Kavyamitra Maróti György : Giacomo minden szerelme

 

 

„Nincsen már barátom,
gyötör a magányom,
a zene is elszomorít.
Ha j? a halálom,

csönd-óvatos lábon,
boldog leszek, ha
megnyugszom én.
Ó, az én életem,
mennyi kín, gyötrelem,
s még azt hiszik boldog vagyok.
De j? már a halálom,
csönd-óvatos lábon, s

boldog leszek, ha
megnyugszom én.”

Giacomo Puccini verse

 

Az ezerkilencszázkett?b?l kilencszázháromba forduló esztend? tele túlzottan hosszúra, és szokatlanul hidegre nyúlt. A Massacciucoli-tó befagyott – sok emberemlékezet óta ilyesmi nem fordult el? -, és Torre del Lagót a bírhatónál hosszabb ideig borította hó meg leszivárgó, szürke köd. Csontig hatoló hidegben baktattak az ázinók a sárgás-fehér télesti fényben, patáik kopogtak a dombok kövein, és patáik nyomán sikoltoztak a gördül? kövek. E  szörny?, nem olaszoknak teremtett hidegben még a farkasok ideje is eljött: Giacomo is, Elvira is a via Cavouron látott nyelvlógató, liheg? farkasokat menni fölfelé a meredek f?utcán.
A december huszonkettedikén negyvenhetedik születésnapját ünnepl? m?vészt a tél, és sok, egyéb bajai zárkózottan depresszióssá tették, pedig akkor tájt már Puccini korának legismertebb és legünnepeltebb zeneszerz?je volt, ismert és szeretett Itália – és világszerte.
Csak hát –  még ha a hosszú és bírhatatlan telet nem számítjuk -, akadt Puccininek néhány jogos oka a depresszióra: testi, lelki, szellemi okai.
Els?nek ott volt balesete, annak minden következményével.
Február 25-én Giacomo Luccába, szül?városkájába ment: vacsorára volt hivatalos, persze, hogy imádott autójával ment. A vacsora után sietett haza Torre del Lagóba: egy kanyarban az autó felborult, és Puccini a motorház alá röpült.

A balesetben nyílt lábtörést szenvedett, melyet rosszul illesztettek össze, így hát kés?bb ismét el kellett törni a csontot. Ugyanekkor cukorbajt is megállapítottak nála, és szigorú diétára akarták fogni, továbbá eltiltották a bor- és kávéivástól és a dohányzástól.
Teljes tévedésben lehettek azok az orvosok, ha azt gondolták, hogy egyszer? ijedtségb?l Giacomo Puccini lemond a napi harminc-negyven cigarettáról, a napi majd liter kávéról, és a vörösborról. Puccinit ennyire nem lehetett megijeszteni.
És persze a szerelemr?l sem tudott lemondani, igaz, erre nem is kérték az orvosok.
Giacomo, amennyire vissza tudott emlékezni, egész életében, hat esztend?s kora óta egész életében, folyamatosan szerelmes volt. Maga sem tudta eldönteni, hogy azért kell szerelmesnek lennie, hogy édes dallamok foganjanak meg lelkében, vagy saját bel cantójától esett szakadatlan szerelembe.
Negyven felett Giacomo gyakran mondogatta: „Barátaim! Üssetek agyon, ha már nem tudok szeretni!”

Türelmetlen, házsártos, rossz beteg volt Giacomo Puccini; türelmetlen, rossz ápolón? volt Elvira, Giacomo rajongásig imádott felesége.
Elvira hamar elunta Giacomo szeszélyeit, indulatkitöréseit, ezért körülnézett Torréban, hogy afféle cselédlányt, ápolón?t, mindenest kerítsen férje mellé.

Így került a Puccini-házba Doria Manfredi, egy falubeli özvegyasszony tizenhat éves lánya.

 

Gesztenye – sötétgesztenye , már-már feketébe hajló  – hajzuhatag, háta közepéig, derekáig ér?; éjfekete szemek, kicsit mindig sírásra, vagy legalább is elmélyül? melankóliára hajló tekintet?ek. Sudár, szép termet, csönd és áradó nyugalom: ez volt Doria, a szép, tizenhat éves Doria.
Giacomo az id? tájt egyik kedvencén, a Pillangókisasszonyon dolgozott, de tört lába miatt csak ritkán ülhetett zongorához, így különös módját találta a komponálásnak: énekelve, dúdolva alkotott, és Doria, ez a kedves, fogékony lelk? lány, ez a ragazza italiana vera, kinek szép lelke telve volt szép Itália dallamaival, gyakran maradt a zenekölt? mellett, akkor is, amikor már régen elvégezte minden dolgát Puccini mellett.
Csak meghúzódott egy sarokban, édes-bájos arcocskáját, lágyív? állát két öklére támasztotta, lehunyta hosszúpillájú, gyönyör? szemeit, és hallgatta a cigarettázástól rekedtes hangon dúdolgató, énekl?, karmesterként hadonászó Költ?t.
Giacomo gy?lölte, ha bárki komponálás közben a közelében volt, de ennek az álomszer? leánykának jelenléte sosem zavarta, s?t: inspirálta.
Persze: olykor hosszasan beszélgettek is, tán meg is csókolták egymást, ki mindeneket tud, az tudja csak: így volt-e? Amit tudok, tudhatunk: egyéb bizonyosan nem volt közöttük. Giacomo részér?l alkonyati, a lány részér?l hajnali szerelem. Alkony és hajnal sosem találkozik össze, sosem olvad egybe.
Szép, tiszta szerelem volt közöttük, és a többi legyen néma csönd!
Persze, bármily nagy csöndet kívántam is teremteni h?seim körül, arra semmi hatalmam nincs, hogy Elvira asszonyt, a féltékeny, és féltékenységében kártékony asszonyt, Giacomo feleségét csöndre szoríthassam: így aztán donna Elvira nem maradt csöndben. Féltékeny panaszaival körbezizegte egész Torrét, de annyira, hogy Viareggóig, Luccáig elhallatszott panaszolkodása, vádaskodása.

Doria nem bírta sokáig Elvira ellene irányuló támadásait, Torre del Lago gonosz pletykálkodásait: Doria tiszta volt, és az is marad örökre, mert 1909. január 23-án megmérgezte magát.

A botrány el?l Elvira asszony Milánóba szökött, a lány azonban öt nap múlva szörny? kínok közepette meghalt, és a hatóság orvosi vizsgálatot rendelt el, melynek során a lány becsületét akarták tisztázni.
Az orvosi jelentés szerint Doria sz?z volt.
Elegend? ok-e mindez Puccini magába roskadó depressziójára?
És ez még csak az els? ok volt.

Depressziójának második oka egyik legkedvesebb operájának, a Pillangókisasszonynak szörny?, csúfos bukása volt; pedig Giacomo tudta, hogy gyönyör?séges, szívszorító operát írt, de a bel cantóra oly fogékony honfitársainak gyomrát megfeküdte a gyakran idegennek ható zene, a libretto olaszoktól távoli témája.
Ez fájt Giacomónak, nagyon fájt, mert – szokása szerint – komoly el?tanulmányokat folytatott: modern, realista novellákat olvasott, és japáni zenét próbálgatott európai zongoráján.
A bukás nem csak szörny? volt, hanem nevetséges is, ha pontosak akarunk lenni, pedig a Pillangókisasszony megírásához Puccini japán színészn?k, japáni zene után kutatott, majd Milánóba utazott, hogy az épp ott fellép? japán színészn? hangját, hanglejtését, intonálását  megfigyelje, és persze mindjárt bele is szeretett abba a színészn?be.
Aztán felkereste az épp Viareggióban nyaraló japán követ feleségét, aki ?si japán dalokkal ismertette meg, és persze abba a n?be is beleszeretett. Imádta a japán hölgy csöndjét, kezének finom mozdulatait, egyszóval: szerelembe esett.
Kicsivel kés?bb, de hosszú keresés után – rátalált Cso-Cso-Szan hiteles megszemélyesít?jére, Rosina Storchióra,és abba a gyönyör?ségbe is beleszerelmesedett.
?t Milánóban hallgatta meg, és rendkívülinek gondolta: a japán követ feleségét?l ellesett finom mozdulatokat éppenséggel Giacomo mutatta meg Rosinának.
A darab mégis megbukott; a néz?tér zajongott, majd amikor – az ördög keverte kártyáit –a Pillangót alakító Rosina Storchio kimonója véletlenül fellebbent, és láthatóvá vált az egyébként titkolt terhessége, a közönség fékezhetetlenné vált, és azt kiabálta: „Terhes a Pillangó! Ott a kis Toscanini!”.
Nem nagyot nem tévedtek, hisz nyílt titok volt, hogy Rosinának szerelmi viszonya volt az akkor már n?s Toscaninivel, (ki mondhatná meg, hogy Giacomóval miként állt a helyzet?), és bíz’ a kedves énekesn? éppen a zseniális karnagytól várt gyermeket.

A másnapi újságok lesújtó kritikákat hoztak nyilvánosságra, Puccini és kiadója Ricordi visszavonták a milánói Scalától a m? el?adási jogát.
Elegend? ok-e a depresszióra? Vélem: elegend?.

És még ott volt harmadik jó oknak Elvira asszony, Puccini örök és végzetes szerelme, a maga szakadatlan, örökös féltékenységével.
Mintha tán lett volna oka rá!
?k ketten így találtak egymásra: miközben 1883 – 84 – ben Puccini a Villik cím? operáján dolgozott, anyja megbetegedett, majd július 17-én meghalt. Giacomo rajongva szerette anyját, a halálát nehezen dolgozta fel; a temetés után rögtön elhagyta Luccát, és Milánóba ment, azonban nemsokára visszatért egy n?, Elvira Bonturi szemeinek kedvéért, akit még Luccában ismert meg.
Elvira férje, aki jómódú f?szer-nagykeresked? és Puccininek egykori iskolatársa volt, arra kérte a zeneszerz?t, hogy adjon énekórákat  feleségének.
Bizonyosan énekelni is tanultak, de tán mással is foglalatoskodtak ?k ketten; tény, hogy Giacomo életre szóló szerelemre lobbant Elvira iránt.
Elvirának és férjének két közös gyermeke volt, egy Renato nev? fiú és egy Fosca nev? lány.
Amikor szerelmüket már nem lehetett tovább titkolni, az asszony mindent bevallott a férjének, az azonban nem akart elválni. Akkor Puccini megszöktette Elvirát, igen, szabályosan, rend és mód szerint megszöktette egy kalandos, romantikus estén: Milánóba költöztek.

1886 nyarán Elvirán láthatóvá vált, hogy gyereke lesz, ekkor a világ pletykálkodó nyelvei el?l egy Bergamo melletti faluban, San Antonio d’Addában bújtak el.

Az évek teltek, múltak, és ugyan Giacomo szerelme semmit sem csökkent Elvira iránt, azért kisebb-nagyobb szerelmi kalandjai rendre akadtak; és minden szerelmi kalandjával növekedett Elvira féltékenysége, mely olykor már az egészséges határát elmebajig fokozódón lépte túl.
És ez a szakadatlan féltékenység, a nyomában járó veszekedések, marakodások okozták harmadikként Puccini magányos depresszióját.
Elegend? okokat soroltam föl?

Akkor most itt az ideje: kanyarodjunk vissza történetünk f? vonalához, és lássuk, mi történt a Pillangó gyászos bukása után!
Utánam, olvasó!
Giacomo dühöngött ugyan az olaszok „botfülén”, százszor is elmondta, hogy „nemo est profeta…”, ám azért józanabb pillanataiban a bukás tanulságait is levonta: a Pillangó túl hosszú volt, itt-ott dagályos, olykor semmitmondó: alaposan átdolgozta hát, és akkor aztán a Pillangókisasszony elindult hódító útjára, f?leg Itálián kívül.
Nagy sikerrel mutatták be Buenos Airesben, majd következett a minden kételyt elsöpr? diadal Londonban, a Covent Gardenben, ahol Emmy Destinn és Enrico Caruso énekelték a f?szerepeket.
Most aztán már d?ltek a külföldi operák meghívásai: köztük 1906-ban a budapesti Opera is megvette a Pillangót, de még meg is kérték szépen Puccinit, jönne Pestre, és segítene az opera betanításában.

Az igazat megvallva Puccini még mindig küzdött depressziójával, mert hazájában még mindig nem aratott megérdemelt sikert az ? Cso-Cso-szanja; nem volt nagy kedve Pestre utazni.
Gondolta: azért körülnéz udvariasan, és hamar vissza is utazik.

Eltöltött egy éjszakát a Gellért-szállóban, majd másnap délel?tt – úgyszólván inkognitóban – megjelent a Pillangó próbáján, és a színpadon csodát látott!

A csodát Szamosi Elzának hívták, ? játszotta a Pillangó f?szerepét.

Még aznap este együtt vacsoráztak, hogy megbeszéljék az opera egy-két alapproblémáját, majd minden este azután; s?t, olykor Elza megjelent a Gellértben is délután, szintén a fölmerül? kérdések megbeszélése okán: Giacomo meg újra szerelembe esett.
Megmutatta Elzának mindazokat az ellesett mozdulatokat, melyeket Rosinának is megtanított. Hogyan kell japáni módon legyez?vel bánni, tipegve járni kimonóban.
Hogy mi egyebeket mutatott még Elzának, azt hadd födjem jótékony homályba…
A pesti bemutató 1906. május 12 – én volt: viharos, harsány, sz?nni nem akaró siker estéje volt az az este.
És Giacomo immár kigyógyult gyötr? depressziójából: a siker tette-e, vagy Elza szerelme: ki tudja?

Milánóban várta az autója, és olyan boldogan ült abba az autóba, és olyan boldogan robogott Torre del Lago felé, mint születésnapos kisfiú, aki megkapta a vágyott játékszert. Húsz évet fiatalodott.

„Elvira, Elvira!” – kiáltotta Giacomo, a kicserélt, boldog Giacomo, amint kiszállt az autóból.  – „Csodálatos város Budapest, csodálatos emberek a magyarok! Engem még soha úgy nem tiszteltek, szerettek, mint ott. Idehaza soha, sehol! És találtam megint egy csodálatos, gyönyör?, tehetséges Pillangókisasszonyt!”
Elvira asszony csak ennyit jegyzett meg szárazon:
„Nagyon unom már a lepkegy?jteményedet!”

 

Legutóbbi módosítás: 2009.06.17. @ 06:39 :: Kavyamitra Maróti György
Szerző Kavyamitra Maróti György 400 Írás
1951-ben Boldog Sarlósasszony napján születtem. A keresztségben kapott nevemen kívül még az ÃÂrja Majtreja Mandala buddhista rendben kapott nevemet használom előtagként, melynek jelentése: a Költészet Barátja. Voltam segédmunkás, szerszámkészítő szakmunkás, tanár. Jelenleg semmi vagyok: sok-sok érműtétem után leszázalékoltak, igazi semmit-tevő lettem. Ezért írok. Hej,ha csak még egyszer tanterembe léphetnék... Dehogy írnék én ilyen-olyan írásokat: elmondanám a teremben, és az jó lenne. Lettem hát (a drága Arannyal ellentétben) énektanárból éneklő. Elvált vagyok, két nagy gyermek apja, és nagyapja egy gyönyörűségnek, Kamillának, Millának.