáradságos munka után, nem kívánok tovább elnök lenni, csakis rendes tagként maradni köztetek.

ERDÉLYI: Tisztelt Elnök úr! Kérem, ne mondjon le, legyen továbbra is elnök, mert ön köztünk a legtapasztaltabb, a legjobban ismert, és akit a sorstársak a legjobban szeretnek! (Mindenki bólogat, helyesel. Bejelelés: Így van! Így igaz!) Húszévnyi munkálkodása, lankadatlan buzgalma, melyet sorstársaiért fejtett ki, nem fog elenyészni, örökké élni fog köztünk. Ha nem vállalná tovább az elnökséget, akkor se menjen el, maradjon köztünk, hadd lássuk önt, s mint buzdító példa álljon el?ttünk! De nem ezt akartam mondani.  Kérve kérem a jelen lév? sorstársaink nevében, maradjon elnökünk, vezesse továbbra is ügyeinket, mert csakis az ön kezében van jó helyen a siketnémák ügye!

    ENDLICH: Megköszönöm a szeretetet, a ragaszkodást, de – sajnálom –, én már semmi szín alatt sem vagyok hajlandó elnök lenni! Hanem javaslom elnöknek Vaszari Lászlót. ?t ezen tisztségre tiszteletre méltónak, és érdemesnek tartom.

    VASZARI: Kérem, Endlich úr, maradjon elnök! Még öt évig legalább, tegye még dics?ségesebbé húszévnyi munkálkodását, és csak akkor vonuljon szeretve, becsülve nyugalomba. 

    (Huzavonák, végül Endlich javaslatára választási elnököt választanak. Aufner elrendeli a szavazást. Szavazatszámlálás)

     AUFNER: Bejelentem: tizenegy szavazatot kapott Endlich József úr, Vaszari úr nyolcat. Kérem, Endlich úr, három szavazattöbbséggel fogadja el az elnöki tisztet!

    ENDLICH: Ismételten köszönöm a bizalmat, de újra csak azt mondom: sajnálom, semmi szín alatt nem vállalom!

    (Az összegy?lt tagok más elnököt nem akarnak! Gy?zködik. Kilátásba helyezik: feloszlanak… Hosszas kérlelés után Endlich beadja derekát. Vaszarit alelnökké választják. Jegyz?: Molnár István. Ellen?r: Bozsók Lajos Rajtuk kívül négy választmányi, kett? pótválasztmányi tag.)

    ENDLICH: Kérem a megválasztottakat, hogy becsületesen, szorgalmasan vigyék el?bbre az Otthon ügyeit, legyenek azon, hogy a tagok bizalmát és becsülését kiérdemeljék! Végezetül jókívánságokkal és szeretettel üdvözlöm a jelenvoltakat, s ezzel a gy?lést bezárom.

(A kezd?kép ellenkez?je, szedel?zködés, kabátok, sapkák fel. Függöny.)
                       
(Újszilvás, 2007. október)

Legutóbbi módosítás: 2010.11.17. @ 10:52 :: dudás sándor
Szerző dudás sándor 773 Írás
1949-ben születtem Tápiógyörgyén, a mai Újszilváson. Szakmám könyvkötő. Nyugdíjas vagyok. 13 éves koromtól társam a versírás, az irodalom. Több önálló kötetem, s általam szerkesztett antológiám, s más antológiai szerepléseim vannak.