H.Pulai Éva : Mennyit érnek régi könyveink

Antik könyveket és 20. századi irodalmi ritkaságokat, történelmi dokumentumokat, pénztörténeti relikviákat, kéziratokat bocsát árverésre szerdán az Antiquarium Hungaricum.

 

 

Az összesen 233 tételt felsorakoztató anyagban szerepel Pet?fi Sándor egyik legritkább, alig néhány száz példányos Czipruslombok Etelke sírjáról cím? kötete. A Pesten 1845. március 20-án megjelent ciklus versei a 15 évesen elhunyt Csapó Etelkéhez íródtak. A kissé megviselt füzet 400 ezer forinttól licitálható.

 

Paracelsus a 16. századi Európa egyik leghíresebb polihisztora – orvos, természettudós, csillagász, botanikus, alkimista – volt. Az 1574-ben, halála után kiadott Öt könyv az élet meghosszabbításáról az aukciós kínálat legkülönlegesebb, legrégibb, 300 ezer forintról induló darabja. Az orvoslással foglalkozó m? egyik fejezete a tokaji bor jótékony hatásáról szól. Err?l Paracelsus a helyszínen gy?z?dött meg, életrajzírói szerint ugyanis háromszor járt Magyarországon. A könyv ritkaságát Kárpáti Frigyes antikvárius az MTI-nek azzal támasztotta alá, hogy az utóbbi id?ben sem hazai, sem külföldi árverésen nem szerepelt. Példányai is csak a londoni és bécsi nemzeti könyvtárban lelhet?k fel.

 

A csaknem 350 éves, az 1672. esztend?re szóló magyar nyelv? kalendáriumból is csak két példány ismert (az MTA gy?jteményében és a Szlovák Nemzeti Könyvtárban). Az aukció 400 ezer forintra árazott nyomtatványában kézírásos magyar nyelv? bejegyzések olvashatók.

 

Hasonló korú Pápai Páriz Ferenc Pax Corporisa, a könyv értékét növeli, hogy Misztótfalusi Kis Miklós kolozsvári nyomdájából került ki 1695-ben; kikiáltási ára 80 ezer forint. Ritka orvosi könyv Bene Ferenc munkája, Az orvosi tudománynak rövid rajzolatja. Az 1812-13-ban a Magyar Királyi Universitás által kiadott, 30 ezer forintra árazott kötet az antikvárius szerint katalógusokban nem található, árverésen még nem szerepelt.

 

A kéziratok közül kiemelkedik egy autográf Kossuth-levél, amelyet a kormányzó 82 éves korában írt gyöngybet?kkel. A háromoldalas levél gasztronómiai érdekessége, hogy abban Kossuth kéri, ne küldjenek neki magyar borokat, mert az itáliai ned?k nagyszer?en helyettesítik azokat. A Brázay Kálmánnak szóló sorokért 120 ezer forinttól lehet licitálni.

Kossuth Lajos kézzel írt, datált és aláírt levele Brázay Kálmán részére

Turin [Torino], 1884. okt. 13. 3 beírt oldal 20,5 cm

Kossuth Lajos (1802-1894.) a szám?zetésben él? kormányzó, a “turini remete” napi kapcsolatban és élénk levelezésben állt a hazai közélettel. Brázay Kálmán (1839-1925.) keresked?, gyáros édesapja Kossuth katonájaként harcolt, ezért 10 év várfogsággal sújtották. Ambiciózus fia az illatszer-kereskedést tanulta ki, külföldi tanulmányútján találkozott Kossuthtal. A Brázay-féle sósborszesz a XIX. század második felének nemzetközi slágercikke lett, a gyártó ebb?l gazdagodott meg. Amikor az 1870-es években Kossuth több levelez?társának panaszkodott szeme kezd?d? romlásáról, Brázay egy láda sósborszeszt küldött neki. Kossuth, szemeit sósborszesszel mosogatva csodás javulásról számolt be, amit engedélyével Brázay fizetett hirdetésként közzétett. Ez termékének újabb sikereket hozott. Brázay személyesen többször meglátogatta Kossuthot és szerény anyagi helyzetén is próbált segíteni. Az önérzetes agg Kossuth ezt elutasította, ezért Brázay és barátai anyagi támogatásukat az Athenaeumnak fizették be, ahonnan azt szerz?i honoráriumként továbbították Kossuthnak. Jelen levél kapcsolatuk elmélyült id?szakából való. Kossuth sajnálkozik, hogy az itáliai járványok miatt nem tudják ?t meglátogatni. Hosszasan ír a magyar borokat remekül pótló olasz ned?kr?l, majd ismét meger?síti, hogy szemeinek erejét a Brázay-féle sósborszesznek köszönheti, mert 82 évesen “… e levelemet is szemüveg nélkül írom, még pedig éjjel lámpafény mellett.”

Fekete szegély?, merített levélpapíron, hajtásnyomokkal, alsó sarkán kb. 3 mm-es hiánnyal, ma is olvasható remek állapotban, vászon tékába helyezve.

 

Tucatnyi tételben árverezik a különféle címlet? Kossuth bankókat és a szabadságharc szükségpénzeinek gy?jteményét. A forradalom bukása után súlyos büntetést kapott, akinél ilyen pénzeket találtak, ezért ma már ritkaságnak számítanak.

 

Egyedi értéket képviselnek a dedikált kiadványok. Széchenyi István a Hitel 1830-as els? kiadását barátjának, a reformkor jelent?s szerepl?jének “Károlyi Györgynek hiv barátság ‘s hazafiui rokon érzés jeléül” ajánlotta. A 100 ezer forintos könyv, gerincén Károlyi címerrel, Károlyi György beragasztott ex-librisével kultúrtörténeti ritkaság.

Széchenyi István, gróf: Hitel. [Els? kiadás!]

Pesten, 1830. Trattner és Károlyi XX + 22-270 l + 1 lev 22 cm

Dedikált példány! (Károlyi Györgynek hiv barátság ‘s hazafiui rokon érzés jeléül Széchenyi István) Károlyi György (1802-1877.) Széchenyi barátja, európai utazásain társa, a reformkor egyik legjelent?sebb alakja. Széchenyi e munkája a leghíresebb reformkori vitairat, a kor szellemi erjedésének kovásza. Pastinszky 27/132. Szentkirályi 116.

Aranyozott gerinc?, fényezett – bár kopottas – zöld félb?r kötésben, Gerincén Károlyi címerrel, Károlyi György beragasztott ex-librisével.

 

 

A vadászati téma gy?jt?inek lehet csemege Kittenberger Kálmán három els? kiadású, feleségének dedikált könyve. Az egy tételbe foglalt, amúgy is ritka kötetekért 300 ezer forinttól lehet ajánlatot tenni. Dedikált példány gróf Zichy Jen? kaukázusi utazásának tudományos beszámolója is, amelynek 100 forint a kikiáltási ára.

 

 

Forrás: MTI

 

 

 

Antiquarium Hungaricum 29. könyvárverés

 

2012.04.25. szerda 17:00

 

Hotel Mercure Korona, I. emeleti rendezvényterem

 

Budapest, V.

Kecskeméti utca 14.

(a Kálvin térnél)

 

 

Pázmány Péter: Imádságos könyv. Mellyet írt –, A Bóldog Emlékezet? Cardinal es Esztergami Ersek

Nagyszombat, 1701. Az Academiai bötükkel Hörmann János által] 2 lev.+ 410 l.+ 2 t. 17,3 cm

RMK I. 1640. A kötet eleje (12 lev) és vége (411-431. l. + 4 lev.) hiányzik, Langgraffen 11 rézmetszetéb?l 2 van meg (IHS és Laudetur Sanctissimum Sacramentum). A 167-168. l. alsó sarkát pótolták, szöveghiány van. A A 280. l. tévesen 082-vel számozva. Szabó Károly szerint teljes példány közgy?jteményben nem található. Árverésen kétszer szerepelt: Központi 2002. május/97. Honterus 83/13. Az Imádságos könyvnek ez a ritka kiadása megérdemel egy alapos restaurálást.

 

 

 


Pet?fi Sándor: Czipruslombok Etelke sírjáról

Pest, 1845. Beimel 63 l 14 cm

Els? kiadás, a költ? egyik legritkább kötete. 1845. január elején temették el Csapó Etelkét, aki Vachott Sándor feleségének 15 éves húga volt. Pet?fi 1844. karácsonyán ismerte meg, december 25-én még a sz?ke lány emlékkönyvébe rögtönzött verset (“Ha e sötét bet?k, a miket itt leírok, Lennének a balsors, a mely tán téged ér: Elvetném tollamat, nem írnék bárha lenne Minden vonásomért egy-egy ország a bér.”) de az 12 nap múlva elhunyt. Két héttel a temetés után Pet?fi Vachottékhoz, Etelke szobájába költözött. A ciklus verseit itt és a s?r?n látogatott sír mellett írta. Az irodalomtörténészek azóta is találgatják és elemzik: beszélhetünk-e igaz szerelemr?l, vagy inkább elfojtott szerelemvágyról. 1845. március 20-án, alig két héttel a János vitéz után jelent meg a ciklus, de a versek megosztották a kortársakat. Az alig néhány száz példányban megjelent füzetke kéziratát Vachottné 1886-ban adta el a Nemzeti Múzeumnak. Alexandra 1/165. Központi 103/123. AH 21/148.

 

 

[Paracelsus] Philippus Theophrastus von Hohenheim: Fünff Bücher vonn dem Langen leben. (Übersetzt von Michael Toxites)

Strasburg, 1574. Getruckt durch Bernhardt Jobin 3 üres levél + 3 levél (címlap és el?szó) másolattal pótolva! + 4 levél (el?szó) restaurált, de eredeti + 1 levél (Paracelsus metszett képével) másolattal pótolva! + 117 számozott lap + 1 levél (nyomdahely, év, nyomdász, errata) + 3 üres levél 14,8 cm

Paracelsus (1493. Einsiedeln -1541. Salzburg) a reneszánsz kor legnagyobb hatású orvosa, természettudósa. Kortársai a kevés rajongó kivételt?l eltekintve tanait elutasították, ez a gy?lölet okozta halálát is: valószín?leg megmérgezték. Forradalmian új orvosi elveit a gyakorlatban is alkalmazta, például addig a sebeket kiégették, ? a kitisztítás utáni öngyógyulást hirdette. Legtöbb munkája csak halála után jelenhetett meg, így híres tanulmánya a „Libri V de vita longa” (Öt könyv a hosszú életr?l) 1560-ban latinul, els? német kiadása 1574-ben került csak ki a sajtó alól Paracelsus életrajzírói szerint háromszor járt Magyarországon és talán a tokaji borok alapos megismerése vezette arra a felfedezésre, hogy az aszúsodott sz?l?b?l készült boroknak magasabb a savtartalma. 1527-ben publikálta ezt, majd jelen m?vének 83-85. oldalain a “Vom Spiritu vini” cím? fejezetben tette közkinccsé. E m?vének ritkaságát jelzi, hogy az utóbbi években árverésen külföldön sem szerepelt! Példányai csak két európai nemzeti könyvtárban találhatók (British Library GRC 7305.a.3. és ÖNB), hazai közkönyvtárakban nem találtak példányt. (Prov.: Dr. Molnár)


Kalendariom, Ez igen rettentes bissextilis. Christus Urunk születése után való M DC LXXII. asztend?re. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott. Neubarth Christoph Theologus és Astrologus

Solnan [Zsolna], [1671? 1672?], Dadán János 37 lev ( + belekötve 17 részben üres, részben egykorú kézírásos lev.) 15,5 cm

RMK I.1143. (egy példányt ismer az MTA gy?jteményében 1672-es datálással, de az csak 36 levél terjedelm?) A múlt század óta még egy példány került el?, az a pozsonyi Szlovák Nemzeti Könyvtárban található, 1671-es datálással és 38 levél terjedelm?. A datálás különböz?ségét az adhatja, hogy az adott év kalendáriumait általában az el?z? év második felében nyomtatták. Az általunk leírt példány felosztása a következ?: Címlap és Ajánlás (1 lev), Naptár (8 lev), Prognostica Perpetua (2 lev), Rövid Astrologiai Visgalas (5 lev), Purgatiok és más orvosságok bevételérül (2 lev), Uy Rövid Kronika (15 lev), Sokadalmak (4 lev). A b?séges – bár nehezen olvasható – kézírásos bejegyzések magyar nyelv?ek.

Korabeli kopottas b?rkötésben, mely szignált és datált (.P.G.D. M.N.M. C.R.D.ET. S.R.H.C.1.6.F.7.2.), körben vaknyomásos növényi ornamentikával díszített, elöl és hátul a borítófedeleken vaknyomásos, koronás nemzeti címerrel díszített.

 

 

 

A könyvárverés tételei:

http://axioart.com/index.php?op=live_item&id=1108024

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.11.19. @ 09:16 :: Adminguru
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva