Kühne Katalin : Gordonka-mélység

 

Gergely professzor most érkezett haza egy nemzetközi konferenciáról. A repül?n arra gondolt, ideje tovább írnia életének szép és szomorú id?szakait, er?feszítéseit, gondjait, apró örömeit. Felesége, Anna a díványon elaludt, amíg ?t várta. ? leül íróasztalához, hogy folytassa a már megkezdett írást. Az elmúlt héten már húsz oldal megtelt, de mappájában sok üres, fehér papír várja, hogy kis fekete bet?kkel telít?djenek. A rádióból a gordonka mély hangja tölti be a teret. Felidézi magában azt a koncertet, amikor még ifjú házas korukban hallgathattak egy híres m?vészt. Akkor még tele voltak álmokkal, vágyakkal, lelkesedéssel.
     Rápillant ?sz hajú, de még mindig gyönyör? feleségére. A kor el?rehaladtával vonásai csak még nemesebbé váltak, karcsú alakja is a régi. Gyermekeikre gondol, vajon most mit csinálnak, hogyan élnek a távoli országban. ?k itt maradtak a nagy házban, amit azért építettek, hogy majd velük és unokáikkal együtt élhessenek. Két fia is orvos lett, tíz éve találtak érdekes kutatómunkát külföldön. Minden nap telefonálnak nekik, de három évenként látogatnak csak haza. Unokáik már alig beszélik a magyar nyelvet, amerikai iskolába járnak, a környezetükben is csak angolul társalognak. Biztosan jól érzik magukat a nagy óceán túlsó partján, mindenük megvan. Gergelyék igyekeztek ebbe belenyugodni, mégis most, amikor ránéz az alvó Anna elréved? mosolyára, amit éber állapotában ritkán lát mostanában, azt érzi, hogy nagyon nehéz ebben a kett?s magányban. Nem szaladgálnak körülöttük az apróságok (akik már nem is annyira picik), hangjukat is csak a telefonból hallhatják, nem ölelgethetik ?ket. Nem mesélhetnek unokáiknak mindarról, amit hetven év alatt átéltek, ?k nem bújhatnak hozzájuk közben. Szomorú ez az állapot, megdöbbenve hallja, amint most Anna ââ?â?¬ mint ahogy az elmúlt években oly sokszor ââ?â?¬ csikorgatja fogát. Mit csináltak rosszul? Hogyan nevelték gyermekeiket, egyáltalán eleget foglalkoztak-e velük? Rájön, hogy szinte semmit nem tettek meg szül?i feladataikból. A sok munka mellett semennyi id?t sem szántak rájuk, csak a karrier volt a dönt? életükben.
     El?tte ott hever a sok üres papír, neki nincs kedve megírni beszámolóját, inkább az életükr?l próbál írni.
     Emlékszik fiatal korára, amikor el?ször állt gyakornokai el?tt egy nagyviziten, mennyire izgult, hogy jó benyomást tegyen rájuk, hogy rátapintson a lényegre, tanítsa meg velük mindazt, amit ? tud. Mindenkihez volt egy kedves szava, érdekelte, mit gondolnak, mire kíváncsiak, mit szeretnének elérni az életben. Kollégái szívesen kitárulkoztak el?tte. Egész élete a kórházban telt el. Vasárnaponként barátaikkal túráztak a hegyekbe, gyakran összejöttek esténként, ahol megbeszélték gondjaikat, örömeiket, terveiket.
     Anna tanárn? volt a közeli gimnáziumban, majd elvégezte az egyetemet is munka mellett, onnan ment nyugdíjba öt éve. Hajtotta magát, elismert oktatási szakember lett, így állandóan elfoglalták feladatai.  Megkövetelte tanítványaitól a szorgalmas munkát, jó eredményeket értek el irányításával. Szünetekben kedves figyelemmel vette körül ?ket, sokszor látogatta meg otthonukban, ? is meghívta a fiúkat, lányokat uzsonnára. Szoros volt a kapcsolat köztük, imádták tanárukat, aki nem fejletlen, oktalan gyermekként kezelte ?ket, hanem egyenrangú társakként bánt velük, együtt kutatták a mindenség titkait.
     Nem így bántak saját gyermekeikkel. Feladataik elfoglalták ?ket, gondoskodtak a család mindennapi megélhetésér?l, s?t még ezen felül is. Úgy gondolták, hogy biztonságos körülményeket adnak maguk és gyermekeik számára. Ez azonban csak önigazolás volt. Ahogy egyre n?ttek a gyermekek, természetesnek vették, hogy a szüleik csak látszólag élnek velük, köztük semmilyen kapcsolat nincs. Egy megbízható rokonra bízták ?ket, de ezzel éppen a legfontosabbat, amit egy szül? tehet, nem tettek meg. Nem készítették fel ?ket mindarra, mi történne, ha megváltoznának életfeltételeik. Ha ?k kiesnének a gazdagságot lehet?vé tev? munkából akár egy betegség, akár egy haláleset miatt.
     Anna szívében mély sebet ütött, amikor gyermekeik máshol találták meg boldogulásukat. Sok év telt el, míg megszokták, hogy ezen már nem tudnak változtatni. A családi ház kiürült, a szobák üresen tátongnak, benne ?k is alig találnak magukra. Ekkor már hiába volt minden, maguknak köszönhették azt, hogy elhagyták gyermekeik. Még szerencse, hogy ha ritkán is, de id?nként hazalátogatnak. Igyekeztek megtanulni a legszükségesebb angol szavakat, hogy unokáikkal is megértessék magukat. Az unokák fejébe is hamar rögzültek a magyar kifejezések, amikor néha hosszabb ideig náluk maradtak. Néha ugyan komikus helyzetek is adódtak, amikor kézzel-lábbal próbáltak valamit megértetni.
     Gergely meggörnyedve, fáradtan ücsörög székén, elmereng a múltján. Meghatottan nézi párját, akivel ötven éve élnek ebben a házban. Körülnéz a szobában, ahol a bútorok, a falak annyi mindenr?l beszélhetnének. Milyen boldogok voltak, amikor összeházasodtak, megszülettek fiaik, els? lépteikt?l volt hangos a házuk.
     Most csend van, csak a gordonka fájdalmas búgása zeng, ? pedig írni kezd. Szálkás bet?i a hófehér lapokat felszántják, egyre több oldal telik meg a régi szép id?k emlékeivel, de a küzdelmeik történeteivel is. Mindketten maximalisták voltak, els?sorban a munkájuknak éltek. Évenként csupán két hetet tölthettek kis családjukkal. Elszálltak felettük az évek, és ?k ujjaikon meg tudnák számolni, hányszor beszélgettek hosszan gyermekeikkel, hányszor virrasztottak mellettük, amikor betegek voltak. Nem figyelték, hogyan gondolkodnak, milyen érzés lehet nekik, amikor szüleik rendszerint csak éjjel jönnek haza, hónapokon át nem válthatnak szót velük. Más figyelt helyettük rájuk, másnak mondták el kis gondjaikat, örömeiket. Gergely és Anna szülei közül akkor már csak Piroska élt, aki áldozatos életével nagy segítségük lett. ? vigyázott a picikre, ? hallgatta meg ?ket feln?tt korukban is, a szül?k sohasem értek rá erre. Nem is érdekelte ?ket, mit élnek át gyermekei. 
     Rá kellett volna jönniük, mennyire félrecsúsztak korábbi szándékaik, hogy igazi családot alapítsanak. A fiúkat kollégiumba küldték, ahol hamar önállóak lettek. Szünetekben ugyan hazajártak, együtt ültek az ünnepi asztalnál szüleikkel, látszólag jól is érezték magukat, de senki nem volt kíváncsi rájuk, hogyan élnek. A szül?k rendszerint este fáradtan estek be az ágyba, csak pár mondatot váltottak, egymásra és a családra nem volt idejük, de inkább azt lehet mondani, hogy nem is akarták ezt. Hol volt már a fiatalságuk, amikor naphosszat álmodoztak, vitatkoztak, amikor barátaikkal együtt töltötték minden szabadidejüket. 

     Elkapta ?ket a „gépszíj”, ?k pedig beleragadtak a munka világába.
     Így telt életük egymás mellett ugyan, mégis annyira távol. Eleinte még megkérdezték egymástól, hogyan telt a napjuk, de ez egyre ritkábban történt meg, esténként annyira fáradtak voltak, hogy szinte azonnal álomba zuhantak. Szerették a munkát, amit végeztek, a követelmények is egyre nagyobbak lettek, ?k pedig meg akartak felelni a kihívásoknak. Így elfelejtkeztek arról, ami a legfontosabb lett volna életükben. Ennek súlyát cipelik most, ez terheli meg ?ket életük vége felé ahelyett, hogy végre megpihenhetnének családjuk körében.
     Nagyot tévedtek, amikor beszálltak ebbe a „mókuskerékbe”, mert onnan nincs menekvés. Körbe-körbe forogtak, a munka igézete elragadta lelküket. Büntetlenül nem lehet úgy élni, ahogyan ?k tették. Semmit sem ér a karrier, a megtiszteltetés, ha nem lehetnek együtt azokkal, akik a legközelebb állnak hozzájuk.

     Fiatalon úgy érezték, joguk van arra, hogy a megszerzett tudásukat kamatoztassák, hogy munkájukban elérjenek mindent. Érdek-emberek voltak, a szó igazi értelmében. Csak magukkal és a minél nagyobb anyagi jóléttel tör?dtek. Elfogadták Piroska támogatását, áldozatát. Nagy házat építettek, magas fizetésükb?l telt a gyerekek taníttatására, külföldi egyetemére. Ez azonban mind csak külcsín.
      Az igazi szül?k ennél többet kell, hogy tegyenek gyermekeikért, szeretetükkel, gondoskodásukkal, figyelmükkel mellettük kell élni, fényesíteni szellemüket, lelküket. ?k nem így tettek. Gergely rádöbbent, hogy gyermekei szinte idegenek voltak mindig is. Amikor itthon nem volt lehet?ségük megfelel? munkára, Amerikába utaztak, ahol szívesen fogadták ?ket. Az elszakadás könnyen ment, hisz gyökereik ugyan id?nként visszahúzzák szívüket, de szüleikkel való kapcsolatuk sohasem volt igazi, csak egy kedves, barátságos, felületes viszony, semmi több. 
     Gergely most ébredt tudatára, milyen értékes évtizedeket szalasztottak el. Nyugdíjasként kettesben maradtak, a munkájuk már nem kötötte le figyelmüket, kezdett végképp üressé válni közös életük is. Hiába volt teljes a szakmai életük, híresek lettek, a magánéletben cs?döt mondtak. Hiába becsülték meg ?ket, ha a gyermekeik eltávolodtak t?lük. Nem csak fizikailag, hanem lelkiekben is hatalmas ?r támadt köztük. Sajnos ez a felismerés kés?n jött. 
     A lapok telnek, azokon még álmaik, boldog fiatalságuk évei is szerepelnek, de túlnyomó része arról szól, mennyi minden hiányzott életükb?l. Ez azonban csak rajtuk múlt. Ridegségükkel olyan nagy kárt okoztak, amit nem lehet jóvá tenni sohasem. 
     Langyos szél lengedezik, árad be a nyitott ablakokon, felfrissíti a szoba leveg?jét. Hirtelen feltámad a szél, felkapja az asztalról a papírokat. A teraszra röpíti, tele lesz vele a sövény, a papírfoszlányok teljesen elborítják a zöld fövenyt. Gergely nehézkesen áll fel székéb?l, kimegy a kertbe, igyekszik összeszedni a teleírt lapokat. Fél órát rohangál, míg mindet sikerül megtalálnia.
     Anna mély álmából ébred, nem is gondolja, mi történt itt, Gergely lelkében és a szobában, ahol aludt. Meglátja a nagy halom papírt a mappa tetején, belelapoz. Nem tudja abbahagyni, végigolvassa. Amit Gergely leírt tegnap délutántól ma reggelig, abban benne volt egész életük. Nyolcvanöt oldalon mindaz, amit együtt éltek át. Tele mindazzal, ami ebben az ötven évben szép volt, de azokkal a fájdalmakkal is, amik meggyötörték lelküket.
     Kívülr?l, távolról ugyan mintacsalád volt az övéké, de belül, a mindennapokban sok volt a hiány, az üresség. Annában fájón tudatosul, hogy megérdemelték magányos életüket. Csak illúzió volt, hogy a gyermekeik boldogulása miatt hajtották magukat. Akik csak a pénzt istenítik, ez számukra az értékmér?, azoknak viselniük kell a következményeket is. Nekik már csak ez az üres élet marad, de ha ?k ketten ?szintén tudnának beszélni err?l, talán együtt maradnak, különben az sem kizárt, hogy a lelkifurdalás végképp tönkreteszi házasságukat is. Egymást hibáztatják, csak ezt még nem mondták ki. Amit fiatal korukban elterveztek, saját hibájuk, önz? viselkedésük miatt változott át, vezetett ilyen érzelmileg kiüresedett életté, csak ?k tehetnek róla.
     Átmegy a hálószobába, Gergely mellé bújik, szorosan átöleli.

 

Legutóbbi módosítás: 2012.04.26. @ 10:36 :: Kühne Katalin
Szerző Kühne Katalin 90 Írás
Nevem Hornyánszkyné Kühne Katalin. ÁÃ?rói nevem az egyszerűség kedvéért Kühne Katalin. 1947-ben születtem Szegeden, de Miskolcon élek pár hónapos koromtól. ÁÃ?rásaim az Irodalmi Rádió honlapján, CD-n és nyomtatott formában jelentek meg, elhangzottak az IR-ben. Eddig két kötetem van: Családi album (Miskolc: Felsőmagyarország, 2007), ami visszaemlékezéseimet és édesapám Töredékek a harctéri naplóból c. írását tartalmazza. A Jel a sziklán c. verseskötet (Miskolc: Irodalmi Rádió, 2007) válogatás régebbi verseimből. A harmadik idén novemberben jelenik meg Idősíkok címmel, az Uranus Kiadó adja ki, ez prózakötet. A Kláris c. folyóiratban és antológiákban szerepelnek írásaim. A könyvek, a természet, a művészetek szeretete kísért végig egész életemben. Szüleimtől, távolabbi őseimtől, barátaimtól az értékek tiszteletét örököltem, ezt próbálom továbbadni utódaimnak.