H.Pulai Éva : Godot Irodalmi Fesztivál

A GODOT Kortárs Kulturális Intézet rendezvénye
a Fogasházban

 

A Godot Galéria (Godot Kulturális M?vésztámogató Kht.) 1999 januárjában jött létre azzal a céllal, hogy a nevében foglaltakhoz h?en, olyan intézményként m?ködjön, mely a felmerül? igényekhez alkalmazkodva minél többféle, a m?vészeket kiszolgáló funkciót, illetve közérdek? feladatokat szeretne ellátni. Munkája során igyekszik szellemi közösségként tevékenykedni, így több m?vészeti ággal ismerkedik meg, amelyeket aztán “Godot” szellemében teremt újjá.

 

2008-tól elindította a Godot Irodalmi Esteket, aminek keretein belül is megmutatkozhatott a mai magyar kortárs irodalom széles skálája, irodalmi körökt?l, költészeti m?helyekt?l kezdve irodalmi folyóiratokig, weboldalakig. 2009 ?szét?l négy témakörben tartottuk estjeinket: Irodalmi M?helyek, N?irodalom, Alkotáslélektan és Performanszm?vészet.

A november 11-t?l 13-ig tartó Godot irodalmi Esteknek most az Akácfa utca 51. alatt található Fogasház ad majd otthont, ahol délutánonként számtalan el?adást, felolvasást hallgathatunk végig.

 

Részletes program:

 

1. NAP
(CSÜTÖRTÖK )
2010.11.11
(Középpontban a performansz)

 

14.00-15.30 IRODALMI M�°HELYEK: Netirodalom
Él? netirodalom. A hálózat hálózata, megosztások, hivatkozások, kommentek, zajlik az irodalmi élet a neten és a Facebookon, szinte mindenkir?l lekövethet? a kapcsolatrendszere, hogy éppen kivel van jóba, melyik irodalmi csoportosulás tagja, a kommentekb?l egész élettörténetek követket?k. Az Él? Net-irodalom címen létrejött egy olyan csoport a Facebookon, aminek célja, hogy összegy?jtse azokat az irodalmi (és m?vészeti) kezdeményezéseket, amelyek els?sorban a Facebookon jelennek meg, és kísérleti jelleg?ek. A kép és videó megosztás sokkal inkább kísérleti, mint egy kötött irodalmi szöveg, a Facebook, mint közösségi portál, forradalmi médium és kommunikációs tér alkalmas az egyes szövegek, alkotások publikálására is.
Felolvas és beszélget: Kálmán C. György, Lantos László Triceps, Pál Dániel Levente
Beszélget?társ: Falcsik Mari

 

15.30-17.00 PERFORMANSZ: A performansz irodalmi vonatkozásai
A performanszm?vészet gazdag hagyományából merítünk, jelenleg Ladik Katalin Tesla – homo galacticus cím? el?adását láthatjuk. Nikola Tesla (1856–1943) feltaláló, gondolkodó, a Balkánon született, a mai Horvátország kietlen Lika hegyvidékben, és távol hazájától New York-ban, egy hotelszobában halt meg. Tudományos találmányainak egy része már megvalósult, és régóta nélkülözhetetlen mindennapjainkban, pl. a váltóáram, míg számtalan találmányát a jöv? nemzedéke fogja megvalósítani. Élete vége felé egy szürkés-fehér galamb személyében találta meg az Animát, akit n?vérének vallott és az eszményi n?t kereste benne. Err?l naplójából értesülünk, Tesla naplója, valamint életrajzírója által közreadott dokumentumok nyomán írta és tervezte egy szerepl?re ezt az audiovizuális m?vet Ladik Katalin.
Azt el?adás után beszélgetés.
El?ad: Ladik Katalin
Beszélget?társ: S?rés Zsolt

 

17.00-18.30 ALKOTÁSLÉLEKTAN: Az írás tükre
Meghatározató-e a tudat és a tudattalan határán a kreativitás? Mi az írás aktusa? Tükröt tart-e az írás? Mikor szembesít önmagunkkal és hogyan adja meg a szabadságot? Mit jelképez az olvasó szabadsága?
Beszélgetés, felolvasás: Izsó Zita, Kele Fodor Ákos, Krusovszky Dénes, Jász Attila
Moderátor: Vécsei Rita Andrea

 

19.00-20.30 PERFORMANSZ: A performanszm?vészet esztétikája
Mit jelent a performanszm?vészet? Hogyan találkoztak az akcióm?vészettel, mint lehetséges m?vészi kifejezésformával? Rögzíteni vagy egyszeriségében megtartani: hogyan adhatja vissza a m?vészi szándékot az anyag rögzítése performansz esetében? Miben különbözik a színházi alkotástól a performansz?
Szirtes János (Budapest, 1954.) grafikus, installátor, akció- és fest?m?vész, a Moholy Nagy M?vészeti Egyetem tanára, 1972-t?l számtalan performance rendez?je, résztvev?je és megvalósítója, a Média Intézet Igazgatója és a Média Design Képzési Terület vezet?je.
Akciókkal indult, a 80-as években expresszív, ornamentikus gesztusképeket festett: m?vei középpontjában a privát mítosz, a mágia, a kultikus cselekvés áll. M?veiben a 90-es évekt?l szinte “kristályszerkezet?” vegetációs formák uralják a képmez? els? felületét.
Meghívott vendég: Szirtes János
Moderátor: Czapáry Veronika

 

21.00 JAZZ FOGÓCSKA – NIGUN (Párniczky András gitár, Nagy Péter b?g?, Jeszenszky György dob)

2. NAP
2010.11.12
(PÉNTEK)
(Középpontban angol nyelv? programok –
Pointed IN ENGLISH)

 

14.00-15.30 ANGOL NYELV�° PROGRAMOK, IN ENGLISH: Budapest kapcsolatai
The Budapest Bardroom: A Bardroom (http://bardroom.com/) irodalmi csoportosulás bemutatkozása. A Bardroom 2002 óta szervez irodalmi beszélgetéseket és performanszokat Budapesten, ami után mindig beszélgetések zajlanak az adott el?adás résztvev?i és a vendégek részér?l. Jelenleg arról beszélgetünk velük, mióta és miért alakultak, valamint milyen eredményeket értek el a budapesti angol nyelv? irodalmi élet fellendítésében.
Felolvas és beszélget: Jeff Taylor, Steve Carlson, Kalman Farago (a Bardroom szervez?i) és Marisa Beahm, Zsigó Ferenc, Hedda Maurer (az aktuális el?adók)
Beszélget?társ: Matt Ellis

 

16.00-17.30 IN ENGLISH: A fordítás lehet?ségei
(ANGOL NYELV�° PROGRAM)
Beszélgetés fordítókkal arról, hogy mennyiben változik meg egy szöveg a fordítás által, hogyan kapunk átfogó képet azokról az elméleti és gyakorlati problémákról, ami a fordítás során felmerülnek, milyen fordítási stratégiák, normák és szabályok mentén halad egy jó fordítás, milyen nyelvészeti orientációjú kérdésfelvetések megkerülhetetlenek, mik a fordítás történeti és filozófiai vonatkozásai.
Meghívottak: Hazai Attila, Havasi Attila, Mesterházi Mónika, Nagy Ildikó Noémi, Szöll?sy Judit
Beszélget?társ: Gerevich András

 

18.00-19.30 ALKOTÁSLÉLEKTAN: A nemzedékek közötti traumaátadásról
Milyen szerepe van a narratív identitásnak a kulturális nyitottságban? Mik a múlt és a jöv? lehet?ségei az irodalmi szövegekben, hogyan jelenik meg az áthagyományozódás? Az otthon mindig hazavár, meghatároz, gúzsba köt, vagy éppen felad? A trauma értelmezése a generációk szociális kódjain keresztül, beszélgetés és felolvasás a múltból áthozott generációs traumákról. Mi az a társadalmi identitás tudat, a normaátadás, az alkalmazkodó magatartások és sztereotípiák alkalmazása?
Beszélget: Györe Balázs, Erdélyi Ildikó, Nagy Gabriella
Moderátor: Er?s Ferenc

 

20.00-21.30 N?IRODALOM: Patriarchális kódok – „?rült n? a padláson”
Az évszázadok során miért azonosították a n?t az ?rültséggel? Milyen jelentésmez?k mentén értelmezi a patriarchális gondolkodás a n?i reprezentációs rendszereket? Hogyan azonosítják a n?i gondolkodást a másfajta logikai beállítódás miatt az egyszer?sítés révén az érthetetlenséggel, ?rülettel, bolondsággal? Milyen irodalmi hagyományai vannak ennek?
Beszélgetés és felolvasás: Horváth Györgyi, Menyhért Anna, Tallér Edina
Beszélget?társ: Czapáry Veronika

 

3. NAP
2010.11.13
(SZOMBAT)
(Középpontban a n?irodalom)

 

12.00-13.30 ALKOTÁSLÉLEKTAN: Cenzúra ma
Az irodalmi sért?dés hagyománya. A kapcsolatrendszer mentén létrejöv? szocializáció vizsgálata. Kit hagynak és kit nem, kit tolnak el?térbe és kit miért nem. A megkérdezett íróknak volt-e olyan írása, amit nem engedtek publikációra. Milyen irodalmi hagyományai vannak a „vérig sért?désnek”? A nagy összeveszésekre milyen irodalmi példák vannak?
Beszélget és felolvas: Farkas Zsolt, Ménes Attila, Turi Timea
Beszélget?társ: Györe Gabi

 

14.00-15.30 IN ENGLISH: Irodalmi folyóiratok és weboldalak
The Pilvax Literary Magazin: The Pilvax folyóirat f?szerkeszt?jével, Matt Ellissel beszélgetünk arról, hogy mikor alakult a Pilvax folyóirat, évente hányszor jelenik meg és mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy szélesebb körben is népszer?sítsék a magyar szerz?ket. Mi a helyzet a magyar provincialitással?
Beszélgetés: Matt Ellis f?szerkeszt?, Andrew Singer, Nikola Tutek, Arlo Voorhees
Moderátor: Faragó Kálmán

 

16.00-17.30 N?IRODALOM: A n?i test jelentésrétegei
A n?i testet folyamatosan szimbolikus kódokkal ruházza fel a társadalom. Az irodalmi narrációnak is központi témája a n?i test, ennek a testnek megszerzése, legy?zése, szexualizálása. Milyen nyelvi kódok mentén jelenik meg tárgyként a férfi irodalmi szövegekben a n?i testr?l való beszéd?
Felolvas és beszélget: Horváth Zsuzsa, Karafiáth Orsolya, Kukorelly Endre
Beszélget?társ: Kovács Anikó

 

18.00-19.30 N?IRODALOM: Én feminista vagyok?
Milyen jelentésmez?ket társítunk ehhez a szóhoz? Miért szitokszó ez Magyarországon? Hogyan védekezik a patriarchális rendszer az ellen, hogy ezt a jelentést be tudja engedni? Gender tanulmányok, vagy feminizmus? Milyen elnevezéssel illessük és milyennek látunk egy feminista n?t?
Meghívottak: Ágoston Zoltán, Csobánka Zsuzsa, Forgács Zsuzsa Bruria, Kupa Júlia
Moderátor: Várnagyi Márta

 

20.00-21.00 PERFORMANSZ: Ágens – 9 N? – olvasó szolgálat –
(AZ ID?, AZ ÍRÁS, A HANG ÉS A KÉP)
Szerepl?k: Ágens, Madák Zsuzsanna, Tárnok Marica, Bakos Éva, Boudny Lídia Ágnes, Hermann Veronika, Sztarenki Dóra, Lengyel Polett, L?rinc Katalin+ 1
Dramaturg: Madák Zsuzsanna
Rendez?: Ágens
Az Ágens társulat intenzív, személyre szabott és kiscsoportos foglalkozásai, ultrahatékony módszerrel, hosszú évek tapasztalatával, magas színvonalon. Többezer (678.921) elégedett néz?, referenciák, készségfejlesztés, szintfelmérés. Gyorsan fejl?dhetsz, amit eddig nem tanultál meg, most megtanulhatod! Évek helyett egy óra alatt átadjuk és felkészítünk, különböz? olvasástechnikák és csúcstechnikák segítségével közel kerülhetsz hozzánk és a n?irodalomhoz. Garantált irodalmi n?k, akik beosztják az id?det ez alatt a felejthetetlen egy óra alatt. Kultúrált, kielégít?, barátságos környezet, kulturális befogadótér, fiatalos csapat. Akiket keresünk: proaktív, kreatív, intelligens, csinos, helyes, önálló és felel?sségteljes, dönteni képes, elfogadó, nyitott, pontos, kommunikatív, kapcsolati t?kével, rugalmas személyiséggel és nagy bírással rendelkez? néz?ket, akik ?szinték, szeretet sugároznak és önzetlenek. Ha csak egy ismérv igaz rád, köztünk a helyed! Mi szeretni fogunk téged! www.agens.hu

 

21.00 – 22.00 BASS LOCO ZENEKAR

 

 

 

godotirodalmiestek.wordpress.com

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:39 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva