Kovács-Cohner Róbert : Arcképcsarnok XIII.

Köszönöm azoknak, akik eddig olvasták az Arcképcsarnokot. Az utolsó megírt rész. Nincs katarzis. Csak valami szomorúság. Talán egyszer majd folytatom.

 

 

XIII. A mágnás gyermeke

 

Pörög, perdül, perdül, pörög,

Lassul, oldalára hull,

A hold, a vágy, a képzelet

Csendcseppekké csitul.

 

Így múlt el minden.

Gyermekkora, a sok színes

Illat, eszme, vízió,

A fénylő vízen suhanás,

A hinni még, hogy hinni jó.

 

A horizont is oly fakó,

Elolvad, oldalára hull,

s egy fülledt nyári éjszaka

hajnal lesz – elpirul.

 

 

Ezerkilencszázkilencvenhét,

Hajnali három.

Mississippi, Louisiana, Egyesült Államok.

A mágnás oldalára fordul.

Szíve szabálytalan ritmusára

Őszes bajsza meg-megrándul néha:

Kint a gyárban most fordíthatják át

Az öntőformákat,

Lánya ugye nyomába szegődik,

S nem a kocsmákban múlatja már idejét,

A haszon, az idei haszon,

És elholt felesége szigorú pillantása

Szemhéja mögött,

Úgy lesz, ahogy akartad, drágám,

Gondolja még félálomban,

Majd újra horkolni kezd.

 

Arcára az ablakon beszűrődő vörös fénysugár

Már hosszú évek óta nem fest pírokat .

Egy parton ülő, mozdulatlan nőalak

Bámul farkasszemet a sárga tányérral

És ahogy haja mellől a fények bekúsznak

A hálószoba ablakán és a baldachinos ágy bézsét

Sárgásra festik, ő a Mississippi partján

Úgy érzi, forog vele a világ,

S vele perdül az aranyszínű érme is,

És csak ők ketten bámulják egymást merőn –

Rég tudják már, hogy mióta ilyen tébolyultan hull alá

Minden félbetört tiszavirág-éjszaka,

Mióta így hasít észrevétlenül a horizont sínei közé

A mindennapok fájdalomtalan, észrevétlen halála,

Már nem kerülhetnek egymás háta mögé.

 

 

Ezerkilencszáznyolvanckilenc.

Reggel tizenegy.

Nádasban bujkáló lidércek.

 

Egy mozdulat volt csak,

Ahogy a csónak végében

A napnak tartotta bronzfényű hátát.

A legősibb, sejtjeibe kódolt nőiség.

Pórusain a fény törése.

Ahogy haját hátrasimítja.

Ahogy gőgösen, alig tízévesen

A messzeségbe néz.

Egy mozdulat volt csak,

Míg bimbódzó nőiségén

Egyszerre fodrot vetett a mélyek nyögése

És gurgulázó hangon a partok felé vette útját.

Egy mozdulat volt csak.

Minden megváltozott.

 

Ártatlan mosollyal hagyja, hogy válla ívein,

A nap pupillájában háta mögött

Örök poklok öltsenek alakot a végtelenből.

 

 

Megöllek egyszer, ha föld az égre nyílik,

Titkos útjain ha végre megtalállak

Sejtjeid elrendelt igazának

És simítlak öledtől szemredődig,

 

Megöllek egyszer, s végre elhajítod

Bennem testet öltött nimfaságod,

Nimfa vagy mindnek, holnap száz ki látott –

Elkárhozásod bennem kőbe írott.

 

Alaktalan alkonyok számadása,

Ahogy tegnap írni megtanítalak.

Kis szoknyád a szélben elszalad,

Te vagy: jövőd korai látomása.

 

Most fényeid a csónak peremén –

S a bűntelen jelek fodrot keltenek

A vízen, ahogy könnyem lepereg,

Holnap holnapod csak bennem enyém.

 

 

Egy régi verset olvas, míg apja

A hold fény-ráncain gügyögve alszik.

 

Sosem lehetett azzá, ami lényege.

Ha megértette is valaki –

Versben írta meg, hogy miért hagyja el.

Hisz ajkán fénycseppként remegett

Közös, átharcolt, átírt, átszkeccselt,

Csodálatos eljövő szenvedélyük.

Mikor itt járt, és apja egyik olcsó moteljében szállt meg,

Még emlékszik, ahogy a recepcióspultnál állt,

És kacér viccekkel hozta zavarba őt.

 

Aztán a tavon sorsuk megpecsételődött.

Még csak tízéves volt, de érezte a benne rejlő,

Arca gödröcskéiben lidércként kergetőző

Szirént, és az erőt, hogy örökre magához láncolja.

Ahogy a folyó fölé hajoló jegenyék a vizet zöldre színezték,

És a füst az ő cigarettájából köddé állt össze,

Tudta, ha combjához ér,

Az valami visszafordíthatatlan,

Örök némaság lesz.

Pedig csak akarta.

Akarta, hogy higgyen neki,

Hogy együtt játszanak tovább.

És ő tovább játszott.

Szemében a téboly aztán

Napról-napra mind többször megmutatkozott,

Ahogy ideges pillantását már el-elkapta róla.

Véget ért a játék. És ő ott maradt, a pórusaiban szunnyadó

Succubussal egyedül. Neki kell szembenéznie vele.

 

Ahogy gyermekből asszonnyá érett,

Észre sem vette a körülötte bábáskodó időt.

Hangja a nefelejcsek dúdolásából

Az orchideák enigmatikus kánonjára váltott,

Illata a tömjén lilája helyett szaténvörös függönyök vörösét idézte.

A körötte cikázó, egymást váltó, díszesebbnél díszesebb ruhába öltözött

Évekre ügyet sem vetett –

Az éjszakák és nappalok rohanó váltakozásában

Lassan, higgadtan felegyenesedett,

És ahogy a lépcső tetején teljes pompájában állt,

Felfelé nézett, és élesen körülhatárolt kontúrjaiban,

Vállának-derekának-lábának aranymetszésében

Az üres térből és időből kiszakítva

Teljes pompájában ragyogott a .

 

Csak ahogy haját hátrasimította,

Ahogy hátát a napnak tartotta

Időtlen alkonyatok elmúló fényében,

Mutatta a holdnak, hogy itt van még,

Megőrizte neki a virágok titkait,

A mirha illatát, a köddé oszló, sudár füstszalamandrák

Karcsú, ruganyos osonását a felhők fölé

Még szemében őrzi,

Ahogy megőrizte azt is,

Amivé válnia kellett a folyón –

Meg volt írva régen:

Sok éve már, mikor bőre pihéit először borzolta

A legmélyebb katlanok forró lehelete.

És csak nézte őt még, és még nem félt szemétől,

Hisz csak a gyermeket látta benne,

És fehér ingében Istenről beszélt áhítattal,

Amíg az est fátyola a vízre rásimult puhán.

 

Most utoljára nehezül vállaira a régi ház

Túl jól ismert szobáinak, teljes kő-mivoltának

Térben elrendezett sikolyával,

Apja szikár lélegzete a másik szobából

Utoljára oson felé a küszöb alól sürgetően.

Ezerkilencszázkilencvenhétben

Hajnali három órakor

Szobájában ül, és egy régi verset olvas,

Majd az ölébe ejti karjait –

Már minden úgy van, ahogy

Emlékeiben fontos lehet egyszer:

Készen áll.

 

Mindig mindent megkapott.

A gyár.

A szörnyű gyár.

Indulnia kellett, hisz gyermeki ereje már nem tartott soká.

Ahogy kiosont a szobából, még egyszer emlékezetébe véste

Apja kérgesült profilját, nyugodt, hullámzó mellkasát.

 

Utána indult.

 

Most, hogy olyan észrevétlenül vált valóra az,

Amiért a zöldes habok partjairól örökre eltűnt,

És hiába kereste, soha többé nem találta a nádasban,

Közös rejtekhelyein

– A móló faerezete megroppant visszhangzó lépte alatt -,

Most, hogy rég eltelt a nyolc év,

Mikor végre elővette a parfümillatú kis csomagot,

“Ne bontsd fel nyolcszor tizenkét holdtöltéig”

És megtalálta benne a verset és

Nabokov Lolitáját,

Most, hogy annyiféleképpen próbálta azt,

Amit mások életnek hívnak,

Most, hogy annyiszor eltemette őt, a vándort,

És az általa felismert szörnyű démont minden mozdulatában

Annyiszor rejtette el számító apja és mások elől,

Most, hogy már érti végre végzetét,

És tudja, küzdenie kell az utolsó leheletig,

Míg megtalálja őt,

És a közös pokol újra vörösre festi a víz színét,

Mikor már nem lesz többé gyermek,

És mozdulatai csak halvány másolatai lesznek

Igazi, ösztönös, szirén-magának,

Mikor már csak ez a sokszor elpróbált,

Vakvágányra futott élet marad nekik,

Együtt kell elrontaniuk.

Együtt kell a föld színére színezniük

A holnapot a tavon,

A régi fa görnyedt emlékét –

(rég kivágták)

Együtt kell belefulladniuk a hétköznapokba.

 

Halkan oson el apja ágya mellett,

És ezerkilencszázkilencvenhétbent

Elindul Magyarország felé.

 

 

Még tart a varázs.

A tömjén illata a partról

Sanzonokkal száll feléjük.

Ő a gyermek,

És Ő, a vándor.

Úgy néz rá, mintha tudná,

Hogy ő is tudja.

Nevet, és cigarettája végéről

Kérdőjelként száll fel a füst.

Olyan csend most ez,

Mint akkor lehetett,

Mikor Isten még csak a vizet teremtette meg.

Pontatlan vagy. Nevet.

Majd megtanítalak az írás tudományára,

A Bibliára, megtanítalak a Szűzanyára,

Az ég kékjére, a vadászat elfelejtett tudományára,

Mindenre, amire csak az életben szükséged lehet.

Apád helyett apád leszek, gyermek.

Soha nem hagylak el.

És ő ránézett, ahogy a messzeségbe tekint,

És hideg szeme fátyolos a messzi horizonttól,

 

És a combjára tette kezét,

Míg a nádasban rejtező lidércek a leszálló este elől

Dideregve a nádasba bújtak.

 

 

Megöllek egyszer

Egyszer

Megöllek

Megöllek

Egyszer

M

E

G

 

 

Feledés.

 

 

És most itt ül, és újra emlékszik.

Kétezerhét, fülledt június.

A gyárat figyeli, s kitágult pupillájában

Konstituálódik a kép: a másik vándort látja

Régi esőköpenyében, ahogy egy futószalag fölé görnyed,

A vörös téglakatlan egyik bugyrában,

És ő újra eszébe jut.

Őt látja, ahogy néma sikollyal kiugrik egy ablakon

A pokol kapujában,

És a vízben fuldokol.

Most nincs csónak, nincs tömjénillat sem,

Csak a sejtjeiből még egyszer utoljára életre kelt

Izzó vörös katlan, a külvilág.

Látja, ahogy a vízben fuldokol, és kérdezi:

“Ki vagy te? Hol voltál, mikor a ventillátor örökké forgónyolcasát

Néztem hosszú napokig, hetekig, évekig,

Évtizedekig egy benzinkút messzi betonplaccán,

Ahogy befejezi körét újra és újra,

És végtelent mutat a részegeknek?

Nem jöttél sosem.

Megmutattad-e nekem az ég kékjét, a Szűz Máriát?

(És most a másik vándor képzeletében nyakához kap,

és a régi szobrot nem találja, ahogy a víz tüdejét önti el)

Hát nem vártam rád tovább. Az lettem, aminek láttál.

De nem belőled.

Nem érted jöttem ide. Hisz nem is vagy itt.

Vonatéjszakák vésték sínek nyomait szemem sarkába,

Hálátlan vendégek kéznyomát viselem fenekemen.

Már nem várok rád.

Nem úszom be érted. Úgyis azt mondtad,

Egyszer egymásba fulladunk.

Nem tudom, ki vagy.

Arcod most már üres keret:

Nem téged kerestelek.

Azt keresem, aki egyszer észrevett,

Mikor te már régen elfeledtél.

Aki hosszú útján egy benzinkútnál megállva

Egy köpenybe burkolózott fanatikus szavaiból felnézve

Rám szánt egy őszinte mosolyt.

Érte jöttem idáig, vele szeretkeztem át ezer éjszakát

Az izzadtságszagú kupéban,

S az ő nyakában lengett testünk rángatózó ritmusára,

Mit te mindig csak ígértél –

Egy égszínű szűzmária.

Őt követem. Belőled született igazam

Megteremtette magam: reszkess tőlem,

A nimfától, a Succubustól,

Amíg el nem fogy utolsó levegőd.

Már nem tart soká.

Láss, ahogy láttattál valaha:

Lásd az általad teremtett poklokat.”

 

És képzeletében a másik vándort

Ócska esőköpenyében végleg ellepik

A Mississippi lassú habjai.

 

 

Ezerkilencszázkilencvenhét.

A mágnás felébred, és Lindy után kiált.

Én először találkozom a Cédával a Városligetben.

A Fekete Szűz vidéken anyjával vitatkozik,

Éjfélig ki akar maradni.

A másik vándor egy vurstliban, egy céllövölde pultjánál áll

Egy szakállas baráttal,

Céloznak egy-egy ferdecsövű puskával,

Majd felrikoltanak. Páran tapsolnak.

 

 

A kocsmároslány a Mississippi partján megkövülten ül,

S a gyár szemüregeibe bámul.

Én egy fa alatt fekszem, és kezem ökölbe szorítom,

Ahogy fájdalmasan eszembe idézem végre

A párizsi teaillatú diáklányt,

A Lordot, és az Arcképcsarnok delíriumos vízióját –

Emlékeznem kell újra.

A másik vándor Budapesten a Céda ajtaján csenget,

Bentről klórszag, és dohos csend nyújtja ki csontos ujjait.

A Fekete Szűz a buszon utazik.

Egy galamb tetemét félmeztelen munkás sepri félre

Az Erzsébet híd lábainál.

A hagymaárus asszony megcsóválja fejét –

Mind látta előre.

 

Lindy nem tudja, apja él-e,

Nem néz be hozzá:

Vajon bajsza megőszült-e.

Lindy rám vár, és a hűvös éjszakában

Sok év után újra farkasszemet bámul a holddal,

És ahogy haja mellől a fények bekúsznak

A hálószoba ablakán, a tébolytól izzadt,

Sok éve elhagyott ágy bézsét

Vérvörösre festik a rég néma ház magányában.

Egy férfi tíz éve járja az erdőt.

Azt mondják, holdkóros. “He’s Nuts.”*

A párizsi teaillatú diáklány a Szajna partján

Utolsó útjára indul.

 

Lindy és én a Mississippi túlpartjain ülünk,

Egymástól távol, a minden közepén,

S míg ő egy régi mozdulattal

Félresöpri haját,

És elengedi folyóban sodródó

Régi szerelmét; kialszik benne végleg a gyermek:

A másik vándor képzelt alakja

Egy folyókanyarban eltűnik.

Én egy fa alatt álmodom –

Ki vagyok, és hova tartok,

Fog-e valaha csöngeni a telefon

B Á M U L N Á M

A Lord, a spanyol lány, a tánc

a színes sál és Párizs színei

a kék fiat és a vándor csapzott köpenye

Kezem felemelem,

És hegedűk hangjára az éjszakában

Körvonalazódik felettem

Az Arcképcsarnok.

A holdat nézzük, ahogy sok év után tébolyultan,

Megint, mint aki sosem unja meg:

 

Pörög, perdül, perdül, pörög,

Lassul, oldalára hull,

S a hold, a vágy, a képzelet

Csendcseppekké csitul.

 

 

———————————-

 

*Dilis.

———————————-

 

 

Arcképcsarnok – Bevezetés (A galamb)

I. A fekete szűz

II. A céda

III. A másik vándor

IV. A spanyol lány

V. A dáma

VI. A hagymaárus asszony

VII. A párizsi teaillatú diáklány

VIII. A két eladó

IX. A másik vándor 2.

X. V-effektus

XI. A lord

XII. Lindy

XIII. A mágnás gyermeke

 

 

Az Arcképcsarnok folytatása

 

 

Legutóbbi módosítás: 2008.01.21. @ 15:45 :: Kovács-Cohner Róbert
Szerző Kovács-Cohner Róbert 111 Írás
1986 márciusában születtem Budapesten. A Radnóti Miklós gimnázium elvégzése után az ELTE BTK filozófia szakára jelentkeztem – ezzel párhuzamosan a MUOSZ-nál emelt szintű újságíró képesítést is szereztem. A filozófia mellett az esztétika szakot és a Belső-Ázsia tanszék óráit látogattam. A gimnáziummal párhuzamosan gyakornokként dolgoztam a Kossuth rádiónál. 2008-ban az Esti Hírlap kultúra rovatához kerültem vezető újságíróként, majd a Népszabadság és a Népszabadság Magazin, valamint a Repertoár kulturális cikkeiért feleltem. 1998 óta írok, első versemet 2000 januárjában publikálták. 2007 szeptemberéig az AlkoTó-ház internetes irodalmi portál szerkesztője, előtte pedig a KözKincs főszerkesztője voltam. 1998 óta írok, első versemet 2000 januárjában publikálták. Első önálló kötetem, a neon 2006-ban jelent meg, a Glória kiadó gondozásában. Ephata - álom egy ablak üvegén című kötetem Vedres Csaba zongoraművész (ex-Aftercrying) cd-mellékletével és Veszely István grafikáival 2007 augusztusában került a könyvesboltokba. Jelenleg a Nők Lapja, a Nők Lapja Évszakok, a Könyvjelző, a GameStar magazin újságírójaként dolgozom, az iPhone Hungary-nek pedig szerkesztője vagyok. Mégis: ami a legfontosabb számomra, az a színház. 2009 óta az ország számos színházában játsszák drámáimat (Modern Elektra: 2009 - Vörösmarty Színház, Orfeusz és Etília: 2011 – Pesti Magyar Színház, Jászai: 2012 – Csokonai Színház, Na'Conxypanban hull a hó: – 2012 - Csokonai Színház, Tanár úr kérem, minden másképpen van!: 2013 - Vörösmarty Színház. Bemutató előtt: Boldogságtöredékek: 2013 – Nemzeti Színház, Gyöngéd Barbárok (Hrabaliáda) – 2013, Csokonai Színház). A drámaírás mellett dramaturgként is több színház munkájában veszek részt. 2009-től 2011-ig a Vörösmarty Színház NKA támogatást elnyerő Rivalda magazinjának voltam a főszerkesztője. Műfordítások: Schwarz-Tebelak: Godspell (bemutatta a Vörösmarty Színház), Shakespeare: Macbeth, Agatha Christie: Feketekávé (bemutatta a Vörösmarty Színház). Firka a falra /Kaleidoszkóp könyvsorozat, Kaleidoszkóp Nemzetközi Versfesztivál/(2005), Radír (2003, 2004). Cikkek: Haszon magazin (2004), Hírlevél (2005-től Közelkép, Képző-művészet, Fórum, Szakmapolitika rovat), Filozófiai szemle (2005-). Esti Hírlap, Népszabadság, Nők Lapja, Nők Lapja Évszakok, Könyvjelző, iPhone Hungary, Gamestar – utóbbi lapoknál a mai napig dolgozom. Honlapom: http://www.verssorok.hu Írásaim megjelennek még a http://www.artpresszo.hu -n A Héttoronynál 2007 augusztusától 2008 augusztusáig dolgoztam szerkesztőként.