Molnár Zsolt : Az önsegítés fogalomköre a nyugati kultúrában

A századel? humanizálódási törekvéseinek egyik vezet? irányelveként kristályosodott ki Amerikában az önsegítés fogalma.

 

A századel? humanizálódási törekvéseinek egyik vezet? irányelveként kristályosodott ki Amerikában az önsegítés fogalma. Gyökerei történelmi múltúak, els? korszer?nek mondható ideológiája 1888-ban hallatott magáról, amikor Kropotkin herceg könyve megjelent „ Kölcsönös segítség- az evolúció tényez?je” címmel. Kropotkin vélemény az volt, hogy minden új kormány és új diktatúra szükségszer?en a „forradalom megöléséhez” vezet.  Helyettük inkább a nép természetes integrációs formáinak kellene teret adni, amelyben lehet?ség van a kölcsönös segítségnek, mint törvényszer?ségnek a megvalósulására. Az alárendelés mozzanatát kiküszöböl? tevékenységeknek jó példái a szakszervezetek, egyesületek, klubok, társulások. A polgárok közösségeinek a felbomlasztásáért Kropotkin az államra hárítja a felel?sséget, mely “elbitorolt minden szociális m?ködést, és ezáltal csak zabolátlan, szellemileg korlátozott individualizmus fejl?dését segítette el?”.Ezzel a szolidaritást teszi a társadalomelmélet alappillérévé. Száz ével kés?bb az ? elméletét Caplan és Killilea (1976), továbbá Katz és Bender ( 1976) integrálta az önsegít? csoportok  nézeteibe.

 

  

Az önsegítés fogalma

 Az önsegítés elemei a hétköznapi életünk szinte minden területén fellelhet?ek. Ebb?l kifolyólag a nemzetközi szakirodalomban is rendkívül sok jelentéstartalommal bír. A hétköznapi értelembe vett önsegítésr?l akkor beszélünk, ha az egyén olyan cselekvéseket hajt végre, amelyek a saját szellemi, lelki és szociális állapotára nézve épít? jelleg?ek, pozitív, el?rehaladó irányt, fejl?dést jelentenek a számára. Ennek fényében önsegítésnek min?sül például egy jól sikerült pályaválasztás, partnerkapcsolat, munkahely. Az önsegítés fogalomkörén belül meg kell még említeni az ún. önkontroll módszereket is, mint a viselkedés terápiák sajátos válfajai ( Thoresen, Mahoney 1974, Rosen 1976, 1979).

Killilea (1976) a következ? kategóriákra osztotta a self help értelmezéseit:

 – szociális segítség – a fejl?dés egy faktora;

– szupportív rendszer; társadalmi mozgalom;

– szellemi (spirituális) mozgalom;

– segít? szolgáltatások formájában megjelen? szociális és politikai érdekcsoport;

– a szolgáltatói társadalomjelensége;

– a demokratikus eszme kifejezése – fogyasztói részvétel;

– alternatív gondozói rendszer;

– láncszem a szociális gondozás stratégiai rendszerében;

– céltudatos közösség;

– szubkultúra – életmód;

– szuplementer közösség;

– átmeneti közösség;

– a szociális kontroll és reszocializációs folyamat „ügynökségei”;

– deviánsok és stigmatizáltak szervezetei;

– hosszan tartó deficitek és deprivációk leküzdését célzó vehiculum;

– átmeneti életciklusokon való túljutás vehiculuma;

– terápiás módszer.

 

 

Az önsegítéssel kapcsolatos ismeretek négy f? fogalom köré csoportosíthatóak:

Hátrányos helyzet, demokrácia, alternativitás, komplementaritás. Az emberi kapcsolatok hálózatát az angolszász „network” terminus jelenti. Két értelemben használják ezt a kifejezést. Az egyénre összpontosító individuális szociális hálózat olyan emberek alkotta hálót jelöl, amely támogatja és segíti a háló középpontjában álló embert, kielégítve annak társas szükségleteit. Caplan (1974) ezt a hálót szupportív rendszernek nevezi (support system).

A network a maga másik értelmében a humán szervezetek rendszere. Sarason (1974) kifejezésével: szervezetek közötti er?forráscsere- hálózat (interorganizational resource exchange network)  Ennek a hálózatnak a középpontjában a szervezet áll.

 

Az individuális szociális hálózatnak négy fajtáját különböztetjük meg (Jeger, Slotnick 1982);

 

·    Primer csoport ( extented family)

·    Közösségi kapu?r?k ( community gatekeepers)

·    Szomszédsági csoportok ( neighbourhood based support systems)

·    Önsegít? csoportok

 

Az önsegítés és a szervezetek közötti er?forráscsere- hálózat szoros kapcsolatban állnak egymással. Ennek a hálózatnak az életre hívásában a legnagyobb szerepet az intézmények válsága és a tömegtársadalmak bonyolult életviszonyai játszották. Az intézmények nem csak, hogy kielégítetlenül hagyták a lakosság szükségleteit, de járulékos problémákat, „m?termékeket” is okoztak a számukra. Ez a jelenség intézmény- tünetcsoport néven ismert.

Az intézmények által kielégítetlenül hagyott lakossági szükségletek „ellenszervezete” tehát az, amit önsegít? csoportnak nevezünk.

 

Az önsegítés definíciója a következ?:

 

„Olyan kis és nagy csoportos struktúrában megvalósuló együttm?ködési formák sokasága, melyekben rendszerint azonos korú, és hasonló személyes problémákkal küszköd? emberek szervez?dnek azért a közös célért, hogy közös igényüket kölcsönös egymásnak nyújtott segítés révén kielégítsék, olyan változást hozzanak létre magukban, és/ vagy környezetükben, amely által az addig megoldatlan problémájuk megoldódik. Az ilyen csoportok kezdeményez?i és tagjai felismerték, hogy szükségleteiket nem tudják sem öner?b?l, sem a meglév? humánszervezetek, szociális intézmények révén kielégíteni.”

 

  Az önsegítés történelmi, társadalmi, kulturális jelenség, mely okozati szükségszer?ségek következménye.

A szükségszer?ségek csoportosíthatók, mint társadalmi hiányokból fakadó igények, úgy  mint, amelyek kielégítésére, betöltésére az önsegítés bizonyult a legalkalmasabbnak.

A másik csoportba azok a tényez?k sorolhatók, melyek szükségesek az önsegít? csoportok funkcióinak betöltéséhez.

Úgy, mint: az alulról építkezés, – a csoportos együttm?ködés, mint csoportérték preferencia.

A különböz? csoportok vagy társulások gazdag, sokszín? hagyományokkal rendelkez? társadalmi viszonyok együttese.

 

Az önsegítés okai:

 

Price (1978) és Dumont (1974) szerint:

Hangsúly a politikai tényez?kön

 

Katz és Bender (1976) :

El?feltételek a nyugati kultúra történelmi múltjában

 

Killilea (1976):

Társadalmi egyenl?tlenségek orientációs hatása

 

Kaplan és Razin (1978):

Pszichológiai, – mélypszichológiai összefüggésekben látott motivációt

(Caplanféle csoportm?ködés elmélet)

 

Freedmann (1967) :

Valamely mentálhigiénés szolgáltatás történelmi és kulturális meghatározottságát tartották els?dlegesnek.

 

Az önsegítés gyökereinek legfontosabb tényez?i:

 

Ø      Történelmi,

Ø      Pszichológiai

Ø      Kulturális,

Ø      Vallási,

Ø      Politikai,

Ø      Egészségügyi,

  

Történelmi gyökerek

 

Kropotkin (1888) biológiai és történelmi megfigyelése szerint : tény, hogy a katasztrófákat túlél? állatok egymással szolidálisabbakká válnak.

 

Chiliasticusi mozgalmak

A középkorban (Krisztus után 1000 – ben) megjövendölt 1000 évi világvégét várók magatartásában is fellelhet? a self-help magatartás.

 

A történészek párhuzamot vonnak a XX. század  robinhodista délolasz társadalmi banditáinak és a chiliasticusi mozgalmak összetartásával.

 

Friendly Society – baráti társulások létrejötte, jellemz?en nyugati ipari társadalmakban.

 

Pszichológiai gyökerek 

Az önsegít?, azaz self help jelenség f?ként korunk tekintélyválságának tudható be.

„ A nyugati kultúra tömegtársadalmainak dezintegrációs folyamatai, a keleti kultúra paternalisztikus viszonyai  egyre infantilisabb, éretlenebb, önálló életvitelre egyre kevésbé alkalmas nemzedékeket „bocsátanak ki”.  Ezen nemzedékek tagjai függ?ségi viszonyban állnak a „tekintélyfigurákkal”. Ez abban mutatkozik meg leginkább, hogy a feln?tt viselkedésminták helyett az infantilis kommunikációs minták er?södtek fel. 

( negativizmus, lázadás, konformizmus) Eme tekintélyválság másik aspektusa az, hogy a világháborúkat, gazdasági válságokat produkáló tekintélyekkel szemben fokozódott ellenállás következtében  a vertikálissal szembeni, partneri, testvértestvér viszony iránti igény er?södött fel. Lasch (1978) ezt a jelenséget apa nélküli paternalizmusnak nevezi.

 

Kulturális gyökerek

 

Freedmann (1967):

A társadalmak mentálhigiénéjét 6 tényez? határozza meg:

 

Ø      Pluralizmus

Ø      Pragmatizmus

Ø      Társadalmi célok

Ø      Probléma megoldás struktúrája

Ø      A változás, mint érték

Ø      A kisebbségi csoportok egyenl?tlen fejl?dése

 

A pluralizmus:

 

A társadalmi érdekcsoportok közti konszenzus teszi lehet?vé, hogy a különböz? csoportok megteremthessék a céljaik feltételeit.

Ha nem lehetséges a konszenzus – kisebb érdekcsoport ragadja magához a hatalmat – az er?forrásokhoz való hozzájutás hatalommal való viszony min?ségének függvénye

 

Pragmatizmus:

 

Gyakorlatiasság, eredményközpontúság,

 

Társadalmi célok:

 

Társadalmi alrendszerek önszabályzó hierarchiájában lév? csoportok meghatározó szereppel

bírhatnak az egyéni egészségtudatban, ha a társadalom célul t?zi ki az egészség meg?rzését.

 

Problémamegoldás struktúrája:

 

Különböz? kultúrákban eltér?ek a problémamegoldó módszerek, de az is különbség lehet,

hogy egy-egy újabb probléma felmerülésekor, az adott kulturközeg vállalkozik-e új

megoldási módszerekkel vagy a hagyományos ismeretekkel keres megoldást.

 

Változás, mint érték:

 

A változás megjelenésének módja a hétköznapi tudatban.

Watzlawick (1974):

Két változás típus

– Els?fokú változás: a tünethordozó – diszfunkcionális egyén – tünetmentessé tétele. Visszaillesztés a saját környezetbe.

– Másodfokú változás:

A környezet [alrendszerek, ökoszisztémák, érdekcsoportok, szupportív/támogató rendszerek] egymáshoz való viszonyának megváltoztatása. 

A kisebbségi csoportok egyenl?tlen fejl?dése: 

A társadalmi értékek kifejez?dése, hogy a hatalom az eltér? célokkal létrejött kisebbségi csoportoknak milyen lehet?séget biztosít. 

A közösségiség jellegzetes kulturális képesség. Lényeges, hogy a társadalmi konszenzusban a hatalomgyakorlás paternalisztikus vagy együttm?ködésen alapuló.

Az egyéni szocializáció alapkérdése, hogy az egyén képes-e a közösség tagjává lenni, anélkül, hogy feladná az autonómiáját.

Ezen készségek makrofeltételei:

A kölcsönös függés és a kölcsönös segítés elvén alapuló nevelési rendszer.

 

Vallási gyökerek

 

Az ”AA” – Alcoholics Anonimus – Névtelen Alkoholisták mozgalom, a 30” években,

Az Oxford mozgalom munkájának lényegi eleme, a személyközpontúság, az egyénre szabott problémakezelés, a csoporttagok egyenl?sége.

Mindezeken felül a hit, mely egyéni er?források pótlékaiként f?zte Istenhez az alkoholbetegeket.

A vallási csoportokat és a hív?k szervez?dését külön kell választani!

Az egyház jelent?s szerepe a „hézagpótló- tanácsadás.”

Szamaritánusok telefonszolgálata.

 

Politikai gyökerek: 

 

Dumont (1974) az emberiségnek az er?szakon ( destruktív affektusok) és a pénzen (egyéni anyagi érdek) túlmutató harmadik hatalmát professzionizmusnak nevezte.  A huszadik századi nyugati szakembereknek szinte kizárólagos hatalmi pozíció jutott az életfontosságú kérdések eldöntésében, a nukreális fegyverek el?állításában, az egyén testi- lelki megváltoztatásában, és a hatalmukat szakmai vagy szakmainak beállított információk visszatartásával, szakmaivá transzformált ideológiák gyártásával tartják fent. A pszichoanalízis, a tömegkommunikáció, a fogyasztói kontroll, az érdekképviselet rendszere (advocacy) és az önsegítés, e három huszadik századi nagyhatalom megfékezésére fejl?dött ki. Politikai értelembe véve az önsegítés tehát a lakossági kontroll egy formája a hatalom felett. A társadalmi nyilvánosság eszközeivel lehet?séget ad a politikai kiszolgáltatottságban lév?knek arra, hogy hátrányos helyzetükön javítani tudjanak.

 

Egészségügyi gyökerek: 

 

Medikalizáció:

Rian (1971) Zola (1973) Illich (1975): a megfelel? egészség-kultúrájú, az egészség-betegség és a megfelel? terápia kérdéseiben dönt?képes személyiség kialakulásának legf?bb gátja, az egészségügy.

 

Gordon (1950):

Az egészség és a betegség nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészít? fogalmak.

 

Epstein (1976), Crawford (1977), Eyer (1977):

Visszatérés a népi gyógymódokhoz versus a kemikáliák katasztrófái.

( narkománia, mellékhatások stb)

 

Rian (1971) Az Áldozat tetemrehívása

A társadalom kett?s teherrel sújtja a beteg áldozatait. El?ször olyan feltételeket teremt, amelyek a betegséget kialakítják, majd külön intézményt hoz létre, – az egészségügyet – amely az egyént teszi felel?ssé saját betegségéért, hiszen az egyén keresi és találja meg a hibát – a betegséget, – az individum börtönébe zárja, és mindezt stigmával pecsételi meg.   

Ez a Blaming victim ideológia, mely az egészségnevelés legfontosabb szemléleti bázisa lesz. 

Az önsegítés elve és gyakorlata ebbe a fejl?dési folyamatba lép be.

 

 

Az önsegít? csoportok típusai:

 

A csoport céljai szerinti: 

1. A csoport céljait befolyásolja a csoport létszám. 

Katz és Bender (1976) az els?dleges célok szerint 5 típust írt le:

 

–         önmegvalósítás, tünetcsökkentés.(névtelen alkoholisták)

–         szociális jogok (Emberi Jogok Szervezetei)

–         alternatív életformák teremtése

–         kiközösítettek, marginálisok csoportjai

–         kevert, eklektikus csoportok (elvált szül?k, volt rabok szervezetei)

 

Levy (1973):

 

A megcélzott probléma súlyossága alapján:

 

–         egészségesek önfejleszt? csoportjai

–         stresszhatás alatt él?k

–         viselkedészavart korrigálók

–         túlélést biztosító csoportok

  

2. a csoport presztizsét meghatározza, hogy mely társadalmi rétegb?l verbuválódik. 

3. a csoport hozzáférhet?sége.

A csoport átjárhatóságát jelenti. „Mennyire vastag a fal, amellyel körülbástyázza magát a csoport?”

A nehezen hozzáférhet? csoportok többnyire stigmatizálnak, vagy exklúzivak.

 

4.

 – A szervezeten belül m?köd?, intenzív személyiség korrekciót végz? csoportokat expresszív csoportnak (pszicho-csoport)

– A szervezeten kívültevékeny (reform, propaganda, érdekképviselet)   instrumentális csoportnak nevezzük (szociocsoport)

Price (1978)

 

Molnár Zsolt 

2009-01-21

Budapest 

Forrás: 

Közösségi mentálhigiéné (Animula Kiadó 1997)

szerkesztette: Dr Gerevich József

 

Legutóbbi módosítás: 2009.02.05. @ 12:47 :: Molnár Zsolt
Szerző Molnár Zsolt 0 Írás
Bonyhádi bohèm, - tollforgató. A 80-as èvekből itt felejtett valaki.