H.Pulai Éva : Hit, remény, költészet

Százhúsz éve, 1889. január 20-án született Sík Sándor Kossuth-díjas költ?, irodalomtörténész, tanár, a magyar katolikus költészet egyik legnagyobb alakja.

 

Elemi iskoláit Gödöll?n végezte, Pesten a piarista gimnázium tanulója volt, s 1903-ban belépett a rendbe. Kecskeméten érettségizett, majd a pesti egyetem magyar-latin-görög szakán tanult tovább. Gyerekkorától az irodalom, a színjátszás érdekelte, írni is korán kezdett, els? versét a Zászlónk katolikus szellem? ifjúsági lap közölte. 

Gimnazistaként önképz?köri tag volt, számos rangos pályadíjat nyert esszéivel, elbeszéléseivel. 1910-ben doktori címet szerzett Mindszenty Gedeon költészetér?l szóló értekezésével. Ebben az évben jelent meg els? verseskötete is, a Szembe a nappal, amelyr?l Kosztolányi írt dicsér? kritikát. 

1910-t?l a váci, majd a pesti piarista gimnáziumban tanított, mellette az Élet cím? lap segédszerkeszt?je volt. 1911-ben müncheni útja során ismerkedett meg a cserkészmozgalommal, s hazatérve a hazai cserkészet egyik alapítója, a Magyar Cserkészszövetség elnöke lett. Igen népszer? volt a Schütz Antal teológussal együtt az ifjúság lelki épülésére összeállított Imádságoskönyve, amely el?ször 1913-ban jelent meg. 

bben az id?ben f?ként a színm?írás foglalkoztatta, darabjait ifjúsági el?adásokon mutatták be, Zrínyir?l szóló drámáját a Nemzeti Színháznak is felajánlotta, de nem kapott választ. Az els? világháború idején tábori lelkész volt, ekkor írt versei mély megrendültséget mutattak. 1919-ben a Szent István Akadémia, majd 1923-ban a Kisfaludy Társaság tagjává választották. 1924-25-ben Rómában tartózkodott, élményeit a Sarlós Boldogasszony kötetében írta le. 1929-ben jelent meg jelent?s tanulmánya, Gárdonyi, Ady, Prohászka címmel, ebben könnyed, de elmélyült elemzést ad irodalmunk e három igen különböz? egyéniségér?l. Ugyanebben az évben kinevezték a szegedi egyetem irodalmi tanszékére. Legendás el?adó volt, lebilincsel? egyéniség, minden el?adása tudományos elmélyültségr?l tanúskodott, diákjai mellett civil érdekl?d?k is látogatták ?ket. Mentora volt a Szegedi Fiataloknak, Baróti Dezs?, Ortutay Gyula, Tolnai Gábor mellett legkedvesebb tanítványa Radnóti Miklós volt. 

1934-ben a Nemzeti Színhát bemutatta István király cím? drámáját, 1936-ban a rádióban Árpád-házi szentjeinkr?l tartott el?adássorozatot. Könyvet írt Zrínyi Miklósról, 1942-es Esztétikája a kor egyik jelent?s irodalomelméleti munkája.
A második világháború idején Pesten élt, majd a Köznevelési Tanács alelnöke volt, 1946-ban az Akadémia levelez? tagja, s a Vigilia folyóirat felel?s szerkeszt?je lett. 1947-ben piarista rendf?nökké nevezték ki, 1950-ben tagja volt az állam és egyház viszonyának rendezésén dolgozó püspökkari bizottságnak. 1959-ben, 70. születésnapjára jelent meg költ?i pályájának jelent?s verseib?l válogatott ?szi fecske cím? kötete. 1961-ben aranymiséjén mutatták be Kodály Zoltán kórusm?vét, amelyet Sík Sándor Te Deum cím? versére komponált. 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten.

 

Forrás: www.kulturpart.hu

 

Belenéztem a Napba

Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,
A virradati Napba két szemmel belenéztem.
És ama reggel óta, örökre megigézten,
Járok fényittasan és a Nap jár velem.

Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt
Azon a reggelen a Nap szívembe égett.
S azóta mást se látok, csak egy nagy fényességet,
Csak lángot és tüzet, csak ég? sugarat.

Amerre fordulok, a rét rezg? füvén,
És felh?s ormain a ködl? messzeségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény

Szikrázó szemei gy?zelmes t?zzel égnek.
És kívül és belül, örökre, szüntelen,
Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

 

Gy?zöd-e még?

[jegyzet]

Cudar felh?k gomolyognak,
Elkormozzák az eget.
Jeges es? fenyeget.
Esztendeim komolyodnak.

.

Komolyodnak, feketednek,
Fogy a piros, fogy a kék,
Öreg legény, van-e még
Olajod a kerekeknek?

.

Gy?zöd-e még ezt a beste,
Ördöghasból kivágott
Haramia világot
Megáldani minden este!

.

Meddig gy?zöd egymagadban:
Emberesre mosdani
Képedet a mostani
Szennyekt?l a csepp patakban,

.

Az imádság patakában!
Az sem a szép régi már:
Zavaros is, el-eláll,
(Dögöt görget mostanában).

.

Meddig gy?zöd türelemmel
Az Úristen türelmét?
Futja-e még kis elméd,
Hogy az ember mégis ember!

.

Hinnél-e a Hitet?nek?
Avagy állod: az a jó,
Amit az Isten kiró
Akkordmunkát az id?nek?

.

Érted-e még, hogy nem érted
Ami nem is értelem, –
De ami van idelenn,
Mégsincs másért, csak teérted!

(1942. augusztus)

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:34 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva