H.Pulai Éva : Paul Klee 130 éve született

ââ?¬Å¾A m?vészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz.ââ?¬Â (Paul Klee)

 

1879. december 18-án született Paul Klee svájci fest? és grafikus, a modern képz?m?vészet egyik nagy alakja.

 

Paul Klee The Forgetful Angel

 

Klee talán Goethe óta valamennyi m?vésznél tisztábban látta, hogy minden igyekezet hiábavaló, ha er?szakolják; hogy az alkotás folyamata a tudat alatt történik.” – írja Read.

 

Münchenbuchseenben, Bern közelében született gazdag intellektusú, kit?n? humorú családban. Az apja zenepedagógus volt, szigorú ítél?képességgel és szarkasztikus látásmóddal rendelkezett. Kés?bb halt meg, mint saját fia. Voltak benne anarchisztikus vonások is. Az anya zongorista volt, szenzibilis és szép. Klee küls?re beduin alkatú, arabos és titokzatos emberként élt a többiek fejében.

 

Klee-t érdekli a geológia és a biológia. Korán jelentkezik a rajz iránti vágya. El?ször hegedülni tanult. 10 éves korában már a berni tartományi zenekar tagja. Nem volt sok pénzük, ennek a ténynek köszönhet?, hogy többnyire akvarellel dolgozik, egy m?teremnek kialakított konyhában. Vonósnégyesben játszik, mikor egy kicsit jobban keres. Mozart és Bach zenéjét különösen kedveli, és eredeti interpretációban, bravúrosan játssza ?ket. Sokszor foglalkozott a zene és a képz?m?vészet kapcsolatával: ritmikai képleteket alakított át vizuális jelekké (itt gondolhatunk Matisse Zene c. képére is), festészetében a zene sokszor a zene a mintaadó. (Gauguin megjegyezte, hogy „A festészet zenei fázisba lépett” .)

 

A zenei tehetsége megmutatkozik a kompozíció biztonságában, m?veinek karcsú és játékos vonalvezetésében, a matematikai gondolkodásmódban, hol pedig sziporkázó humorában, ami a kamarazenei m?vek váltakozó tételeire emlékeztet. Klee számára a m?vészi formák matematikaiak. A zenei m?vek elvont és testetlen szerkezete megtanította ?t arra, hogy kés?bb a képz?m?vészeti formákat is ilyen matematikai tisztasággal szemlélje.

 

Humán gimnáziumba járt, amit ki nem állhatott. 18 éves korában Münchenbe megy: ekkoriban két f? irányzat volt ott, egy természeten alapuló lírai festészet és a szecesszió m?vészete.1898-ban Klee egy müncheni mester, Knirr szabadiskolájának növendéke lett, majd két év múlva Franz Stuck akadémiai osztályába ment, itt tanult ekkor Kandinszkij is.

 

A müncheni akadémián tanárai úgy vélték, a színekhez nincs érzéke, maga Klee pedig úgy érezte, soha nem fog megtanulni festeni. Diplomájával kezében hat hónapos itáliai tanulmányutat tett, majd 1902-ben visszatért Bernbe. Ekkor készített Inventionen (Felfedezések) cím? szatirikus rézkarcait társadalomkritika és a kultúra bírálata jellemzi. 1900-tól vezette m?veinek kézírásos katalógusát, els? kiállítását tíz évvel kés?bb Bernben rendezte.

 

Paul Klee, Girl on a tree

From the series «Invention»

1903

 

Klee újfajta rajzstílust fejlesztett ki, melyet leginkább a groteszk elemek és eltorzult alakzatok jellemeztek. 1906-ban Münchenbe költözött, itt ismerkedett meg A Kék Lovas (Der Blaue Reiter) elnevezés? expresszionista mozgalom két alapítójával, Vaszilij Kandinszkijjel és Franz Marc-kal. 1912-es párizsi útja során került kapcsolatba a kubizmussal, s az absztrakt ábrázolás felé mozdult el. A színekkel vívott küzdelme még ekkor sem ért véget, az avantgárdra jellemz? harsogó színek helyett sápadt tónusokkal kísérletezett, a színeket egy-egy tömbben, minimális átfedésekkel használta.

 

1914-ben rövid id?re Tunéziába utazott, s végre bekövetkezett a nagy áttörés.

“A színek valósággal birtokba vettek, nem kell többé üldöznöm ?ket, tudom, hogy az enyémek és kitartanak mellettem az örökkévalóságig. A színek és én egy vagyunk. Fest? lettem” – írta kés?bb. Festészetének ornamentális jellege rácsszerkezet?vé egyszer?södött, s els? képei is vev?re találtak.

 

1916-ban behívták a német hadseregbe, tartalékosként szolgált. 1920-ban Walter Gropius hívta el?adónak a Bauhaushoz, 1925-ben Dessauba utazott, 1931-ben a Düsseldorfi M?vészeti Akadémia professzorává avatták. M?vészete kiteljesedett, e korszakának leghíresebb alkotása az Ad Parnassum cím? kép, amely a pointillizmus jegyében, apró pontszer? ecsetvonásokkal. született.

 

Paul Klee, Ad Parnassum

1932.

Oil on canvas.

Kunstmuseum, Bern, Switzerland

 

Részlet a képb?l

 

 

1933-ban, a nácik hatalomátvétele után felfüggesztették düsseldorfi professzori állásából, ezért családjával Bernbe költözött. 1937-ben számos képe szerepelt a nemzetiszocialisták által “az elfajzott m?vészetr?l” rendezett kiállításon, a közgy?jteményekben szerepl? alkotásait lefoglalták. Komoly betegségének els? jelei 1935-ben tüd?gyulladás formájában jelentkeztek, csak halála után diagnosztizálták a scleroderma elnevezés? autoimmun betegség progresszív formáját.

 

Klee 1940. június 29-én halt meg, állampolgársági kérelmét hat nappal kés?bb fogadták el (bár Svájcban született, állampolgársággal nem rendelkezett). Életm?ve el?tt Bern 2005-ben az alkotásai bemutatóhelyéül szolgáló Paul Klee Centrum létrehozásával tisztelgett.

 

Paul Klee Drawn One

1935

Oil on canvas

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Dusseldorf, Germany

  

PAUL KLEE
Alkotói vallomás

I.

A mûvészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz. A grafika lényege könnyen és joggal csábit absztrakcióra. Adva van az imaginárius jelleg séma- és meseszerûsége, ami egyszersmind nagy pontossággal jut kifejezésre. Minél tisztább a grafikai munka, vagyis minél inkább hangsúly kerül a grafikai ábrázolás alapjául szolgáló formaelemekre, annál hiányosabbá válik a látható dolgok realisztikus ábrázolására alkalmas fegyverzet.

A grafika formaelemei: pontok, lineáris, síkbeli és térbeli energiák. Egy térelem, ami nem összetett alegységekbôl áll: például felhôszerû párás folt, melyet a teli ecset különbözô erôsségi fokai hoznak létre.

 

II.

Fejlesszünk: tegyünk – topografikus terv felvázolása nyomán – egy kis utazást a jobb megismerés honába. A holtponton túllendülve kerüljön sor az elsô mozgalmas tettre (vonal). Hamarosan meg kell állni, hogy lélegzethez juthassunk. (Megszakított vagy többszöri megállással tagolt vonal.) Nézzünk vissza, meddig jutottunk (ellenirányú mozgás). Fontoljuk meg gondolatban utunkat oda és amoda (vonalköteg). Folyó állja utunkat, csónakhoz folyamodunk (hullámmozgás). Távolabb fent lenne egy híd is (ívsor).

A túloldalon hason érzületû lénnyel találkozunk, ô is arrafelé igyekszik, ahol nagyobb megismerésre lelni. Elôbb örömteli egyezés (konvergencia), majd fokozatosan különbözések állnak elô (két önállálló vonalvezetés). Mindkét részrôl némi ingerültség támad (a vonal kifejezése, dinamikája és pszichéje).

Frissen felszántott földön megyünk keresztül (vonalakkal átszelt sík), aztán egy sûrû erdôn. ô eltéved, keresgél, sôt egyszer a szaladó kutya klasszikus mozgását írja le.

Magam sem vagyok már egészen hûvös: az új folyómenti tájat köd borítja (térelem). Hamarosan kitisztul megint.

Kosárfonók térnek haza kocsijukkal (a kerék). Egy gyerek van velük, akinek a haja vidáman göndörödik (a csavarmozgás). Késôbb fülledt lesz a levegô, az éjszaka közeledik (térelem). Villám a láthatáron (cikkcakk-vonal). Felettünk még csillagok (pontvetés).

Hamarosan elérjük elsô szálláshelyünket. Elalvás elôtt egy s más még emlékként újra felmerül, mivel egy ilyen kis utazás sok benyomással jár.

A legkülönbözôbb vonalak, foltok, pöttyök. Sima síkok. Pöttyözött, vonalkázott síkok. Hullámmozgás. Gátolt, tagolt mozgás. Ellenmozgás. Fonat, szövet. Falazott, fedett tér. Egyszólamúság. Többszólamúság. Elveszô, felerôsödô vonal (dinamika).

Az elsô szakasz boldog egyenletessége, aztán a gátlások, az idegek! Visszafogott reszketés, reményteli szelek hízelgése. A vihar elôtt fék-baleset! A dûh, a gyilkolás.

A jó ügy mint vezérfonal, maga is sûrûben és alkonyatban. A villám ama lázgörbére emlékeztetett. Egy beteg gyermekére… Akkor

 

III.

A grafikai ábrázolás olyan elemeit neveztem meg, melyeknek láthatóan hozzá kell tartozniuk a mûhöz. Eza követelmény nem úgy értendô, hogy egy mûnek csupa elembôl kell állnia. Az elemeknek formát kell kiadniuk, anélkül hogy eközben feláldoznák magukat. Meg kell ôrizniük magukat.

Közülük többnyire néhánynak együtt kell állnia ahhoz, hogy formákat vagy tárgyakat képezzenek, avagy egyéb másodrendû dolgokat. Síkokat egymással kapcsolatba lépô vonalakból (például mozgó vizibogarak láttán), vagy téralakzatokat harmadik dimenzióval kapcsolatos energiákból (keresztül-kasul cikázó halak).

A formális szimfónia ilyen gazdagodása révén a variációs lehetôségek, és ezáltal az eszményi kifejezési lehetôségek számolhatatlanul megnövekednek.

Kezdetben ugyan a tett van, ám felette áll az eszme. És mivel a végtelennek nincs meghatározott kezdete, hanem kör-szerûen kezdettelen, az eszme számít elsôdlegesnek. Kezdetben vala az Ige, így fordítja Károli. (Im Anfang war das Wort, így Luther.)

 

IV.

Mozgás képezi minden keletkezés alapját. Lessing Laokoonja, amely ifjúkori gondolatkísérleteinket gerjesztette, nagy hûhót csap idôbeli és térbeli mûvészet különbsége körül. Pedig ha jobban szemügyre vesszük, tudós téveszme az egész. Mert a tér is idôbeli fogalom. Ha egy pont mozgássá és vonallá válik, ehhez idô kell. Csakúgy, mint akkor, ha egy vonal síkká tolódik el. Ugyanígy, ha síkok mozgásából tér alakul.

Talán egyszerre keletkezik egy kép? Nem, darabról darabra épül fel, akárcsak egy ház. És a nézô, ô vajon egyszerre van kész a mûvel? (sajnos, gyakran igen.)

Nem azt mondta-e Feuerbach, hogy egy kép megértéséhez egy szék is hozzátartozik? Minek a szék?

Hogy a fáradó lábak ne zavarják a szellemet. A lábak a hosszú álldogálástól fáradnak el. Tehát a szintér: idô.

Karakter:mozgás. Csak az önmagában halott pont idôtlen.

A világmindenségben is a mozgás az eleve adott. A nyugalom a Fölön csak az anyag véletlenszerû gátlása. Ezt a megragadást elsôdlegesnek tekinteni tévedés.

Az Irás genezise igen jó példa a mozgásra. A mûalkotás is elsôsorban genezis, sosem mint terméket élik át.

Bizonyos tûz éled, hogy keletkezzen, fellobban, a kézen keresztül továbbvezet, tovaáramlik a táblára, és a táblán, szikraként visszavetül, a kört zárva oda, ahonnan érkezett: vissza a szembe és tovább.

A nézô lényegi tevékenysége is idôbeli: egyik részt a másik után viszi a látógödörbe, és ahhoz, hogy új darabra állítódjon be, el kell hagynia a régit.

Egyszer csak abbahagyja és elmegy, miként a mûvész is. Ha érdemesnek tartja, visszatér újra; miként a mûvész.

A nézô – mintegy legelészô állat módjára letapogató – szeme számára utak állnak készen a mûalkotásban. (A zenében csatornák vezetnek a fülhöz – ezt mindenki tudja -; a drámában mindkettô mindkettôhöz.)

A képi mû mozgából született, maga is megállapodott mozgás és mozgás fogja fel (szemizmok).

 

V.

Korábban olyan dolgokat ábrázoltak, amelyeket a földön láttak, szívesen láttak vagy szívesen láttak volna. Most nyilvánvalóvá válik a látható dolgok relativitása és eközben kifejezésre jut a hit, hogy a látható a világegészhez vetve csak elszigetelt példa és hogy más igazságok vannak látens többségben. A dolgok kitágult és megsokszorozódott értelemben mutatkoznak, látszólag ellentmondva a tegnapi racionális tapasztalatnak. A véletlenszerû lényegivé tevésére törekszünk. A jó-rossz fogalmak bevonása erkölcsi szférát teremt. A rossznak nem kell diadalmas vagy megszégyenülô ellenségnek lennie, hanem az egészben együttmûködô erônek. A nemzés és fejlôdés tényezôjének. Az ôsférfias (rossz, izgató, szenvedélyes) és az ôsnôies (jó, növekvô, higgadt) egyidejûsége mintegy az etikai stabilitás állapota.

Ennek megfelel a formák, mozgás és ellenmozgás szimultán összekapcsolódása, avagy naivabb esetben a tárgyi ellentéteké (kolorisztikusan: széttagolt szín-ellentétek alkalmazása, mint Delaunay-nél). Minden energia kiegészítôt kíván, hogy meg tudja valósítani a magában nyugvó, az erôk játéka fölött álló állapotot. Az absztrakt formaelemek egyesítése konkrét tárgyakká vagy absztrakt dolgokká, mint amilyenek a számok és a betük, végül egy formális kozmosz megteremtésére vezet, ami olyannyira hasonlít az egész teremtésre, hogy elég egy lehellet, és a vallásos kifejezôdése, a vallás tetté válik.

 

VI

Néhány példa:

Egy ókori ember, ha hajós és csónakban ûl, joggal élvezi a dolgot és méltányolja e szerkezet értelmes kényelmét. Ennek felel meg a régiek ábrázolása.

Most pedig egy modern ember egy gôzhajó fedélzetén lépkedve átéli:

1.saját mozgását, 2.a hajóét, amely ellentétes irányú is lehet, 3.az áramlás mozgásirányát és sebességét, 4.a Föld forgását, 5.pályáját, 6.a holdak és a csillagok pályáját körülötte. Eredmény: mozgások szövedéke a világmindenségben, centruma a gôzhajón az Én.

Egy virágzó almafa, gyökerei, a felszálló nedvek, a törzs, az évgyûrük keresztmetszete, a virág, felépítése, szexuális funkciói, a gyümölcs, a magház a magokkal.

A növekedés állapotainak szövedéke.

Egy alvó ember, vérének keringése, tüdôinek ütemes lélegzése, a vesék finom mûködése, a fejben álmok világa, kapcsolatban a sors erôivel.

Funkciók építménye nyugalommá egyesítve.

 

VII.

A mûvészet hasonlatként viszonyul a teremtéshez. Mindenkor példa, hasonlóan ahhoz, ahogy minden földi dolog is kozmikus példa.

Az elemek felszabadítása, összetett alegységekké történô csoportosítása, a széttagolás és egésszé történô újrafelépítés egyidejûleg több oldalról, a képi polifónia, a nyugalom létrehozása mozgáskiegyenlítéssel – mindezek magasrendû formakérdések, mértékadóak a formális bölcsesség számára, de még nem mûvészet a legfelsôbb körben. A legfelsôbb körben a sokértelmûség mögött egy végsô titok rejlik, és az intellektus nyomorúságosan kilobban. Lehet ugyan értelemmel szólni arról a hatásról és üdvrôl, amit ez kivált, méghozzá úgy, hogy a képzelet, ösztönrejtette vonzerôtôl szárnyra kapva oly állapotokkal kecsegtet, amelyek valahogy bátorítóbbak és serkentôbbek, mint a jólismert földiek vagy tudottan túlvilágiak. Hogy szimbólumok vígasztalják a szellemet, és ezek révén beláthassa: számára nem csupán az esetleges fokozatokat kínáló földi lehetôsége áll fenn. Hogy etikai komolyság uralkodik, egyszersmind koboldszerû kacagás kíséri a doktorokat és csuhásokat.

Mert a felfokozott valóság sem képes tartósan üdvözíteni.

A mûvészet öntudatlan játékot ûz a végsô dolgokkal és mégis eléri ôket!

Fel, ember! Értékeld ezt a kies kikapcsolódást, melynek során úgy változik a nézôpont, mint a levegô lélegzetvételkor, és olyan világban érezheted magad, mely kizökkentve erôsítést kínál az elkerülhetetlen visszatéréshez a köznapok szürkeségébe.

S ezen túlmenôen segítsen ahhoz, hogy levethessed lepleidet, és pillanatokra Istennek érezhesd magad. És hogy újra és újra örvendezhess az ünnepnapoknak, amikor a lélek asztalhoz ûl, hogy éhet szenvedô idegeit táplálja, ernyedô ereit új nedvekkel töltse fel.

Erre az erôsítô tengerre engedd magadd vinni, szélesen áradó folyamon csakúgy mint kecses patakokon, amilyen az aforisztikus-szerteágazó grafika.

 

Tillmann J.A. fordítása

 

Paul Klee Before the snow

1929

 

 

Forrás:

MTI

www.c3.hu

hu.wikipedia.org

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva