Pápay Aranka : A TRAGÉDIA

…az árnyék fény nélkül nem jöhetne létre

 

 

  

Az ember tragédiája

~~~


Madách műve, létünk értelmének hatalmas ívű boncolgatása.

Ádámot méltán a magyar Fauszt-nak, Peer Gynt-nek nevezték híres esztéták és akadémikusok.
Kellő tisztelettel merek csak arról beszélni, hogy bennem milyen gondolatokat keltett ez a felmérhetetlenül nagy MŰ.


Engem mondatainak a definíciókká érett megdöbbentő örökérvényűsége nyűgöz le amellett, hogy a levésről, a minden kínt és harcot túlélő emberi létről mondja ki, hogy annak önmagában van értelme.
Olyan, mint egy használati útmutató az élethez.
Magunk számára így vonhatunk le Madách gondolatmenetéből egyéni tanulságokat.

Esendő életünket a Mindenható Istentől kaptuk, életterünkkel együtt. De a fény mellett mindenütt ott az árnyék, a bukott angyal a lelkünk háborgását is kimondja helyettünk.


~~~

 

A Menny

 

AZ ÚR
Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.

LUCIFER:
Végzet, szabadság egymást üldözi,
S hiányzik az összhangzó értelem.

AZ ÚR
Csak hódolat illet meg, nem birálat.

LUCIFER
Nem adhatok mást, csak mi lényegem.

(Az angyalokra mutatva)

Dicsér eléggé e hitvány sereg,
És illik is, hogy ők dicsérjenek.
Te szülted őket, mint árnyát a fény,
De mindöröktől fogva élek én.


Hol a tagadás lábát megveti,
Világodat meg fogja dönteni.

~~~

 

Paradicsomi szín

A tespedt nyugalom nem vihet előre, de a kétkedés, a többet akarás még akkor is, ha azt ˝az ördög sugallja˝.

LUCIFER
Küzdést kivánok, diszharmóniát,
Mely új erőt szül, új világot ád,

ÁDÁM
Megmondta Isten, hogy büntetni fog,
Ha más utat választunk, mint kitűzött.


Az örök nő mindezt naivan, könnyedebben értelmezi. A tiltott gyümölcs őt jobban csábítja.

ÉVA
Miért büntetne? – Hisz, ha az utat
Kitűzte, mellyen hogy menjünk, kivánja,
Egyúttal ollyanná is alkotott,
Hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon.

LUCIFER
A tett halála az okoskodás. –

~~~

 

Paradicsomon kívüli szín


Az ember néha dölyfösen vállalja a kihívást. Nem riad el még a fenyegető bajoktól sem.

ÁDÁM
Önmagam levék
Enistenemmé, és amit kivívok,
Méltán enyém.


A kéjet, amit egy ital víz ád,
Szomjam hevével kell kiérdemelnem,


A puszta létezésünkben már benne van a majdani elmúlás, de az élet folytonossága is.
Sőt a bűneinkért járó büntetés is folytatódik az utódokban.

LUCIFER
Örök levés s enyészet minden élet –


Sok iskolát kell még addig kijárnod,
Sokat csalódnod, míg mindent megértesz.


Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.


Ha vétkezél, fiadban bűnhödöl,

~~~

 

Egyiptomi szín


Nem áldozhatunk fel mindenkit az önös céljaink elérésének érdekében.

A RABSZOLGA
– Milljók egy miatt!

LUCIFER
minden ember uralomra vágy,

Ha megfontoltan haladunk, előbb teljesülhet a vágyunk.


Ne oly vágtatva, még jókor beéred,
Talán előbb, a célt, hogysem reméled,

~~~

 

 

Athéni szín

A tömegeket könnyű bármilyen irányban befolyásolni, aztán, ha kiderül, hogy rosszul döntött, bűnbakot keres a bosszújához.

ÁDÁM
Önszégyenét meg nem bocsátja a nép.

~~~

 

Római szín


Az örömök és élvezetek is részei az ember életének, de abszolút boldogság nem létezik.
A bűnök büntetése pedig mindenkit utolér.

HIPPIA
Minden pohárnak
Más a zamatja.


Minden leánynak
Más a varázsa.

ÉVA
Legédesebb percünkbe is vegyül
Egy cseppje a mondhatlan fájdalomnak,

PÉTER APOSTOL
El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék,
E nagy világ most tisztuló színéről.

LUCIFER
Ma néked, holnap nékem, édesem. –

A jövő lehetőségeiben azonban bíznunk kell, tenni kötelességünk.

PÉTER APOSTOL
Az elkorcsult föld újra kezd születni.


Az egyén szabad
Érvényre hozni mind, mi benne van.

~~~

 

Konstantinápolyi szín


Madách kiábrándul minden eszméből, eltúlzott vallásból, Istenhitből és szerelemből, de számomra a bizánci szín tele van önmagáért beszélő aranyigazságok kimondásával.

ÁDÁM
Tehet, s tegyen, kiben szent szikra van,


Ki szúnyog ellen oly fegyvert ragad,
Mit medve ellen vinni hősiség,
Bolond.

PÁTRIÁRKA
Ártatlan a kigyó is, míg kicsiny,
Vagy hogyha már kihullt méregfoga,
S kiméled-é?

LUCIFER
Nem a kakas szavára kezd viradni,
De a kakas kiált, merthogy virad. –


azt sose feledd,
Szerelmed amilyen mulattató
Kettesben, olly ízetlen harmadiknak.

A szerelem és a szellem igenis lehet örök érték.


ÉVA
Az elszakadt szív könnyen összeforr,
S megint csak fáj, ha újra elszakasztjuk.

A CSONTVÁZ
Én az vagyok, ki ott lesz
Minden csókodban, minden ölelésben. –

LUCIFER
én alig hiszem,
Hogy szellemed, e nyugtalan erő,
Pihenni hagyjon.

~~~

 

Prágai szín


Kepler-Ádám tudományát elforgácsolja a szűk látókörű kor, és az üres lelkű nő.
Ha nem a tudomány és család tragikus elkorcsosulásáról szólna ez a szín, én hajlamos lennék egy pipogya férj és bókoló udvaronc történetét látni benne.

ÁDÁM
Minő csodás kevercse rossz s nemesnek
A nő, méregből s mézből összeszűrve.
Mégis miért vonz? mert a jó sajátja,
Míg bűne a koré, mely szülte őt.

Megleltem a szót, azt a nagy talizmánt,
Mely a vén földet ifjúvá teszi

~~~

 

Párizsi szín


(álom az álomban)

Ha tarthatatlan már a világ, leépülése vészesen felgyorsul, akkor kell a forradalom, hogy megtisztuljon, de a népet nagyon könnyű tévútra vinni.

ÁDÁM
(folytatva)
Egyenlőség, testvériség, szabadság! –


Ha forr az érc, a rossz salak kihull,
De a nemesb rész tisztán megmarad.


Tegyünk törvényt, a nép törvénye szent.


Csak a haza legyen nagy és szabad. –

ÉVA
magasztosabb
Kegyelettel megóvni a romot,
Mint üdvözölni a felkelt hatalmat;

ÁDÁM
Bakó, ügyes légy – órjást vesztesz el.

 

~~~

 

Prágai szín

 

ÁDÁM
Vak, aki Isten szikráját nem érti,


Kevesbet óhajts, s tán elérheted.


A bölcselet csupán költészete
Azoknak, mikről még nincsen fogalmunk. –


A művészetnek is legfőbb tökélye,
Ha úgy elbú, hogy észre nem veszik.

Tanítvány
Eszményesítés ad művünkbe lelket.

ÁDÁM
Mi anélkül csupán halott csinálmány.


Ki még nem nézett a vésznek szemébe,
Ha hátrál, gyáva.


Együtt mondunk bucsút az iskolának,
Téged vezessen rózsás ifjúságod
Örömhozó napsúgár- és dalokhoz;
Engem vezess te, kétes szellemőr,
Az új világba, mely fejlődni fog,

Tovább- tovább, a megújulás, új remények felé.

~~~

 

Londoni szín

 

LUCIFER
mig emberszív van, míg eszmél az agy,
S fenálló rend a vágynak gátat ír,
Szintén fog élni a szellemvilágban
Tagadásul költészet és nagy eszme.

A kizsákmányolt szerencsétlenek reménytelenül kicsinyes öröme tényleg lehangoló!

mi olcsón és mi jól mulat
Savanyu borral s rossz zenével a nép.

EGY KÉJHÖLGY
(danolva)
Almák még most is teremnek,


Bamba, aki nézi, nézi,
És letépni nem merészli. –

LUCIFER
Az ember is üdvét csak önmaga
Találja fel – sokszor tán éppen ott,
Hol másik társa poklot alkotott.

GYÁROS
Dolgozzanak fél éjjel gyárainkban,
Elég pihenni a másik fele,
Kinek álmodni úgysem célszerű.

ÁDÁM
Mi néked semmi, nékem egy világ.

LUCIFER
Sohase tiszteletes a jelen.
Mint embernagyság a hálószobában.
Nőnk az, tízévi házas állapotban –
Már azt is tudjuk, hogy szeplője hány van.

ÁDÁM
A nőiség varázsa arcodon
A szépitőszer, melynek párja nincs.


Mi függetlenség, száz hol éhezik,
Ha az egyes jármába nem hajol.

Arany János „Hídavatás”c. költeménye jut eszembe a haláltáncról. Csak a tiszta „örök Éva” lép át a sír felett.

Én a komédiát lejátsztam,
Mulattattam, de nem mulattam.

ÉVA
Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál!
Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt:
A por hull csak belé, e föld szülötte,
Én glóriával átallépem azt.

~~~

 

FALANSZTER


Hinnünk kell, hogy ami érték, az nem pusztulhat el véglegesen.

TUDÓS
Kicsinyben rejlik a nagy,

Mint cseppben a tenger…
Kicsi koromban sokszor gondoltam, hogy én a KÖZÉP vagyok. Ebben nem a hiúság, hanem a tudatlanságom volt a „ludas”.

LUCIFER
Az a közép, hol élete lakik. –

TUDÓS
Hiúságból mindenki önmagát
Tekinti látkörében a középnek. –

LUCIFER
Nagyon vénűl az ember, hogyha már
Lombikhoz tér, midőn organizál. –

CASSIUS
Pulya, ki más segítséget keres,
Míg karja ép.

~~~

 

AZ ÜR


A megsemmisülésnél még a szenvedés is értékesebb.

ÁDÁM
Szerelem és küzdés nélkül mit ér
A lét.

(eszmélve)

Élek megint. – Érzem, mert szenvedek,
De szenvedésem is édes nekem,
Oly iszonyatos az, megsemmisülni. – – –


A cél, megszűnte a dicső csatának,
A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.


Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság
Vagy nagyravágy formájában hatott-e,
Előre vitte az embernemet. –

~~~

 

Eszkimó szín


Aki jobb helyzetben van, nem fölényeskedhet, nem ítélkezhet elesetteken.

LUCIFER
Okoskodásod
A jóllakotté, míg itt társadé
Éhes gyomornak filozófiája.

ÁDÁM
– A babona
Bárgyút vakít csak,

AZ ESZKIMÓ
Ha isten vagy, tegyed,
Könyörgök, hogy kevesb ember legyen,
S több fóka. –

~~~

 

A Paradicsomon kívüli pálmafás vidék


Ha úgy érzed, minden elveszett, akkor derül ki, hogy van még folytatás.

LUCIFER
– csupán a gyávaság
Fogadja el harc nélkül a csapást,
Mit elkerülni még hatalma van.

ÁDÁM
Előttem e szirt, és alatta mély:
Egy ugrás, mint utolsó felvonás…
S azt mondom: vége a komédiának. –

LUCIFER
Miért is kezdtem emberrel nagyot,
Ki sárból, napsugárból összegyúrva
Tudásra törpe, és vakságra nagy.

AZ ÚR
Karod erős – szived emelkedett:
Végetlen a tér, mely munkára hív,

ÁDÁM
Csak az a vég! – csak azt tudnám feledni! –

AZ ÚR
Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!

~~~

 

 

Születünk, élünk, meghalunk.
Arra tanít ez a hatalmas drámai költemény, hogy minden embernek küldetése van, törekednünk kell ezt teljesíteni, bármilyen nehéz az élet, mert ez az értelmes élet értelme.
Ahogy a fényt az árnyék kíséri, az árnyék fény nélkül nem jönne létre, és az a kicsi fény elég az embernek ahhoz, hogy megtalálja a kijelölt útját. 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2008.10.18. @ 17:37 :: Pápay Aranka
Szerző Pápay Aranka 237 Írás
"Fának születtem. Állva élek. Nem voltam szeszélye a szélnek. Levél vagy? Azt kell megtanulni. Nem szabad, csak fölfelé hullni." /Szabó Éva/