H.Pulai Éva : HÃ?REK

Kortárs írók darabjai Móricz Zsigmond emlékére; Kathrin Schmidt kapta a Német Könyvdíjat; A majáknak elege van a világvégéb?l

 

Kortárs írók darabjai Móricz Zsigmond emlékére

 

Három egyfelvonásos darab bemutatásával tiszteleg névadója el?tt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház.

A darab premierjét október 17-én, szombaton tartják.

 

Tasnádi Csaba, a színház igazgatója Móricz Zsigmond születésének 130. évfordulója alkalmából három neves kortárs szerz?t – Tasnádi Istvánt, Forgách Andrást és Pozsgai Zsoltot – kérte fel egy-egy darab megírására. A három darabot egy el?adás keretében mutatják be.

 

Tasnádi István Móricz Zsigmond novellái alapján írta meg az Annuska cím? m?vet, amelyet Hargitai Iván rendezésében láthat a közönség. Forgách András Tragédia cím? komédiáját Koltai M. Gábor állítja színpadra, míg Pozsgai Zsolt Naplópók cím, Játék az irodalommal alcímet visel? darabját Bodolay Géza rendezi.

Magyar Krisztina, a teátrum munkatársa az MTI-nek elmondta, hogy az el?adáshoz kapcsolódik a színház galériájában megnyíló kamara-kiállítás, s az ünnepi esten pedig részt vesznek Móricz Zsigmond leszármazottai is.

Az új évadban egyébként számos újdonsággal találkozhatnak a kultúrakedvel?k a nyíregyházi színházban: a programban többek közt Shakespeare Lear királya, az Othello Gyulaházán cím? zenés vígjáték, a Kabaré cím? musical, valamint egy zenés népi játék, a Csíksomlyói Passió is szerepel. A Krúdy Kamarában a Closer cím? tragikomédiát, A mi kis városunk cím? groteszk játékot és Madách Imre m?vét, Az ember tragédiáját tekintheti meg a közönség. A gyermekel?adások keretében a Róka-rege és A legkisebb boszorkány cím? mesejátékokat mutatják majd be.

 

Forrás:

MTI

 

 

Kathrin Schmidt kapta a Német Könyvdíjat

 

 

Kathrin Schmidt kapta idén a Német Könyvdíjat a frankfurti könyvvásáron; az 51 éves írón? a Du stirbst nicht cím? m?véért részesült a legjobb új megjelenéseket díjazó kitüntetésben.

 

Schmidt olyan író el?l halászta el a kitüntetést, mint a friss Nobel-díjas Herta Müller.

 

A Német Könyvdíjat 2005 óta ítélik oda, hagyományosan a könyvvásár hivatalos megnyitójának el?estéjén. Az idei rendezvény kedden este nyílik, Angela Merkel kancellár és a díszvendég Kína magas rangú képvisel?inek jelenlétében.

 

Agyvérzés után a világ

 

Kathrin Schmidt er?sen életrajzi ihletés? regénye egy agyvérzés után kómából felébresztett n? történetét meséli el, azt, hogy a m? f?szerepl?je miként ismeri meg újra a világot. Az elmúlt hónapokban napvilágot látott kritikák egybehangzóan dicsérték a precizitást és türelmet, amellyel Schmidt a felépülést és a beszédképesség visszanyerését festi le.

 

Az 1958-as születés? írón? 2002-ben maga is agyvérzést szenvedett, hosszú ideig képtelen volt beszélni. Írói karrierje el?tt az ötgyermekes anya pszichológusként és társadalomtudósként dolgozott. A türingiai származású Schmidt költeményekkel hívta fel magára a figyelmet az egykori NDK-ban, ahol Anna Seghers-díjjal tüntették ki. Németország újraegyesülése után 1993-ban és 1998-ban is rangos díjakkal gazdagodott.

 

A Német Könyvdíjat 37.500 euróval dotálják, ebb?l 25 ezer euró jár a gy?ztesnek. Kathrin Schmidt és Herta Müller mellett Rainer Merkel, Norbert Scheuer, Clemens J. Setz és Stephan Thome szerepelt a végs? jelöltek listáján. A héttagú zs?ri összesen 154 könyv közül válogatott, a m?vek tavaly október óta jelentek meg. A német kiadók mindegyike két könyvet ajánlhatott aktuális kínálatából.

 

Forrás:

MTI

 

 

A majáknak elege van a világvégéb?l

 

Újabb hisztérikus világvége-várás következik: a 2000-es évforduló után most sokan a maja naptár végét szimbolizáló dátumra, 2012. december 21-re vizionálják a világegyetem pusztulását. A maják szerint azonban mindez egy félreértésnek, és a nyugati keresztény kultúrkör sajátos mentalitásának köszönhet?.

 

 

 

A pánikot Hollywood is meglovagolja: jöv? hónapban kerül világszerte a mozikba a 2012 cím? alkotás, amelyben Roland Emmerich földrengéssel, meteorokkal és egy hatalmas szök?árral pusztítja el a világot. Apolinario Chile Pixtun, guatemalai maja vezet? szerint azonban ennek semmi köze nincs az ? hagyományaikhoz: a világvége várása ugyanis “egy tipikusan nyugati dolog”.

 

A régészek, csillagászok és maják ugyanis úgy vélik, hogy a most divatos hisztéria csak a popkultúra terméke, amelyhez az áldokumentumfilmjeir?l híres History Channel is b?szen asszisztál, amikor a maja világvégét Nostradamus jóslataival keveri össze. A csatorna egy másik, szintén hatásvadászra hangszerelt, a szakért?k szerint borzalmasan áltudományos m?sora, a Decoding the Past: Doomsday 2012: End of Days még tovább megy, és egy lehetséges óriás napvihar pusztító hatásai – amely a katasztrófafilmek egyik legkedveltebb eleme – mellé egy mágnesen pólusváltást is vizionált, ami szintén borzalmas katasztrófákat okozhat. Ez utóbbi jelenség azonban nem egyik napról a másikra történik, és most semmi nyoma nincs, hogy pont 2012-ben kezd?dne el.

 

Vannak azonban, akik régészeti bizonyítékokkal is alá tudják támasztani a 2012-es pusztulást: ezen teória szerint az 1960-as években, a mexikói autópályák építése során egy érdekes tábla került el?. A mára elveszett k?darab vonatkozó része egy jóslatot tartalmazott, amelyben 2012 mellett Bolon Yokte, a háború és a teremtés titokzatos maja istene is szerepet kapott. Az isten eljövetele azonban Guillermo Bernal régész szerint több más feliraton, más dátumokkal is szerepel.

 

Szintén hasonló módon cáfolják az asztronómusok a csillagászati jelek pusztító hatásait; így a most felfedezett, 25800 évenként el?forduló együttállások sem jelentenek túl sokat, és semmi közük nincs a Föld további sorsához. John Major Jenkins, a téma egyik lelkes kutatója azonban úgy véli, hogy a maja romok éppen az együttállás fontosságát hangsúlyozzák, így jobb lenne odafigyelni ezekre.

 

A rejtély oka a maja naptárban keresend?: a maják Hosszú Számítása ugyanis i.e. 3114-ben kezd?dött, és 394 éves periódusokban méri az id?t. Ezek közül a 13. ér véget 2012 decemberében, és mivel ez a szám szent volt a majáknál, sokan ezért vizionálnak valamiféle hatalmas változást. David Stuart, a Texasi Egyetem maja epigráfusa szerint azonban maguk a maják sosem mondták, hogy a világ véget érne, és sosem vizionáltak borzalmas dolgokat, ?k csak a teremtés évfordulójának ünnepét jelölték meg. Az apokalipszis képe egy nagyon keresztény, nagyon nyugati koncepció – véli a kutató, aki szerint ilyen er?vel akár minden év január elsejére várhatnánk a végs? bibliai pusztulást.

 

A téma szakért?i egyt?l egyig egyetértenek abban is, hogy a téma az internet elterjedésével vált közismertté, és sokan olyan katasztrófákról vizionálnak, amelyeket a maják sosem álmodtak volna. Ráadásul a Reuters tudósítása szerint a mai maja közösséget egyáltalán nem érdekli, hogy mi fog történni 2012-ben: számukra jelenleg sokkal fontosabb problémát jelent a helyi szárazság, és annak mez?gazdaságra gyakorolt hatása.

 

Forrás:

mult-kor.hu

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.11. @ 06:40 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva