Kui János : A halálmotívum vonala Radnóti Miklós költészetében

A költő fiatal korától érzi a fasizmus fenyegetését, ismeri emberellenes ideológiáját. Annak súlyát a személye elleni támadásokban, fenyegetésekben érzi, s a korán jelentkező haláltudatot, halálfélelmet a Fanni iránt érzett szerelmi érzés sem tudja feloldani.

 

1. Kezdem a cím értelmezésével. Mire utal a halálmotívum vonala? Az Értelmező Kéziszótár a vonal egyik jelentését így fogalmazza meg: egymással érintkező, egymáshoz közeli tárgyak, személyek sora (fasor vonala). Nos, én a Radnóti Miklós költészetében jelentkező halálmotívumok összefüggő sorát kísérelem meg bemutatni időrendi sorrendben, egyfajta rendszerben: mikor jelentkeznek, hogyan érzékeltetik a költő halálsejtelmét, félelmét, a halálra való készülődését és beletörődését? Azokat a költői képeket találja meg itt az olvasó, amelyeknek jelentését, hangulatát, nyelvi-képi megoldását a költő haláltudata határozza meg. Ezután bemutatom adataimat szószerkezetekben, kapcsolva ahhoz a fogalomhoz, amelyet leginkább vonz. Végül pedig szótári szerkesztésben sorolom fel, betűrendben. A gyűjtéshez Radnóti Miklós Válogatott műveit (1962) használtam, és az Első verseiből (1925-1930), a Kiadatlan versek (1930-1933), s a Kiadatlan versek a későbbi évekből (1933 után) című fejezetek verseit is átnéztem, és az ott talált adatokat is bemutatom. A követett fogalmat, a halálmotívumot dőlt betűs kiemeléssel közlöm. A kötetcímek rövidítve is előfordulnak, ezért feloldom ezeket a rövidítéseket: Pk: Pogány köszöntő, Úp: Újmódi pásztorok éneke, Lsz: Lábadozó szél, Úh: Újhold, Jh: Járkálj csak, halálraítélt, Mú: Meredek út, Té: Tajtékos ég, Ka: Kiadatlan.

2. Radnóti Miklós már születésekor találkozott a halállal:
Erőszakos, rút kisded voltam én,
ikret szülő anyácska, — gyilkosod!
öcsémet halva szülted-é,
vagy élt öt percet, nem tudom,
de ott a vér és jajgatás között
úgy emeltek föl a fény felé,
akár egy győztes, kis vadállatot,
ki megmutatta már, hogy mennyit ér:
mögötte két halott.
Huszonnyolc év

Aztán kevéssel később:
Meghalt az apám is,
a munka megnyomta
Mondogatásra való

Radnóti Miklós olyan korban születetett és élt, ahol a fenyegetettség, az erőszak szilaj módon vetette meg a lábát Európában. Származása miatt, zsidó volt, az élet minden területén nagy ellenállásba ütközött. Nem vették fel kedvenc egyetemére, diplomájának megszerzése után nem kapott munkát, cenzúrázták munkáit, és végül munkaszolgálatra hívták. A halál, a halál közelsége egész életében végigkísérte a fent említett okok miatt. A fasiszta diktatúra emberellenes propagandája és szellemisége Radnótit arra kényszerítette, hogy életének minden szakaszában olyan verseket alkosson, hogy a halál, a halálfélelem fellelhető legyen.
A költő mindig veszélyek és fenyegetések között élt, nemcsak életének utolsó éveiben, midőn sorsa lett az üldöztetés, és végzete az erőszakos halál.
Odakünn a világban minden erőszakról, veszélyről árulkodott, és ez szorongó rémületet, halálfélelmet okozott benne.
3.1. A Pogány köszöntő (1930), az Újmódi pásztorok éneke (1931), a Lábadozó szél (1933) című kötetekben még nem találunk olyan verset, amelyben — bármilyen formában is — megjelennék a halál gondolata, de a kötetekbe be nem sorolt versekben már ilyen sorokat olvashatunk:
meghal, mikor megszólal a sziréna (C.Neumann § Söhne 1927) /szürke egek/ tettek halott fehérré (Tájképek 5,1927), siratott engemet a holtat akinek mellén ott ült a halál (Nocturno 1928), halottan lehulló/ cserebogarak búcsúimáját mondogatom (A szerelem zsoltárai 1929). Ilyenek még:

Ikreket szült anyám,
meg is halt ott nyomban
Mondogatásra való

Meghalt az apám is,
a munka megnyomta
Mondogatásra való

A néger halálos hangjától hidegen borzongva
térhetett nyugovóra;
Acélkórus

Ó, hős öregember!
holt testedet dér
öltözteti tiszta ruhába
Elégia — 1934

Halottaival úgy bánik a föld,
ahogyan kimenős matrózok
a kocsmák poharaival
Elégia — 1934

…két napja, hogy
halott vagy…Barbusse
Henri Barbusse

3.2. Majd csak az 1935-ben megjelent Újhold című kötetben érezzük, hogy jelentkezik a költő halálsejtelme, a félelem: Szerelme egyre egyszerűbb és szemében/már nincsen félelem… s végül hosszu késeivel megöl; … féreg se rág, ha meghalsz tested égetni lebocsátják (Szerelmes vers az Istenhegyen, 1934). 3.3. Az 1936-os Járkálj csak, halálraítélt című kötetben aztán megszaporodnak a félelem és a halál képei. Mindjárt az indító versben ezeket olvashatjuk: Ó, ez a kert is aludni s halni készül… Halálos kört repül/köröttem egy elkésett, szőke méh S fiatal férfi te! Rád milyen halál vár?(Istenhegyi kert), lassú szívemben ilyenkor lágyan/szendereg a folyton készülő halál (Alkonyi elégia). Ezek még csak a természet rendjét zavarják meg, de ezt érzi az ember is: S fiatal férfi te! Rád milyen halál vár?(Istenhegyi kert), s itt már szinte határozottan fogalmaz: … szívemben ilyenkor lágyan/szendereg a folyton készülő halál (Alkonyi elégia). Kövessünk még ilyeneket:

Halottaival úgy bánik e föld,
ahogyan kimenős matrózok
a kocsmák poharaival…
Temetőben

élőkről szólnak először,
halottakról azután csak
Temetőben

Immár a félelem sokszor szíven érint
Háborús napló

félni nem tudok és sírni sem,
…hát keményen élek
Háborús napló

…ázott hajában hét halottbogár ragyog
Alvás előtt

S halott arcodra sávokat
a hulló bombák árnya von
Decemberi reggel

vadul suhanó halál szele kél
Elégia

holtak között hallgatag ballagok
Elégia

Járkálj csak, halálraítélt!
bokrokba szél és macska bútt
Járkálj csak, halálraítélt

3.4. A Meredek út (1938) versei aztán bőven szolgáltatják azokat a képeket, amelyekben a halálmotívum határozza meg a hangulatot. A továbbiakban ismerkedjünk meg ennek a kötetnek az adataival:

Öcsémet halva szülted-é
—————————————————————————————
de ott a vér és jajgatás között
úgy emeltek föl a fény felé,
akár egy győztes, kis vadállatot
——————————————————————————————————————
mögöttem két halott.
Huszonnyolc év

Huszonnyolc éve, hogy halott vagy
Huszonnyolc év

A két halál megérte-é —
kiáltottam a kép felé
Huszonnyolc év

emlékeim közt fekszem itt hanyatt,
hamar halálra növő növendék
Ez volna hát

… a kacér kapaszkodót
új váltja fel, halálos, hős orom
Ez volna hát

Készülj. Egyedül, egyedül esel át
a halálon.
Hajnaltól éjfélig

Sosem feledtem el, hogy meghalok:
ime
Hajnaltól éjfélig

Halálra rémíti
a rég alvó fasort
egy felriadt kuvik.
Hajnaltól éjfélig

Bárkája mély ölén
hevert a holt halász
Piranói emlék

halott néném jutott eszembe
———————————————————————————————————————
Sötéten szállt egész seregnyi néma holt
Béke, borzalom

mi egy világ volt, kétfelé kering!
vagy bölcs talán? A holttest tudja itt.
Ének a halálról

a szikrázó Tejút
porában a halál szalad
Aludj

A kerti rózsafákról egy-egy holt szirom száll
Il faut laisser

Asszonyi had—————————————batyuval fut
s földre hasal , ha fölötted keringeni kezd a halál és
annyi halott hever ott—————
Első ecloga

Garcia Lorca halott—————————————
aki költő, így tünik el
—————————————————————————————————————
Nem menekült. Meghalt.
Első ecloga

3.5. A Tajtékos ég (1946) verseiben egészen bonyolulttá, szinte ellentmondásossá válnak a költő érzelmei. Radnóti Miklós talán már ki is békülne a halál gondolatával, de a remény még élteti, még hiszi, hogy létezik az otthon, ahol még boldog lehet szerelmével, Fannival. Nézzük ezeket az adatokat:

Hány súlyos őszt és hány halált,
halálok vad sorát éltem meg eddig én!
Ősz és halál

talán halott egy holt gyökér alatt.
Költő volt és Hispániába ment
Csütörtök

…virraszt az érzékeny halál
holt férfiak kísérik ringva
Lángok lobognak

——————nagy mákvirágszirom
s elűzi azzal tőlem a halált.
Együgyű dal a feleségről

…— a fagy… mint a halál, komoly,
Mint a halál

halkan toppan a szó… zuhan,
ép úgy, mint a halál…
Mint a halál

Szorgos halál kutatja ezt a kort
Tajtékos ég

Ne hagyj el, hadd haljak merész
és tiszta szép halált
Talán

Elzúgott arra már a gyors halál is
azóta———————————
A nyíres még meleg
holtak közt véresen s pirulva ténfereg
Emlékeimben

…A tegnapi halott
szíveikben mára szépen megfagyott
Eső esik. Fölszárad
elvihetett volna
s undorodott a halál
Az undor virágaiból

Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem,
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.
Két karodban

Hová készültem? Merre? Milyen halál ijesztett?
—————————————————————————————————————
S továbbálmodtam akkor. Talán egy más halált.
Tarkómon jobbkezeddel

fölötte érthetetlen rend és halál az úr
…oly mindegy: átélem? meghalok?
Csodálkozol barátném…

de háború van , látod, s utána rom, mocsok
marad csak és oly mindegy: átélem? meghalok
Csodálkozol barátném

mindig újra csak új! Elpusztulok itt hamar én is
Harmadik ecloga

S nem érti árvaságunk,
ha bólintunk: halott már…
Csak csont és bőr és fájdalom

Halott keze nem fogja már a tollat
Csak csont és bőr és fájdalom

Tudtuk, hogy meghalsz
…összetörte már a fájdalom,
nézd, ezt a költeményt is.
Csak csont és bőr és fájdalom

Férfiak…a halál mély tüzeit figyelik
Nyugtalan őszül

Hűvös arany szél lobog…
A holtak foga koccan…
Naptár: nov.

Nesztelenül közelít,
mély havon át, a halál.
Naptár: dec.

S tudja a szív, a kéz, meg a száj, hogy ez itt a halál,
a halál.
Egyszer csak

A lepkét könnyű szél sodorja, száll.
A fák között már fuvall a halál.
Negyedik ecloga

És már tudom, halálra érek én is,
emelt s leejt a hullámzó idő;
Negyedik ecloga

…Mikor fehér a holdas éj…
…megszültél és belehaltál!
A félelmetes angyal

…úgy érzem testi valódat,
mint a halottakét
Ötödik ecloga

hallgat akár odakint Ukrajna mezőin a holtak
Ötödik ecloga

A szél forgatta még a puskaporszagot,
Rézbőrűvolt az alkony. És hősi a halál.
Gyerekkor

… éhes
Lángokkal égess meg! égess!
Engedj meghalnom, Édes!
Papírszeletek

Hogy megnőtt a halott,
Lábujja eléri az ágyfát.
Halott

Ó, régi börtönök nyugalma, szép
és régimódi szenvedés, halál,
költőhalál, fennkölt és hősi kép
Ó, régi börtönök

a majmok értenének,
bennünk míg ép az elme, —
s talán ha köztük élnék,
nekem is megadatnék
a jó halál kegyelme.
Zsivajgó pálmafán

…a magány szelídebb a szívemben
s rokonabb a halál.
Álomi táj

az élő irigylé a férges úri holtat
Töredék

jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
s várja a véget
Hetedik ecloga

nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár
Hetedik ecloga

Verssorok úsztak a lámpák fénye körül
…s éltek a holtak… verseket írtak a régi elesettek
A la recherche

… ami volt, annak más távlatot ád a halál már. —
A la recherche

… úgy megzsugorodva
szertehevernek a holtak a város terein…
Nyolcadik ecloga

… még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál.
Erőltetett menet

félelemtől bolyhos a honi éjszaka
Erőltetett menet

Fölöttünk fú a förtelmes halál
Razglednica 3

Halált virágzik most a türelem. —
Razglednica 4

Összesen 90 adatot találtam, ezeket mutattam be az eddigiekben, hogy a halálmotívum vonalát, időrendi jelentkezését lehessen követni.

4. A továbbiakban csak a halál szót követem szótőként és toldalékos alakjaiban, szószerkezetbe helyezve, hogy a hozzá kapcsolódó fogalom értelmezze, valamennyire sejtesse az alaptag jelentését.
átesel a halálon halálra növő hősi halál
átesem a halálon halálra rémít ijesztett a halál
elpusztulok hamar halált álmodom járkálj halálraítélt
elűzi a halált halált értem jó halál
engedj meghalnom halált virágzik kering a halál
érzékeny halál hallgatnak a holtak költőhalál fennkölt
félelem érint halnak a költők meg is halt ott nyomban
félelemtől bolyhos halni készül megérte-e a halál?
félni nem tudok halott arcodra megfagyott halott
förtelmes halál halott hever meghal este
fuvall a halál halott keze meghalok át élem
Garcia Lorca halott halott lábujja meghalok én
Garcia Lorca meghalt halott már meghalt apám is
gyors halál halott néném megszültél, belehaltál
halál hősi kép halott vagy meleg halottak
halál itt halott vagy két napja nem ijeszt a halál
halál kegyelme halottaival bánik nem tudok én meghalni
halál készül halottaival bánik néma holt
halál közelít halottakét érzem rokonabb halál
halál szele halottakról szólnak síri holt
halál tudhatja halottbogár ragyog szabad halál
halál tüzeit halva szülted szalad a halál
halál úr holt gyökér szemében félelem
halál vár holt halász szép, tiszta halál
halálok sarát holt szirom szeretkezzenek a holtak
halálos hangjától holt tested távlatot ád a halál
halálos kör holtak éltek tudtuk, hogy meghalsz
halálos orom holtak foga undorodott a halál
halálra érek holtak között várja a halál
halálra növő holttest tudja várja a véget
zuhan a halál

5. A könnyebb tájékozódás megkönnyítése érdekében csak a halál szót és származékait helyezem betűrendbe, jelezve azt is, hogy az illető adat melyik kötetben fordul elő. Ezért adtam meg a kötetek címének rövidítését. Az is könnyen megfigyelhető, hogy egy szóalak hányszor fordul elő, s melyiket használja Radnóti gyakrabban, melyik a legmegterheltebb, melyik fordul elő legtöbbször.
félelem — Úh. halott — Té. halál — Té.
halni — Jh. halott — Té. halál — Té.
halál — Jh. meghalt — Té. halál — Té.
halálos — Jh. halál — Té. halálra — Té.
halál — Jh. holt — Té. belehaltál — Té.
halottaival —Jh. halott — Té. halottakét — Té.
halottakról —Jh. holt — Té. holtak — Té.
félelem — Jh. holttest — Té. halál — Té.
félni — Jh. halál — Té. meghalnom — Té.
halottbogár — Jh. halál — Té. halott — Té.
halott — Jh. halál — Té. halál — Té.
halál — Jh. haljak — Té. költőhalál — Té.
holtak — Jh. halált — Té. halál — Té.
halálraítélt — Jh. halál — Té. halál — Té.
halva — Mú. holtak—Té. holtat — Té.
halott — Mú. halott — Té. véget — Té.
halál — Mú. halál — Té. meghalni — Té.
halálos — Mú. halál — Té. holtak — Té.
halálra — Mú. halálon — Té. halál — Té.
halálra — Mú. halál —Té. félelemtől — Té.
holt — Mú. meghalok — Té. halál — Té
halált — Mú. elpusztulok —Té. halált — Té.
halál — Mú. halnak — Té. meghal — Ka
holt — Mú. halott — Té. meghalt — Ka.
halott — Mú. halott — Té. holtat — Ka.
halált — Mú. meghalsz — Té. halottaival — Ka.
halálok — Mú. halál — Té. halottan — Ka.
halál — Té. holtak — Té. halt — Ka.
halálos — Ka. halál — Té. halott — Ka.
halott — Ka. holt — Ka.
A 90 szó megoszlása a következő:
halál : 27
halott: 12
holt: 14
toldalékos: 31
összetett: 12
más: 4
—————
összes: 90
Mint látható, a halál, halott, holt szavak teszik ki az előforduló motívumok nagyobb részét, mintegy 58,44%-át, a toldalékos alakok aránya 34,44%, összetett szó 1,33% és más 5,79%.

6. Munkám befejeztével elmondom, hogy régen dédelgetett tervemnek egy részét valósítottam meg ezzel a felméréssel. Tovább szeretném folytatni Radnóti Miklós költői nyelvének tanulmányozását. Verseit olvasva, többször újraolvasva, megfigyeltem, hogy melyek azok a nyelvi elemek, amelyeket előszeretettel használ. Arról szeretnék megbizonyosodni, hogy melyek költői szókincsének leggyakrabban használt elemei.

Legutóbbi módosítás: 2015.09.26. @ 15:00 :: Kui János
Szerző Kui János 186 Írás
A vers én magam vagyok!