H.Pulai Éva : Bibliai törvények Hammurapi korából

Hammurapi babiloni uralkodó 3700 évvel ezel?tti uralkodásával egyid?s, k?be faragott törvénykönyvrészletek kerültek el?.

 

Hammurapi babiloni uralkodó 3700 évvel ezel?tti uralkodásával egyid?s, k?be faragott törvénykönyvrészletek kerültek el?.

 

Az Izrael északi részén található egykori Hácór területén el?került, akkád nyelv? ékírásos szövegek a Biblia keletkezését is korábbra tehetik, illetve fényt deríthetnek a bibliai törvények és a korai mezopotámiai törvénygy?jtemény közötti összefüggésekre.

 

A körömnyi méret? töredékeken a személyi sérülésekkel kapcsolatos szabályok találhatók, amelyekhez hasonló szabályok a híres babiloni király id?számításunk el?tti XVIII. századi törvényeiben olvashatók – írta közleményében az ásatásokat szponzoráló Jeruzsálemi Héber Egyetem

 

“A töredékekben a személyi sérülésekkel kapcsolatos szabályok találhatók, amelyekhez hasonló szabályok a híres babiloni uraIkodó i.e. 18. századi törvényeiben olvashatók” – írta közleményében az ásatásokat szponzoráló Jeruzsálemi Héber Egyetem. “Az eddig megfejtett szavak között szerepelnek a mester, a rabszolga és a különböz? testrészekre utaló kifejezések” – magyarázta az egyetem, hozzátéve, hogy egyel?re még nem sikerült kideríteni, hogy a szövegek hol készülhettek.

 

Hammurapi törvénygy?jteménye egyike a valaha talált legrégebbi jogi kódexeknek, amelyet jelenleg a párizsi Louvre múzeumban ?riznek.

  

Hammurapi törvényei

Epigrafikus sztélé

 

Hammurapi törvénykönyve (lat. Codex Hammurapi, CH): törvénygy?jtemény, melyet Hammurapi uralma végén tett közzé. – Több mint 20 korabeli és kés?bbi másolat töredékén kívül egy teljes korabeli másolatban is fennmaradt egy diorit sztélébe vésve (2,25 m magas, kerülete fent 1,60 m, lent 1,90 m). Ez Szuzában került felszínre az M. J. de Morgan vezette ásatások során (1901. XII-1902. I.). Eredetileg v. Bábelben a Marduk-tp-ban, v. Szipparban Ébabbar tp-ában állt. Kr. e. 1160 k. Sutruk-Nahhunte elamita király, Bábel meghódítója gy?zelme jeléül Szuzába vitte; most Párizsban (Louvre) látható.

A kutatók beosztása szerinti 282 §-a felöleli az akkori Babilónia köz- és magánéletet érint? összes törvényét, de néhány pontban eltér a szokásos joggyakorlattól. Ez mutatja, hogy olyan változtatásokkal állunk szemben, amelyek politikai és társadadalmi célok elérését szolgálták (a jogszolgáltatás, a bíráskodás egységesítése). Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a szóban forgó sztélé, amelyen Hammurápi törvényeit olvashatjuk, els?sorban vallási szerepet töltött be: a törvénykönyv szabályozta jogrendet az istenség védelme alá helyezte és isteni szankciót adott a törvényeknek.

Hammurapi törvénykönyve nem a legrégibb kodifikálása a törvényeknek, nála korábbiakat is ismerünk; ezek Ur-Nammutól (Urból), Lipit-Istartól (Iszinb?l) és Esnunna egyik fejedelmét?l származnak.

Mózes törvénye egész sor egyezést mutat Hammurapi törvénykönyvével, ugyanakkor kevésbé rendszerezett, mert törtvény fejl?dése során foglalták írásba, és sokkal jobban igazodik a polgári jogi kérdésekben is vallásos szempontokhoz, mint Hammurápi törvénye. Az egyezések nem közvetlen átvételen alapszanak, hanem azon, hogy az egész szemita környezetben hasonló normák voltak érvényben. Ez egyértelm?en megállapítható a pátr-k történetében szerepl? személyek viselkedéséb?l olyan esetekben, amelyekre a mózesi törvény nem tér ki és a Hammurapi törvénykönyve vagy más szemita kódexek el?írásaival vágnak egybe; pl. a feleség szolgálóját a férj rendelkezésére bocsátják

(Ter 16,2; 30,3; vö. ~ 144-147), a bánásmód Hágárral és Izmaellel (Ter 21,9-14; vö. ~ 170).- Kiadva: Der Alte Orient. 31. köt. 3/4. (Eilers, Wilhelm: Die Gesetzesstele Chammurabis). Lipcse, 1932. **

 

Magyar Katolikus Lexikon

 

HAMMURABI TÖRVÉNYEI

FOROITOTTA:

KMOSKÓ MIHÁLY DE.

A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN

AZ Ó-SZÖVETSÉGI SZENIÍRÁSTUDOMÁNY S A HÉBER NYELV R. TANÁRA.

 

KIADJA:

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET JOG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

SZAKOSZTÁLYA

KOLOZSVÁR,

NYOMATOTT AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1911.

 

Részlet:

 

          XIV. Korcsmárosnök. 108—111. §§.

 

     108. §. 5 Ha a korosmárosnö  a szesz ára fejében

          gabonát nem fogad el, g ellenben nagy k?súly szerint pénzt

20      elfogad és a szesz árát a gabona árára szállítja le: az

          ilyen korcsmárosn?re bizonyítsanak rá s a vízbe vessék.

     109. §. Ha a korosmárosnö  házában gonosztev?k

30      gyülekeznek s ? ezeket a gonosztev?ket kézre nem

          keríti s a palotába be nem kíséri: az a koresmárosn?

          ölessék meg.

     110. §. Ha az istennek szentelt hölgy, papn?, ki

40      zárdán s kívül lakik, korcsmát n?t, avagy szeszt inni

          korcsmába tér be; gaz ilyen n?személyt pörköljék meg.

     111. §. a Ha korcsmárosn? e LX Ka szeszt, hitelbe ad:

          aratáskor, L Ka gabonát kap.

[…]

          XXII. Elválás. 137—143. §§.

     137. §. 4 Ha valaki másodfeleségének, ki neki gyermekeket

          szült, avagy hitvesének, ki gyermekekkel aján-

80      dékozta meg, elbocsátására határozza el magát: az

          illet? n?személynek hozományát adja vissza és egy

          részt földb?l, kertb?l, ingóságból adjon neki, hogy gyermekeit

          felnevelhesse; miután gyermekeit felne-

10      vélte, mindabból, a mi gyermekeinek adatott,  a

          fiukhoz hasonlóan egy rész adassék neki, mire szive

          férfia elveheti.

     138. §. 4 Ha valaki hitvesét, ki neki gyermekeket

          nem szült, elbocsátja: vételárának teljes pénzösszegét

20      ki fogja neki adni s a hozományt, melyet apja házából

          hozott, meg fogja neki téríteni s úgy bocsátja el.

     139. §. Ha a vételár nincs meg: , I mané ezüstöt

          ad neki elbocsátás fejében.

30 140. §. Ha az illet? felszabadított: 1 1/3 mané ezüstöt

          ad.

     141. §. Ha valakinek a felesége, ki az illet? házában

          lakik, kivonulásra ,,határozza el magát, minek

40      folytán bolondokat csinál, házát tönkreteszi, férjét

          elhanyagolja: bizonyítsanak rá; ha férje: „elbocsátom

          ?t” mondja, bocsássa el; elbocsátásának útjára

50      semmi sem adatik neki; ha férje: „nem bocsátom

          el”‘ mondja, férje másodfeleséget vehet; az illet?

          n?személy, rabn? gyanánt fog lakni férje házában.

60 142. §. Ha egy n?személy férjét meggy?löli, „ne

          fogj meg” – mondja: múltja hibájával együtt állapíttassék

          meg; ha magát megtartóztatta, úgy hogy hibát

70      el nem követett, míg férje kijárogatott s ezzel túlsá-

          gosan elhanyagolta: e n?személy nem vétkes; hozományát

          foghatja és apja házába mehet.

     143. §. Ha magát meg nem tartóztatta, kijárogatott,

          házát tönkretette, férjét elhanyagolta: az ilyen n?személyt

          dobják a vízbe

 

 

Forrás

mult-kor.hu

Magyar Katolikus Lexikon

mek.oszk.hu

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva