Kerekes Tamás afterman : Az igazi Krisztus

a judeaizmus követ?je volt, vagy pogány?

A Szentháromság személyei

 egyazon isteni lényeg megnyilvánulásai

(móduszai), isten álarcai

 

 

Krisztus álarcai

Lynn Picknett és Clive Prince

 

Gold Book Kiadó

 

 

Kerekes Tamás

 

 

Jézus aktuális és népszer?, noha olyan eredmények láttak mostanában napvilágot, melyek megkérd?jelezték a Jézussal kapcsolatos hagyományos nézeteket. A szerz?k igyekeznek már az el?szóban tisztázni, hogy Dan Brown nézetei az ?, korábbi könyvükb?l erednek. A m? alaphangját ez a tézis határozza meg: a Jézus személyével kapcsolatos konvencionális nézetek tévesek, Az evangéliumi történetek lényegét félreértették, vagy eltorzították. Túl azon, hogy II. János Pál nyilatkozata, miszerint Krisztus nem december 25-én született, a hív?k millióját rázta meg. Mint recenzens, azt veszem észre, hogy emberek millióinak halvány sejtelmük sincs a történelmi Jézusról és a köré fonódott legendákról.

Így eshet meg, hogy Jézust feltüntették már moralistának és ördög?z?nek, gyógyítónak, vagy a végítélet prófétájának, vagy szocialistának. Vagy pacifistának, vagy holdkórosnak, vagy egy zsidó nacionalistának, vagy az igazságos élet esszénus tanítójának. Azt állították róla, hogy egy Nap-mítosz, vagy egy vegetációmítosz. Vagy egy szent gomba. A kritikusok képtelenek voltak megbirkózni a sokrét? valósággal.

Jézus álarcainak egyik legnyugtalanítóbb aspektusa az, hogy mennyire ellentmondásosak.. Egy német teológus már a századel?n megjegyezte, hogy a tudósok ugyanazon adatokból kiindulva olyan eltér? és összeegyeztethetetlen képekkel rukkoltak el?, mint a „király és koldus, a forradalmár és a bölcs, harcos és béke hercege, uralkodó és szolga, a tettek embere és költ?. ”Már az el?szó is komor konklúzióval zárul: egyvalami döbbenetesen világos -állítják a szerz?k-az, hogy az egyház milyen mértékben leplezett le bizonyos dolgokat, amelyek pedig abszolút fontosságúak a kereszténység és magának Krisztus személyének a megértéséhez. S az igazság elpalástolása mind a mai napig tart.

A könyv megpróbál hidat verni a történelem Krisztusa és a hit Krisztusa között, hisz az a történészek hatáskörén túl található entitás, s a történészek hatáskörén túl található, mivel azoknak nincs megfelel? eszközük a transzcendentálissal, és a szavakkal kifejezhetetlennel való bánásmódra.

A kötet balról el?z, az evangéliumok szavahihet?ségét kérd?jelezi meg. A Jézussal kapcsolatos f? információforrásunk a szent szövegek sorozata-az újszövetségi evangéliumok-amelyeket ugyanolyan kritériumok alapján vizsgálhatunk, mint más történelmi dokumentumot. És amint az általuk bemutatott elbeszéléseket a kritika éles fényében szemléljük, nyilvánvalóvá válik, hogy  a szerz?k nemcsak átírták a történeteket, hogy azok megfeleljenek személyes céljaiknak, de ráadásul azt, amit alkottak, a továbbiakban is rendszeresen átszerkesztették és megváltoztatták, olykor jóval a bemutatott események után. Súlyos hiba tényként kezelni bármit- emelik fel a szavukat a szerz?k-amit az evangéliumok Jézusról kijelentenek, egyszer?en azért, mert „ez áll a Szentírásban”.

Kényes kérdés akad még a kis híján 500 oldalas könyvben. A szerz?k érvelése szerint Jézus legalább olyan mértékben merített a korabeli nem zsidó-azaz pogány- világ vallási és spirituális eszméib?l, mint a zsidó milli?b?l. Ha elfogadjuk azt, hogy Jézus törekvése kizárólag csak a zsidóságra irányult, máris elfogadtuk azt az éket, melyet kés?bb a judaizmus és a kereszténység közé vertek. Hisz másfel?l is lehet láttatni az eseményeket: Jézus nem zsidó kontextusban nevelkedett, s inkább a Judea körüli görög világból származó eszmék befolyásolták ?t.

A könyv szerz?i hangsúlyozzák, hogy egyformán kiváló tudósok két csoportja hajszálpontosan ugyanazon forrásanyagokból kiindulva ellentétes konklúziókra jutott.

A Krisztusra aggatott álarcok közül az a legfontosabb, hogy els?sorban zsidó volt-e vagy pogány. Sohasem érthetjük meg ?t, ha erre nem kapunk választ, mondják a szerz?k, akik elindulnak, hogy magyarázatot találjanak e kényes kérdésekre az alternatív történelemkutatás eszközeivel.

 

 

Kerekes Tamás

 

A kiadó

Lynn Picknett és Clive Prince, a nagy hatású A templomosok titka és A Sion-rend titka szerz?i legújabb könyvükben a történelmi Jézus Krisztus felé fordítják figyelmüket.

Lynn Picknett és Clive Prince történelmi rekonstrukciója az evangéliumokkal és egyéb korai szövegekkel kapcsolatos legfrissebb kutatások és régészeti felfedezések eredményeit ismertetve – és számba véve a számos teóriát, amelyek próbálnak magyarázattal szolgálni a ténylegesen a földön járt Jézus személyét illet? problémákra és ellentmondásokra – radikálisan új képet tárnak elénk a kereszténység központi alakjáról.

Történelmi perspektívából szemlélve az egyetlen dolog, ami minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a Jézus személyével kapcsolatos konvencionális nézeteink tévesek. Az elmúlt két évszázadban történt felfedezések sora megmutatta, hogy az evangéliumi történetek jelent?s részét félreértették, vagy eltorzították – és pontosan ez az, amiért a hozzánk hasonló kutatók szükségét érzik, hogy megpróbálják kideríteni, mi is történt valójában, és alternatívákat kínáljanak, egyszer?en mert a hagyományos elbeszélésekben oly sok kínos és zavarba ejt? hézag, következetlenség és ellentmondás található.
Mind közül az egyik legfelkavaróbb felfedezésünk az volt, hogy a Szentírást tanulmányozó tudósok és a teológusok készséggel elismerik ezeknek az új ismereteknek a többségét, ám csupán az akadémia magas, zárt falai nyújtotta biztonságban. Az átlagos keresztényeket az évek során elárulták, és még ma is csaknem teljes tudatlanságban tartják az evangéliumi történetekben rejl?, gyakran katasztrofális hibákat és tévedéseket illet?en, s a bibliakutatók és papok leereszked?en úgy bánnak velük, mintha gyerekek volnának, akik képtelenek feldolgozni a hírt, hogy a Mikulás valójában nem létezik.
Úgy éreztük, szükség van egy könyvre, amely összefoglalja az újszövetségi felfedezések aktuális helyzetét, és rendszerezve bemutatja, jelenleg mir?l tudjuk, hogy pontos, mir?l bizonyították be, hogy téves, és mi az, ami még mindig kétséges Jézus életével és küldetésével kapcsolatban.

A SZERZ?kR?L

Lynn Picknett és Clive Prince 1989-es els? találkozásuk óta végeznek közös kutatómunkát, amelynek eredménye egyéb jelent?s m?vek között A torinói lepel, valamint folytatásai, A templomosok titka: Krisztus valódi kilétének titkos ?rz?i és A Sion-rend titka: Európa titkos mestereinek világa. Az ezoterikustól a „hiteles” történelemig bezárólag különféle rej­télyek nyomozói és el?adói, f? spe­cialitásuk azonban a titkos társaságok, eretnekségek, a kereszténység eredete és az összeesküvés-elméletek kutatása. Lon­donban élnek.

 

 

 

 

 

Kedves afterman! Ez egy kiváló könyv ismertet?je, kérlek, a Naplóba tedd föl. A f?oldalra eredeti, a szó igazi értelmében vett irodalmat várunk. Üdvözlettel, Zsolt

 

Legutóbbi módosítás: 2009.02.10. @ 23:18 :: Kerekes Tamás afterman
Szerző Kerekes Tamás afterman 28 Írás
Kis András vagyok. Cegléden élek. Hobbym az olvasás