H.Pulai Éva : Ã?gy születik a vers

Könyvbemutató est volt szombaton Budapesten, a XV. kerületi Csokonai M?vel?dési Központban.

 

Az Így születik a vers cím? könyv bemutatója volt szombaton Budapesten, a XV. kerületi Csokonai M?vel?dési Központban. Közrem?ködtek Fister Vivien, Körmöczi Eszter, Zsoldos Árpád és néhányan a kötet szerz?i közül.

77 szerz? írása jelent meg a nem csak tartalomra, de külalakra is nagyon igényes könyvben.

Meghívást a kaptak a kötetbe többek között:

Barna László

Kovács Péter

Kühne Katalin

Lazarev Oleg Alexandrovics

Mentovics Éva

Nagy Horváth Ilona

Ocsenás Gábor

P. Borbély Katalin

P. Szabó Mária

Serf?z? Attila

 

 

El?szó

 

Manapság a kolofon – vagyis záradék – a kiadvány el?állítására, kiadására vonatkozó információkat tartalmazza. Els? el?fordulásakor is hasonló volt a funkciója, amikor a középkori kódexek lezárásaként a másoló nevét, a másolás helyét és idejét jelölték meg fontos forrásul szolgálva ezáltal a könyvtörténeti kutatásoknak.

Sokkal emlékezetesebb azonban az a kolofon, mellyel Balassi Bálint verseit olvasván találkozhatunk, ugyanis ebben a záradékban már nem pusztán adatközlésr?l van szó, hanem sokkal inkább egyfajta versmagyarázatként szolgál a keletkezési körülményei leírásával. Furcsának találhatják, hogy a kötet el?szavát fogalommagyarázattal kezdtük, de tulajdonképpen ez adta az ötletet jelen kiadványunk megszerkesztéséhez. Balassi és a korabeli költ?k verseiben szerepl? kolofon abból áll, hogy az utolsó egy vagy két versszak tartalmát annak szenteli a szerz?, hogy bemutassa, hol, mikor, milyen körülmények között született az alkotás és kinek írta, mindeközben ugyanazt a versormát és stílust használva, amit a vers elejét?l alkalmazott. Ezzel a módszerrel fennmaradt több alkotás keletkezési körülménye is, mely jelent?s könnyebbséget jelent az értelmez?k számára. Emlékezhetünk ugyanis, hogy tanulmányaink során a legtöbb esetben nem kellett ismernünk az adott történelmi kort, m?vészkört és a szerz? életét ahhoz, hogy valamennyire tisztán lássuk az adott alkotás környezetét és mindazon hatásokat, melyek odáig vezettek, hogy megszületett a m?.

Mi nem arra kértük szerz?inket, hogy írjanak egy teljesen új m?vet és szerkesszenek kolofont is hozzá, hanem annyit kértünk t?lük, hogy vegyék el? egy vagy két olyan alkotásukat, melyek keletkezési körülménye érdekes lehet mások számára is, és írják le ezeket a történéseket, érzéseket. Ezáltal egyrészt megörökítjük az utókor számára az adott m? születésének történetét, másrészt pedig egy korképet kapunk abban a tekintetben, hogy mi foglalkoztatja manapság korunk m?vészeit, mib?l lesz az alkotás.

Mivel témát sem szabtunk meg és nem adtunk különösebb támpontot sem a kért leírások kapcsán, nagyon színesre sikeredett a kötet. Van, aki egy mondatban meg tudta fogalmazni, hogy mi inspriálta írásra, van, akinek hosszabb lett maga a leírás, mint az alkotás. Egyesek versszakról versszakra haladva elemzik saját írásukat, mások szinte ugyanolyan szépirodalmi érték? szöveget készítettek leírásként, mint maga a m?.

Tematikusan természetesen megtalálhatók az örök témák: a szerelem, a halál, a klasszikus szerz?k és a szül?k tisztelete, a természet szépsége, történelmi események, a politika és minden, ami életünket végigkíséri.

A szerkesztés alatt igyekeztünk nem csoportokba szedni különböz? néz?pontok szerint az alkotásokat, hanem meg?rizve az alapanyag színességét, a témák és az érzések váltakozásával kívántuk még izgalmasabba tenni e könyv olvasását.

Hetvenhét szerz?i életpálya pillanataiba tekinthetünk bele egy vagy két m? és azok keletkezési körülményeinek erejéig. A címb?l is adódik, hogy zömmel verseket talál az olvasó a kötetben, de néhány pórázának is helyet adtunk, hogy ezzel még színesebbé tegyük a palettát.

 

Zsoldos-Demjén Anetta

Zsoldos Árpád

Szemelvények a könyvb?l:

“Írásaim szinte egyt?l egyig meglep? helyen születnek: a homlokcsontom mögötti térben. Ennél furcsább keletkezési körülményr?l nem tudok számot adni.”

(Barna László)

 

“Volt a lelkemben egy csodálatos érzés és egy hatalmas akarat…”

(Kovács Péter)

 

“Meghatározó volt… ahogyan élt, írt, minden szava beégette magát a szívembe.”

(Kühne Katalin)

 

“Személyes élményekt?l az ént?l is elrugaszkodva… életérzés.”

(Lazarev Olveg Alexandrovics)

 

“Mindenkinek a saját karmája… a lélek választ.”

(Mentovics Éva)

 

“Üzenet: az én tapasztalása… sajátos vallás kerekedik.”

(Nagy Horváth Ilona)

 

“A felépülés több hónapig tartott… írói szemlélettel megfordítva… átsegíti az embert…”

(Ocsenás Gábor)

 

“Faladat: csend másként. Megoldás: csendek és könnyek…”

(P. Borbély Katalin)

 

“Kevés az olvasó… kevés az olvasóhoz elér? olvasnivaló…”

(P. Szabó Mária)

 

“…gyakran örökre feltáratlanul… Hisz közben viháncol, fut az id?.”

(Serf?z? Attila)

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva